Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál příhraničí České republiky s Německem. [Migration potential of the Border Zone of the Czech Republic with Germany.]. / Jana Vavrečková, Drahomíra Fischlová, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 2002. - 79 s.

[ Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje výsledky terénního šetření migračního potenciálu příhraničí České republiky s Německem. Zahrnuje současné legislativní úpravy zaměstnanosti v zahraničí, stav zaměstnanosti českých občanů v SRN a německých občanů v ČR, výsledky průzkumu pracovní migrace obyvatel česko-německého příhraničí - potenciální a reálnou migraci, motivy migrace, zkušenosti, charakteristiky migrantů, počty pendlerů. Dále obsahuje výsledky šetření na statutárních orgánech ČR, srovnání migračního potenciálu příhraničí a celkové populace a shrnutí základních poznatků. Studie je k dispozici v českém a německém jazyce.
 
Anotace v angličtině:  The study contains the results of an empirical survey of the migration potential of the border zone of the Czech Republic with Germany. It contains recent legal regulations relating to employment abroad, the numbers of Czech citizens working in Germany and German citizens working in the Czech Republic, the results of the empirical survey of work migration in Czech-German border regions - potential and real migration, motives for migration, experiences, characteristics of migrants, and the numbers of commuters. It also includes the results of statutory bodies´ survey, a comparison of the migration potential of border regions and total population, and a summary of essential conslusions. he study is available in Czech and German language.
Klíčová slova: potenciál migrační; pracovníci migrující; regiony příhraniční

Klíčová slova v angličtině: migration potential; migrant workers; border regions
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 3: Terénní šetření. Soubor studií. [Revision of the matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of sub-sistence minimum standards. Vol. 3: Field surveys. Set of Studies.]. / Jana Vavrečková, Magdalena Kotýnková, Zdeněk Janata, Lucie Jahodová - Praha: VÚPSV, 2002; Praha: STEM, 2002. - přeruš. str.

[ Vavrečková, Jana - Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk - Jahodová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Svazek 3 obsahuje 3 empirická šetření a 1 případovou studii. Studie I "Postoje českých do-mácností k chudobě, životní úrovni a minimálním příjmům" se zaměřuje na subjektivní vní-mání chudoby, postoje ke struktuře příjmů a výdajů, představě minimální mzdy a minimální-ho příjmu domácnosti. Studie II "Životní podmínky bezdomovců" tvoří jednu část komplexního přístupu k řešení problematiky stanovení existenčního minima. Studie je sondou do životní reality bezdomovců, lidí, kteří disponují opravdu minimálními prostředky pro zabezpečení životních potřeb. Studie III "Výsledky šetření názo-rů pracovníků sociálních referátů na poskytování dávek sociální potřebnosti a na konstrukci a uplatňování život-ního minima" se zaměřila na postoje odborníků, kteří jsou nejblíže každodenní praxi. Výstupy šetření informují o struktuře příjemců dávek sociální pomoci, příčinách dlouhodobého pobírání těchto dávek a jejich zneužívání, názorech na výši a strukturu životního minima. Studie IV "Praktické zkušenosti s diferencovanou úrovní
dávek sociální pomoci ve Slovenské republice" se zaměřuje na právní rámec sociální pomoci na Slovensku a vliv vý-voje počtu osob nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi na objem dávek vyplácených dávek sociální pomoci.
 
Anotace v angličtině:  Volume 3 contains three empirical surveys and 1 case study. Study I "Attitudes of Czech Families to-wards Poverty, Living Standard and Minimum Incomes" focuses on subjective poverty per-ception, views of the structure of income and expenditures, minimum wage and minimum household income. Study II "Living conditions of the homeless people" is a part of a complex approach to the problem of setting of the subsistence minimum standards. This study is a pre-view to the reality of homeless people, who dispose of minimum means for living. Study III "Field survey of social workers opinions of the social assistance benefits and of the construc-tion and function of living minimum standards" is focused on views of the specialists. The outputs of the report inform about the structure of the social assistance beneficiaries, causes of long-time dependence on the social benefits, views of the level and structure of the living minimum standards. Study IV "Practical experiences with differentiated level of the social assistan
ce benefits in the Slovak Republic" deals with legal system of the social assistance in the Slovak Republic and with the relation between unemployment, material poverty and the social benefits volume.
Klíčová slova: chudoba; domácnosti; úroveň životní; příjmy minimální; příjmy-domácnosti; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; households; household income; standard of living; minimum income; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K bezdomovství a možnostem jeho prevence. / Magdalena Kotýnková, Zdeněk Janata - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 11 (2002), s. 3-6.

[ Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk ]

Anotace:  Autoři článku zdůrazňují potřebu monitorování příčin, rozsahu a forem bezdomovství jako předpoklad účinných preventivních opatření. Mapují situaci v evropských zemích, USA a ČR. S využitím výsledků sociologické sondy do života českých bezdomovců (VÚPSV, 2001) porovnávají zjištěná data s ukazateli bezdomovství v USA. V závěru jsou specifikována navrhovaná preventivní opatření 1. a 2. stupně, inspirovaná zahraničními materiály.
Klíčová slova: ČR; EU; USA; bezdomovci; prevence; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; USA; homeless persons; prevention; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Migrační potenciál obyvatelstva České republiky, Výsledky empirického šetření. Analytická část - svazek 1b. / Jana Vavrečková, Drahomíra Fischlová, Ludvík Michalička, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 2000. - 91 s.+příl.

[ Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Michalička, Ludvík - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Klíčová slova: ČR; Rakousko; trh práce; pracovníci migrující; práce-cizinci; migrace; regiony

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; labour market; migrant workers; employment of foreigners; migration; regions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RB1/6/00 - Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřním na zaměstnanost, trh práce a migraci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Migrační potenciál příhraniční České republiky s Rakouskem. Výsledky empirického šetření. Analytická část - svazek 2. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička, Drahomíra Fischlová, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 2000. - 65 s.+příl.

[ Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík - Fischlová, Drahomíra - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Klíčová slova: ČR; Rakousko; trh práce; pracovníci migrující; práce-cizinci; migrace; regiony

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; labour market; migrant workers; employment of foreigners; migration; regions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RB1/6/00 - Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřním na zaměstnanost, trh práce a migraci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby ve světle připravovaných reforem. (II. díl). / Jitka Veselá, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 1999. - 28 s.

[ Veselá, Jitka - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje poznatky z terénního šetření mezi občany důchodového věku o jejich postojích k připravovanému zákonu o sociální pomoci (vzorek 1085 občanů starších 60 let): Složení domácnosti. Zdravotní situace. Pomoc rodinných příslušníků. Změna schopností související s věkem. Informovanost respondentů o o současných sociálních příspěvcích a službách. Informovanost o uvažovaných změnách v poskytování sociální pomoci. Úroveň spokojenosti současných příjemců sociálních dávek a služeb s jejich poskytováním a okolnosti komplikující jejich přiznání. Obavy spjaté s potenciálními důsledky uvažovaných změn zákona. Preferovaný způsob zajištění péče, pokud by došlo k uvažovaným změnám. Příjmová situace respondentů souboru. Shrnutí a závěry.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services reform
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby [Subjective perception of subsistence minimum, income sufficiency, living standards of households and poverty]. / Jana Vavrečková, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-148-3

[ Vavrečková, Jana - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie je zaměřena na rozbor dotazníkového šetření českých domácností, které bylo realizováno v druhé polovině roku 2012. Šetření bylo součástí projektu "Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravy" (zadavatel Technologická agentura ČR). První část je zaměřena na problematiku subjektivního hodnocení příjmové situace domácností, pociťovanou chudobu, posouzení životní úrovně a navazující problémy. Výsledky jsou porovnány s tematicky obdobným šetřením z roku 2002, což umožňuje popisovat vývoj postojů české veřejnosti v rozmezí deseti let. Druhá část se zabývá šetřením reálné příjmové úrovně domácností, sonduje představu domácností o výši životního minima, o dobrém a velmi dobrém příjmu a motivující minimální mzdě. Obě části monografie přikládají značný význam základním statistickým závislostem z hlediska identifikace domácnosti i respondenta.
 
Anotace v angličtině:  The monograph focuses on the analysis of the questionnaire survey of Czech households, which was conducted in the second half of 2012. This survey was part of the project "Verifying contents and construction of subsistence minimum and suggestions on the content and regulation" (sponsored by owner Technology Agency of the Czech Republic). The first part of the study is focused on the subjective assessment of the income situation of households, perceived poverty, assessment of living standards and related issues. The results are compared with thematically similar survey in 2002, which allows describing the development of the Czech public´s attitudes within ten years. The second part deals with the investigation of the real income level of households, explores households idea of subsistence level, the good and very good income and motivating minimum wage. Both parts of the publication place great importance on basic statistical dependencies in terms of identifying household and respondent.
Klíčová slova: minimum životní; příjmy-domácnosti; mzda minimální; chudoba; úroveň životní; domácnosti; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: subsistence minimum; income of households; minimum wage; poverty; standard of living; households; social situation
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT