Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu. [Family and employment during the life course.]. / Věra Kuchařová, Věra Haberlová - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978-80-7326-140-5. - s. 19-62.

[ Kuchařová, Věra - Haberlová, Věra ]

Anotace:  Otázky slaďování rodiny a zaměstnání je proto třeba sledovat právě z pohledu různých životních etap. Hlavní zájem je v této stati upřen na období ekonomické aktivity jedince po absolvování vzdělanostní přípravy a před odchodem do důchodu. Kapitola dokumentuje synergické působení externích (objektivních) a individuálních (objektivních a subjektivních) faktorů při hledání strategií slaďování rodiny a zaměstnání. Potvrdila se zásadní role stále se silně reprodukujících genderových rozdílů a to, že životní cyklus je dnes oproti minulosti více předznamenán ekonomickými podmínkami, zejména trhem práce. Vztah rodiny a zaměstnání se mění, byť v České republice v porovnání s jinými zeměmi méně dramaticky. Empirická analýza ukázala, že z pohledu normativního systému není v žádné etapě rodinného cyklu řešení vztahu mezi rodinou a zaměstnáním, zejména pro ženy, jednoduché.
 
Anotace v angličtině:  It is necessary to study questions of family-life balance in the view of different life stages. This text deals especially with a period of economic activity of an individual after initial education and before retirement. The chapter provides evidence of a synergic influence of both external (objective) and individual (objective and subjective) factors influencing search for strategies of reconciliation of family and work. There was proved a fundamental role of gender inequalities that are reproducing, as well as a stronger influence of economic conditions and labour market on a life cycle as compared with the past. A relationship between family and work is changing although in the Czech Republic the change is relatively less dramatic. Our empirical analysis proved that from the normative point of view the work-life balance is a difficult task in any stage of life course, especially for wome
n.
Klíčová slova: ČR; rodina; sladění pracovního a rodinného života; strategie harmoniazce pracovního a rodinného života; gender nerovnost; cyklus životní

Klíčová slova v angličtině: CR; family; reconciliation of working and family life; strategies of reconciliation of family and work; gender inequalities; life cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinné potřeby zaměstnanců. [Family needs of employees.]. / Věra Haberlová, Renata Kyzlinková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 61 s. - ISBN 978-80-7416-053-0

[ Haberlová, Věra - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie ukazuje hlavní rysy postojů a názorů představitelů firem a organizací na konfliktnost rodinné a pracovní sféry a roli zaměstnavatelů při vytváření podmínek pro její zmírňování. Kromě postojů a názorů vyjadřujících celkový přístup zaměstnavatelů k této problematice se zabývá také konkrétními opatřeními nabízenými ve firmách a podnicích a vnímáním jejich efektivity. V jednotlivých sledovaných oblastech byly zjištěny rozdíly v přístupu zaměstnavatelů např. mezi firmami různé velikosti, s různou kvalifikační strukturou zaměstnanců a mezi firmami v soukromém a veřejném sektoru. Potvrdil se i očekávaný vliv podílu žen v organizacích, v některých souvislostech též vliv sektoru a odvětví. Síla vlivu či důležitost těchto diferenciačních kriterií je ve vztahu k jednotlivým aspektům přístupu zaměstnavatelů rozdílná.
 
Anotace v angličtině:  The study describes main features of opinions and attitudes of representatives of firms and organizations concerning the conflicting relations between the family and employment as well as the role of employers in the creation of conditions for alleviation of this conflict. Besides opinions and attitudes expressing the general employers approach to the given topic the study also inquires into particular measures that firms and organisations offer, and into the employers perception of their effectiveness. When analyzing particular spheres differences in employers approach were found, e.g. between firms of different size, with different qualification structure of their staff and between private and public sector firms. An expected influence of the share of women among the employees was proved, too, under some circumstances the economic sector and branch. An extent of the influence or importance of these differentiating criteria is unequal in relation to individual aspects of the employers approach.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnavatelé; flexibilita pracovní; benefity zaměstnanecké; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; employers; flexibility of working time and place; employee benefits; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT