Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti zaměstnávání pro české občany ve vybraných státech EU a nabídkové programy pro získání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. : Studie 2. [Posibilities of employment for Czech citizens in selected EU countries and supply programmes for foreign skilled labour force. : Study No. 2]. / Jana Vavrečková, Lucie Horová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 26 s.

[ Vavrečková, Jana - Horová, Lucie - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je zaměřena na dvě základní oblasti - informace o možnostech zaměstnání pro české občany ve starých EU státech a poznatky o konkrétních nabídkových programech k získání zahraničních odborníků. Pozornost je soustředěna především na státy s otevřených trhem práce (od 1.5. 2004) - Irsko a Velkou Británii, a na státy, u kterých je trh práce pro občany z nových členských zemím dosud uzavřen - Německo a Rakousko.
 
Anotace v angličtině:  The study is focused on two basic areas - information on employment possibilities for Czech citizens in EU-15 and knowledge about particular supply programmes for skilled foreign workers. Attention is particularly paid to states with open labour market (from 1.5.2004) - Ireland and Great Britain, and to states, where labour market is closed for citizens from new member states - Germany and Austria.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; employment of foreigners; migration of highly skilled labour; migration of Czech specialists; supply programmes for skilled foreign workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Odliv mozků v Evropské unii a nabídkové programy k získání vysokokvalifikovaných odborníků. [Brain drain in the European Union and programmes for attracting of skilled labour force.]. / Jana Vavrečková, Lucie Horová - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 13-21 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana - Horová, Lucie ]

Anotace:  Pro EU znamená odliv mozků reálnou hrozbu, které je třeba předcházet. Nabídkové programy pro kvalifikované odborníky ve vybraných zemích EU (Irsko, Velká Británie, SRN, Rakousko).
 
Anotace v angličtině:  The brain drain represents a real threat to the EU which must be avoided. Work programmes for qualified professional in selected EU countries (Ireland, the UK, Germany, and Austria).
Klíčová slova: brain drain; pracovní síla kvalifikovaná; programy nabídkové

Klíčová slova v angličtině: brain drain; highly skilled labour; incentive programmes for skilled workers
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT