Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Employment exits of older workers in the Czech Republic. [Odchody do důchodu starších osob v České republice.]. / Dana Hamplová, Štěpánka Pollnerová - Bamberg: Otto-Friedrich-University Bamberg, 2005. - 24 s. - (GLOBALIFE Working Paper Series (73))

[ Hamplová, Dana - Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Zpráva popisuje na základě longitudinální analýzy vývoj zaměstnanosti starších osob v České republice od poloviny 90. let.
 
Anotace v angličtině:  The report presents a longitudinal analysis of employment exists of older workers in the Czech Republic since the second half of 1990s.
Klíčová slova: pracovníci starší; odchod do důchodu; zaměstnanost starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: retirement; older workers; employment of older people
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. [Česká republika: Rychlátransformace porodnosti a rodinného chování po kolapsu socialismu.]. / Tomáš Sobotka, Anna Šťastná, Kryštof Zeman, Dana Hamplová, Vladimíra Kantorová - In: Demographic Research. - ISSN 1435-9871 - Roč. 19, č. 14 (2008), s. 403-454 (52 s.).

[ Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Po pádu socialistického režimu v r. 1989 došlo v ČR k hluboké transformaci modelů rodiny a porodnosti. Založení rodiny se odkládá, míra porodnosti poklesla na velmi nízkou úroveň. Nesezdané soužití se stalo poměrně rozšířeným a sňatky se odkládají na pozdější dobu, nebo se s nimi vůbec nepočítá. Tyto rychlé posuny v rodinném chování byly primárně ovlivněny obdobím změn a vyústily v ostrou diskontinuitu v kohortě modelů vytváření rodiny a porodnosti. Rychlost pozorovaných změn lze vysvětlit jako důsledek současného působení několika faktorů, zejména nárůstu vyššího vzdělání, výskytu nových příležitostí, které konkurují rodinnému životu, rostoucí konkurence v zaměstnání, rostoucí ekonomická nejistota mladých lidí, měnící se partnerské chování.
 
Anotace v angličtině:  Following the swift demise of the state-socialist regime in 1989, a profound transformation of family and fertility patterns has taken place in the Czech Republic. Family formation has been postponed and period fertility rates have fallen to very low levels. Unmarried cohabitation has become relatively widespread and marriages have been progressively delayed or even foregone. These rapid shifts in family-related behaviour were primarily driven by a period change and resulted in a sharp discontinuity in cohort patterns of union formation and childbearing. The rapidity of observed changes can be explained as the outcome of a simultaneous occurrence of several factors, especially the expansion of higher education, the emergence of new opportunities competing with family life, increasing job competition, rising economic uncertainty in young adulthood, and changing partnership behaviour.
Klíčová slova: ČR; Evropa; chování rodinné; chování reprodukční; porodnost; rodičovství; manželství; soužití nesezdané; partnerství; rozvody; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; Europe; family behaviour; reproductive behaviour; fertility; childbearing; MARRIAGE; marriage age; cohabitation; DIVORCES; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Do 1465
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie. [The relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and European Union]. / Olga Nešporová, Dana Hamplová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 56, č. 3 (2014), s. 185-202 (18 s.).

[ Nešporová, Olga - Hamplová, Dana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá vztah mezi rodičovstvím a životní spokojenosti v České republice a v Evropské unii (EU 27). Eriksonův koncept generativity spolu s teorií cílů byl vzat jako základ pro předpokladu autorů, že rodičovství by mělo zvyšovat životní spokojenost. Analýza, která využívá data z European Values Study (EVS) 2008 neposkytuje žádnou jasnou podporu takové hypotézy a odhalila významné rozdíly v tomto směru napříč evropskými zeměmi.
 
Anotace v angličtině:  The article investigates the relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and in the European Union (EU 27). Erikson´s concept of generativity, together with the goals theory, was taken as the basis for the authorsĺ assumption that parenthood should increase life satisfaction. An analysis using data from the European Values Study (EVS) 2008 provided no clear support for such a hypothesis and revealed significant differences in this respect across European countries.
Klíčová slova: ČR; EU; sociologie rodiny; rodičovství; mateřství; otcovství; spokojenost životní; štěstí

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; sociology of a family; parenthood; motherhood; life satisfaction; happiness
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
GAP404/11/0145 - Zdraví a rodina - ISSP 2011 a 2012 (projekt SOÚ AV ČR)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT