Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Age Mainstreaming jako nástroj politického začleňování. [Age mainstreaming as a tool of political inclusion.]. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 128-134 (CD - 7 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Příspěvek se věnuje nové metodě veřejné správy ve společnostech s měnící se demografickou strukturou - age mainstreaming - tj. přinášení kategorie věku do centra zájmu. V úvodu je poukázáno na specifickou situaci starších osob v diskusích o sociální inkluzi a zdůrazněna je nutnost rozšíření směrem k inkluzivnímu diskurzu lidských práv. ČR má bohatou tradici strategických plánů a zapojuje se i do mezinárodních aktivit na tomto poli. Ukazuje se, že metoda age mainstreamingu, směřující k souladu principu ekvity a respektu k různosti, by mohla být nástrojem, který by obecně definované zásady implementoval bez zbytečné byrokracie.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with a new method of public administration in societies with a changing demographic structure - age mainstreaming, i.e. making age a central concern. The paper points out the specific position of older people in discussions on social inclusion and argues that these should be enlarged in order to achieve an inclusive discourse on human rights. Traditionally, the Czech Republic has been involved in strategic plans as well as international activities in this sphere. It appears that the method of age mainstreaming which attempts to balance the equity principle and respect for otherness could be such a tool.
Klíčová slova: mainstreaming věku; správa veřejná; staří; vyloučení sociální; práva lidská; rovnost

Klíčová slova v angličtině: age mainstreaming; public administration; older people; social inclusion of older people; human rights; equity principle; respect for otherness
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. [Age mainstreaming as a management strategy for ageing populations.]. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 76 s. - ISBN 978-80-87007-57-0

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva přináší analýzu metody mainstreamingu věku a stárnutí. Prezentuje koncept věkového mainstreamingu, nástrojů jeho implementace ve společnosti a modelové ověření této metody. Studie se věnuje především oblasti politického rozhodování, tvorby strategií vývoje a možnostem eliminace vzniku nových věkových nerovností a sociální exkluze seniorů v budoucnosti. Práce je cílena na pracovníky ve veřejné správě, manažery neziskových organizací, podnikatelské sféry tak, aby lidé v pozicích, na kterých činí zásadní rozhodnutí týkající se široké veřejnosti, dokázali koncentrovat svoji pozornost a zájem na přítomnost stále vyššího počtu seniorů ve společnosti a na jejich případné specifické potřeby. Mainstreaming věku a stárnutí je vztažen ke třem základním modelům politického rozhodování (top-down, bottom-up, model sítí) a diskuse doplněna o roli jednotlivých aktérů při vytváření a překonávání implementačních bariér. Praktická část zprávy přináší ukázky této metody, čtenář se seznámí se základními předpoklady pro zavedení nebo zahájení mainstreamingu věku a s nástroji, kterých by v rámci mainstreamingu mělo být užito. K nim jsou řazeny analytické metody, metody vzdělávací, metody konzultační a metody umožňující participaci při tvorbě politik a programů. Manuál zahrnuje i indikátory úspěšné implementace mainstreamingu - zabývá se měřením kvality života seniorů a měřením úspěšnosti politických programů.
 
Anotace v angličtině:  The report presents analysis of mainstreaming methodology for age and ageing. It deals with concept of age mainstreaming, implementation tools and model testing of the method. The study addresses mainly the process of policy decision, strategy development and possible elimination of new age disparities and social exclusion of older people in the future. It is intended for public administrators, NGOĺs, as well as business sector management, so that their key decisions can be led and informed by the fact of population ageing, with regard of the possible specific needs of growing older population segment. Mainstreaming of age and ageing is in this paper connected to three basic models of policy decision making (top-down; bottom-up, and network model) and to the role of different policy actors in the implementation barriers creating as well as overcoming. The second part of the report is dedicated to introduction of practical measures and tools for the age mainstreaming, including educational, analytical, consultation and participative methods for the policy making and policy evaluation. Manual also introduces indicators of successful implementation and deals with quality-of-life measures.
Klíčová slova: mainstreaming; stárnutí; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: mainstreaming; age; ageing; public administration; toolkit
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Věkové normy v sociologické perspektivě. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 1-2 (2007), s. 201-216.

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Předkládaná studie vychází z projektu ""Stárnutí, věk a diskriminace - nový kontext pro českou společnost" (GAČR 403/06/1647). Autorky si kladou za cíl představit koncept věkových norem jako významný teoretický příspěvek k sociologii věku a v této souvislosti seznámit i s prvním empirickým výzkumem na toto téma v českém kontextu. V první části článku rekapitulují zahraniční výzkumy a představují svou metodu. V empirické části uvádějí vybrané dílčí výsledky, přičemž se zaměřily především na představení dvou nejvýznamnějších okruhů věkových norem - formálního a reprodukčního - a na problém implicitní normativity.
Klíčová slova: sociologie; výzkum; teorie; projekty; diskriminace věková; stárnutí; staří; procesy sociální

Klíčová slova v angličtině: sociology; RESEARCH; theory; PROJECTS; age discrimination; ageing; elderly; SOCIAL PROCESSES
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nová města a staří lidé [New cities and old people]. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 7, č. 3 (2010), s. 81-93 (13 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Tento článek prezentuje přehled současných diskusí o dynamickém vývoji moderních měst, tj. zejména revitalizace, gentrifikace a regenreace fyzického prostředí, a jejich dopad na kvalitu života starších lidí, kteří žijí v těchto oblastech. Argumentujeme, že tyto procesy jsou vysoce normativní a prezentují se jako primárně mladistvé změny. Jako takové mohou být považovány za manifestaci věkové diskriminace či ageismu, neboť starší lidé se zdají být procesem urbání revitalizace znevýhodněni, včetně vyššího rizika vymístění. přesto musíme získat větší vhled do vzájemných vlivů mezi stárnutím a environmentálními/urbáními změnami obecně, abychom mohli budovat věkově inkluzivní společnost.
 
Anotace v angličtině:  This article presents an overview of recent discussions on dynamic development in modern cities, namely revitalisation, gentrification and the regeneration of the built environment and its impact on the quality of life of older people living in these areas. We argue that these processes are highly normative and present themselves as primarily youthful phenomena. As such they may be considered a manifestation of age discrimination or even ageism, since older people seem to be more disadvantaged by urban revitalization and are at a higher risk of displacement. However, we need to gain more understanding of the mutual influence between ageing and environmental/urban change in general in order to pursue the building of an (age) inclusive society.
Klíčová slova: staří; stárnutí; města; vyloučení sociální; nová města; revitalizace

Klíčová slova v angličtině: ageing; gentrification; older people; revitalisation; social exclusion
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

"My jsme si stáří nezavinili, čeká to každýho..." : Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: ŽIVOT 90, 2008. - 90 s. - ISBN 978-80-254-3808-4

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Publikace se věnuje závěrům výzkumného projektu Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Výsledky kvalitativních skupinových rozhovorů na téma povahy diskriminace a možností její prevence.
Klíčová slova: diskriminace věková; ageismus; lidé starší; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: age discrimination; ageism; older people; target groups
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT