Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální hospitalizace. [ Social hospitalisation.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Iva Holmerová - Praha: VÚPSV, 2000. - 48 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Holmerová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální hospitalizace představuje problematiku na pomezí péče sociální a zdravotní. Práce vychází z rozboru současné legislativy, zjišťuje názory sociálních a zdravotních referátů okresních úřadů a zdravotnických zařízení na tuto problematiku, provádí ekonomický rozbor a zahrnuje i stanovisko odborného lékaře z oboru geriatrie. Práce otevírá další otázky, a to zejména problém úhrady tzv. ähotelových služebô v lůžkových zdravotnických zařízeních (platby za jídlo, prádlo apod.) a v neposlední řadě úhradu zdravotnických služeb na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců.
 
Anotace v angličtině:  Social hospitalization represents a problem on the border of social and medical care. The study analyses contemporary legislation, makes an inquiry at hospitals and at district officesĺ social and health departments on opinions about the relevant problems, analyses the economic problems and presents an opinion of a specialist in geriatric medicine. The study stresses some other questions, e.g. payments for so called hotel services in hospitals (food, linen) and for the health care of immobile clients in rest-homes.
Klíčová slova: hospitalizace sociální; pomoc sociální; péče léčebná; financování; zákonodárství; geriatrie

Klíčová slova v angličtině: social hospitalization; social care; medical care; legislation; financing; geriatric medicine
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic. [Česká republika.]. / Daniela Bruthansová, Iva Holmerová - In: Dementia in Europe Yearbook 2010. - Luxembourg : Alzheimer Europe, 2010. - ISBN 978-2-9599755-4-7. - s. 31-34 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Holmerová, Iva ]

Anotace:  Ročenka 2010 Dementia in Europe je prezentuje práci na pokračujícím projektu Lawnet, který sleduje a poskytuje přehled opatření, která se vztahují k právům a ochraně lidí s demencí v členských zemích EU, Islandu, Norsku, Švýcarsku a Turecku. Tématem tohoto vydání zastupování při rozhodování (např. opatření poručnictví a trvalé plné moci) a různé formy právní způsobilosti, např..týkající se manželství, uzavírání smluv, hlasování, občanskoprávní odpovědnosti a trestní odpovědnosti. Tato kapitola je věnována České republice.
 
Anotace v angličtině:  The 2010 Dementia in Europe Yearbook presents our work on the ongoing Lawnet project which explores and provides an inventory of the provisions relating to the rights and protection of people with dementia within member states of the European Union (as well as in Iceland, Norway, Switzerland and Turkey). This year's topic is proxy decision making (eg. guardianship measures and continuing powers of attorney) and various forms of legal capacity eg. relating to marriage, making a will, making a contract, voting, civil liability and criminal responsibility. This chapter is devoted to the Czech Republic.
Klíčová slova: postižení mentálně; lidé s demencí; zákonodárství; ČR; poručnictví; plná moc; právní způsobilost; odpovědnost občanskoprávní a trestvní

Klíčová slova v angličtině: people with dementia; Czech laws; guardianship measures; powers of attorney; legal capacity; civil liability; criminal responsibility
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Poznámka:  nezadávat do RIV - ročenka
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT