Publikační činnost: 2012
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace [Provision of social care services for the elderly in the Czech Republic and Switzerland: an international comparison]. / Ladislav Průša, Jiří Horecký - 1. vyd. - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2012. - 138 s. - ISBN 978-80-904668-3-8

[ Průša, Ladislav - Horecký, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z významných nástrojů v rámci hodnocení jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva jsou poznatky získané v rámci mezinárodních komparací jejich stěžejních prvků. Úprava podmínek nároků na jednotlivé sociální dávky a sociální služby jsou ve výsostné kompetenci jednotlivých členských států EU a v souvislosti s tzv. otevřenou metodou koordinace jsou využívány zejména tzv. příklady dobré praxe, jejichž prostřednictvím dochází k rozvoji sociálních systémů v jednotlivých zemích. Tato studie, jejíž zpracování je podporováno v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, předkládá komparaci systémů sociálních služeb pro seniory a snaží se zmapovat přednosti i nedostatky klíčových prvků systému sociálních služeb v obou zemích.
 
Anotace v angličtině:  One of the most important tools within the evaluation of systems of social protection of the population are the lessons learned in international comparisons of their key elements. Qualifying conditions for individual social benefits and social services are in competence of individual EU Member States and in connection with the so-called Open Method of Coordination are used particularly the examples of good practice, that contribute to the development of social systems in different countries. This study, which is supported by the Programme of Swiss-Czech Cooperation, presents comparison of systems of social services for the elderly and tries to map out the strengths and weaknesses of key elements of the social services system in both countries.
Klíčová slova: služby sociální; staří; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb; ústavy; regiony; financování; služba pečovatelská; péče dlouhodobá; ČR; Švýcarsko; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly / aged; social workers; quality of social services; institutional care; regions; financing; nursing care / home care; long term care; Czech Republic; Switzerland; system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 [Current structure of long-term care services and forecast of social services need 2019-2050]. / Jiří Horecký, Ladislav Průša - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2019. - 28 s. - ISBN 978-80-907053-4-0

[ Horecký, Jiří - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní údaje o sociálních službách v ČR. Mezinárodní srovnání v oblasti dlouhodobé péče. Evropské projekce stárnutí a potřeb péče. Úloha soukromého sektoru. Aktuální situace v ČR. Kvantifikace výdajů na dlouhodobou péči v ČR. Prognózy pro Českou republiku (stárnutí, příjemci příspěvku na péči). Některé konkrétní návrhy opatření.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; stárnutí; potřeby sociálních služeb; financování; příspěvek na péči; služby sociální; prognózování sociální

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services need; financing; care allowance; social services; forecasting
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 [The current structure of long-term care services and the forecast of the need for social services 2019-2050]. / Jiří Horecký, Ladislav Průša - In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332 - Roč. 7, č. 18 (2019), s. 10-13 (4 s.).

[ Horecký, Jiří - Průša, Ladislav ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Základní údaje o sociálních službách v ČR, zhodnocení situace v oblasti dlouhodobé péče v souvislosti se stárnutím populace, mezinárodní srovnání kapacit lůžek dlouhodobé péče, kvantifikace výdajů na dlouhodobou zdravotní a sociální péči , struktura výdajů v roce 2017 podle propočtů VÚPSV, prognózy vývoje počtu příjemců příspěvku na péči a konkrétní návrhy na řešení hrozícího kolapsu sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Basic data on social services in the Czech Republic, assessment of the situation in the area of long-term care in connection with population ageing, international comparison of long-term care bed capacities, quantification of expenditure on long-term health and social care, expenditure structure in 2017 according to RILSA calculations, forecasts of the development of the number of beneficiaries of care allowance and concrete proposals to address the imminent collapse of social services.
Klíčová slova: ČR; péče dlouhodobá; služby sociální; stárnutí; koncepce budoucí; financování; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; long-term care; social services; ageing; future conception; financing; international comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT