Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Problematika asistenčních psů. [Problems of Assistance Dogs.]. / Zdeňka Galetová - In: Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat. : Odborná konference s mezinárodní účastí - sborník příspěvků.. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. - ISBN 978-80-213-1773-4. - s. 43-45.

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: Praha, 16.-17.4.2008, EUR
Anotace:  V současné době nenalezneme v platných právních předpisech ČR pojem "asistenční pes". VÚPSV se mj. zabývá také problematikou asistenčních psů z pohledu současných podpor ve vztahu k subjektům výcviku psů a ve vztahu k jejich uživatelům. Výzkumný projekt je zadán MPSV a má být ukončen v prosinci 2008. Hlavním cílem je snaha o legislativně uchopitelnou definici asistenčního psa a vymezení jasné cílové skupiny uživatelů. Dále shromáždění údajů o nákladech na výcvik a údajů o subjektech výcviku - počet, rozložení v rámci ČR, počet ročně předaných psů apod.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present we have been unable to find the concept "assistance dog" in Czech legislation. The RILSA is engaged in issues involving such dogs from the point of view of current support for assistance dog (training) programme and their users. The research project has been commissioned by the MLSA and should be completed by December 2008. The main aim is to determine a suitable, legislatively applicable definition of such dogs and to specify clearly the range of users. Subsequently, data will be collected on the costs involved in the training of assistance dogs as well as on current assistance dog programmes - their numbers, their allocation within the CR and the annual number of such dogs provided for those in need.
Klíčová slova: pes asistenční; definice; zákonodárství; výdaje; výcvik asistenčních psů; klienti

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; definition; legislation; assistance dog training programme; costs; clients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Terapie a asistenční aktivity za pomoci zvířat. / Zdeňka Galetová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 30.

[ Galetová, Zdeňka ]

Anotace:  Informace o obsahu konference pořádané ve dnech 16.-17.4.2008 Českou zemědělskou univerzitou - Katedrou genetiky a šlechtění v Praze ve spolupráci se sdružením SRAZ za podpory ESF, státního rozpočtu a hl.m. Prahy. Hlavním tématem bylo terapeutické působení na klienty za pomoci zvířat a setkání organizací a osob věnujících se této činnosti.
Klíčová slova: ČR; postižení; rehabilitace; konference

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; rehabilitation; conference
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Problematika asistenčních psů v ČR. [The issue of assistant dogs in the Czech Republic.]. / Zdeňka Galetová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 128 s. - ISBN 978-80-7416-015-8

[ Galetová, Zdeňka ]

Externí odkaz
Anotace:  Problematika asistenčních psů byla dosud v české legislativě neprávem opomíjena. Výzkum se zaměřil na vytvoření podkladů pro plánované právní úpravy MPSV v oblasti speciálně vycvičených psů, kteří pomáhají osobám s různým zdravotním handicapem. Návrhy k jednotlivým tématům vychází z výzkumného šetření u výcvikových subjektů, držitelů vodicích a asistenčních psů, organizací sdružujících osoby se zdravotním handicapem, veterinárních lékařů a pracovníků pověřených obecních úřadů. Návrhy mají pomoci upravit právní rámec kontaktů mezi veřejností, institucemi a držiteli vodicích a asistenčních psů.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present time, the issue of assistant dogs has not been thoroughly addressed in terms of Czech legislation. Our research therefore concentrates primarily on creating proposals for future Ministry of Labour and Social Affairs legislation concerning specially trained assistant dogs for disabled people. Research information was gathered from various sources including dog training schools, users of guide and assistant dogs, organizations involved with handicapped people, vets and relevant members of local councils. The final proposals should help to improve overall interaction between the general public, institutions and users of assistant dogs.
Klíčová slova: postižení; asistenční pes; vodicí pes

Klíčová slova v angličtině: disabled people; assistant dog; quide dog
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Problematika asistenčních psů. [Problems of assistance dogs.]. / Zdeňka Galetová - In: III. Medzinárodna konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. - Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, 2008. - ISBN 978-80-8094-490-2. - 3 s..

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: Nitra, 2008, EUR
Anotace:  V současné době nenalezneme v platných právní předpisech České republiky pojem asistenční pes. VÚPSV se mimo jiné, v tomto roce zabývá také problematikou asistenčních psů z pohledu současných podpor ve vztahu k subjektům výcviku psů a ve vztahu k jejich uživatelům. Výzkumný projekt je zadán Ministerstvem práce a sociálních věcí a má být ukončen v prosinci 2008. Hlavním cílem je snaha o legislativně uchopitelnou definici tzv. asistenčního psa a vymezení jasné cílové skupiny uživatelů. Dále shromáždění údajů o nákladech na výcvik a také údaje o subjektech výcviku ľ počet, rozložení v rámci ČR, počet ročně předaných psů apod.
 
Anotace v angličtině:  Up to the present we have been unable to find the concept assistance dog in Czech legislation. The RILSA is engaged in issues involving such dogs from the point of view of current support for the assistance dog (training) programme and their users. The research has been commissioned by the Ministry of Labour and Social Affairs and should be completed by December 2008. The main aim of the research is to determine a suitable, legislatively applicable definition of such dogs and to clearly specify the range of users. Subsequently, data will be collected on the costs involved in the training of assistance dogs as well as on current assistance dog programmes ľ their number, how widespread they are in the Czech Republic and the annual number of such dogs provided for those in need.
Klíčová slova: asistenční pes; vodicí pes

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; guide dog
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  CD - sig: 5330
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob. [Assistance dogs as a compensatory aid helping the integration of disabled persons.]. / Zdeňka Galetová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 25-27 (3 s.).

[ Galetová, Zdeňka ]

Anotace:  Asistenční psi pomáhají handicapovaným jedincům překonávat každodenní překážky související s jejich postižením, které je jiné než zrakové. Má-li být tento "psí pomocník" prospěšný zdravotně postižené osobě, je nutné zajisti jejich držitelům právo vstoupit s těmito psy do zařízení, institucí a dopravy. Dotazníkové šetření držitelů vodicích a asistenčních psů, provedené v r. 2008, nejen zmapovalo problémy související s využíváním speciálně vycvičených psů, ale také shromáždilo dostatek relevantních podkladů pro přípravu změn stávajících předpisů v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  Assistance dogs help disabled individuals overcome everyday obstacles related to non-visuals disabilities. If this "canine assistantö is to benefit the disabled person, he must be granted the right to enter institution, facilities and transport with the dog. A questionnaire-based survey of the users of guide dogs and assistance dogs conducted in 2008 both mapped the problems related to the use of specially trained dogs and gathered a sufficient amount of relevant information for the preparation of changes to the existing legislation in this area.
Klíčová slova: postižení; pes asistenční; zákonodárství; šetření

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; compensatory aid; disabled persons; legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. [Provision of nursing and rehabilitation care provided to the users of social services in residential social-service facilities and inpatient health-care facilities.]. / Ladislav Průša, Věra Jeřábková, Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Zdeňka Galetová, Eduard Kaplan, Libor Svět - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 87 s. - ISBN 978-80-7416-030-1

[ Průša, Ladislav - Jeřábková, Věra - Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Galetová, Zdeňka - Kaplan, Eduard - Svět, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  Poskytování a financování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživateČlům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních představuje jeden z nejaktuálnějších problémů, který brání dalšímu rozvoji sociálních služeb. Cílem projektu je zmapovat rozsah takto poskytoČvané péče a navrhnout systémová řešení, která přispějí k vyřešení tohoto problému.
 
Anotace v angličtině:  Delivering and financing of nursing and physiotherapy health care for users of residential social services in seniors houses, residential social care facilities for adults and youth and in hospitals is one of the most topical problems, that limited possibilities of further social services development. The aim of this project is to analyze the extent of such care and to propose solutions, that should help to solve this problem.
Klíčová slova: služby sociální; péče zdravotní; rehabilitace léčebná

Klíčová slova v angličtině: social services; healt care; medical rehabilitation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR169/08 - Analýza systému poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům poskytovaných sociálních služeb v PZSS a LZS v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). [Analysis of recepients of selected social care benefits for disabled persons (the mobility area).]. / Zdeňka Galetová, Tomáš Soukup, Ladislav Průša, Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Dagmar Popová, Růžena Příhodová, Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 117 s. - ISBN 978-80-7416-046-2

[ Galetová, Zdeňka - Soukup, Tomáš - Průša, Ladislav - Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Popová, Dagmar - Příhodová, Růžena - Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie se zaměřila na poznání struktury příjemců dávek na mobilitu v ČR a mezinárodní komparaci podpor v oblasti mobility ve vybraných zemích EU. Získané relevantní informace vedly k sestavení návrhů na zlepšení adresnosti a využitelnosti dávek v oblasti mobility. 1. část je věnována socio-demografické struktuře příjemců dávek. 2. část je zaměřena na celkovou ekonomickou situaci příjemců dávek a také na rozbor frekvence i způsobu dopravy. 3. kapitola se věnuje komparaci podpor v oblasti mobility zdravotně postižených osob ve vybraných zemích EU. Komparace je rozdělena do společných témat. 4. kapitola posuzuje dostupnost dopravy pro zdravotně postižené osoby v ČR. Studie je zakončena shrnutím a doporučením ke změně stávající situace, které má vést k větší adresnosti a využitelnosti dávek v oblasti mobility.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on improving the understanding of allowances provided for personal mobility in the CR and provides an international comparison of support in this area in selected EU countries. The gathered information allowed the author to present a number of proposals on improvement in targeting and efficiency of the benefits. The first chapter is devoted to an analysis of the socio-demographic structure of allowance recipients. The second part concentrates on the economic situation of allowance recipients as well as an analysis of the frequency and mode of transport. The third chapter is devoted to a comparison of support for the mobility of disabled persons in the Czech Republic and selected EU countries. The comparison is divided into specific common topics. The study ends with a general summary and a number of recommendations for change which would lead to the improved targeting and efficacy of mobility allowances.
Klíčová slova: postižení; pomoc sociální; dávky; služby; bariéry; mobilita; příjemci sociálních dávek; příspěvek na provoz motorového vozidla; příspěvek na nákup motorového vozidla; speciální dopravní služby

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; recipients of social benefits; personal car usage allowance; personal car purchase allowance; special transport services for disabled people; mobility of disabled persons
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 6252/09 Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility)
Poznámka:  Tato monografie byla zpracována s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v souvislosti s řešením veřejné zakázky (výzva zadavatele č.j. 2008/17419-21 ze dne 16.3.2009) s názvem "Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním pojištěním (oblast mobility)."
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jak pomáhají asistenční psi jejich držitelům? [How assistance dogs help their holders?]. / Zdeňka Galetová - In: Pravda o zooterapii 2009 : XI. ročník. Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. / Jaroslava Eisertová, Zuzana Bursová. - České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. - ISBN 978-80-7394-201-4. - 5 s. .

[ Galetová, Zdeňka ]

Akce: České Budějovice, 13.11.2009, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na držitele asistenčních psů a na způsob pomoci a podpory, kterou psi poskytují každodenně v interakci se zdravotně postiženou osobou. V úvodu je krátce představen výzkumný projekt Problematika asistenčních psů v ČR, jehož cílem bylo zmapování terminologie, legislativy a poznatků, které pomohou při tvorbě právních předpisů ošetřující tuto problematiku. Další část textu je věnována některým výsledkům dotazníkového šetření držitelů asistenčních psů, z čehož vyplývá, že individuální potřeby klientů určují speciální výcvik asistenčních psů.
 
Anotace v angličtině:  The paper is focused on the holders of assistance dogs and the way of help and support that dogs daily provide in interaction with a disabled person. The introduction briefly introduces the research project The problems of assistance dogs in the Czech Republic, whose aim was to map the terminology, legislation and knowledge to assist in drafting legislation attending to this issue. Another part is devoted to some results of a questionnaire survey of holders of assistance dogs, which implies that the individual needs of clients determine specific training programme of assistance dogs.
Klíčová slova: pes asistenční; postižení; kompenzační pomůcka; výcvik asistenčních psů

Klíčová slova v angličtině: assistance dog; assistance dog training programme; disabled people; assistive devices
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1541
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT