Publikační činnost: 1996
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání cizinců. Závěrečná zpráva. Díl 1. Analýza - komparace - návrhy. Díl 2. Legislativní úpravy ve vybraných zemích. [Employment of foreing workers. Final report. Vol 1. Analysis - comparison - proposals. Vol. 2. Legislative modifications in selected countries. ]. / Milan Horálek, a kol. - Praha: VÚPSV, 1996. - 2 sv. (1. díl - 96 s., 2. díl - přeruš. str.)

[ Horálek, Milan - a kol. ]

Anotace:  Výzkumná studie hodnotí zkušenosti a legislativní podmínky zaměstnávání cizinců ve vybraných evropských zemích, charakterizuje nové jevy v pracovní migraci v Evropě, analyzuje (na základě statistické analýzy a terénních šetření) rozsah, směr, strukturu a tendence zaměstnanosti cizinců v ČR, porovnává zahraniční legislativní podmínky s právní úpravou v ČR. Na tomto základě - s využitím zahraničních zkušeností - formuluje zásady politiky zaměstnávání cizinců u nás včetně návrhu zásad legislativní úpravy a doporučení pro řídící činnosti. I. díl obsahuje charakteristiku nových tendencí v evropské pracovní migraci, shrnutí analýz a mezinárodních srovnání a předkládá návrhy směrů řešení. Na závěr uvádí prognózu zaměstnávání cizinců v ČR.
II. díl obsahuje legislativní úpravy zaměstnávání cizinců v pěti vybraných zemích - ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Francii a Dánsku.
Klíčová slova: Mezinárodní; ČR; práce-cizinci; cizinci; migrace pracovní; zaměstnanost; podmínky zaměstnání; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: international; CR; employment of foreigners; foreigners; labour migration; employment; conditions of employment; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: RV23 - Zaměstnávání cizinců
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Social and Economic Consequences of the CR's Integration into the EU. / Ivo Baštýř, Martin Mácha, Milan Horálek - Prague: RILSA, 1998. - 36 s.

[ Baštýř, Ivo - Mácha, Martin - Horálek, Milan ]

Akce: .. - roč.2536 - roč.2536, a,

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaný souhrn analýz sociálně-ekonomických souvislostí integrace České republiky do Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a pracovních a sociálních vztahů si klade za cíl poskytnout základní informace a charakterizovat vztahy na počátku vyjednávání o našem vstupu do Unie. Shrnutí analýz obsažené v této studii představuje úvod do problému. V každém z analyzovaných okruhů - volný pohyb pracovních sil, sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a sociální dialog, rovnost příležitostí, zřetelně vystupují úkoly, které musí Česká republika zajišťovat a splnit při přípravě přijetí do EU a jeho realizaci.
Klíčová slova: VÚPSV; EU; trh práce; politika sociální; rovnost; vztahy pracovní

Klíčová slova v angličtině: RILSA; EU; labour market; social policy; equity; labour relations
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha (MEXS)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT