Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nabídka pracovních sil. (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR). [Supply of labour force. Selected problems of further development of labour force in the Czech republic.]. / Zdeněk Karpíšek - Praha: VÚPSV, 2003. - 83 s.

[ Karpíšek, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hodnotí základní minulé, současné i očekávané problémy (do roku 2010) ve zdrojích a nabídce pracov-ních sil v ČR. Dokumentuje úzkou vazbu mezi problematikou trhu práce a problematikou demografického vývo-je, migrace obyvatelstva, přípravy mládeže na povolání, rodinné a důchodové politiky. Hodnotí rozsah zdrojů pracovních sil v souvislostí s dalším zaměstnáváním, s rozsahem pracovní doby. Porovnává situaci v ČR se ze-měmi EU. Navrhuje základní směry řešení. Jde o dílčí studii v rámci projektu "Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti".
 
Anotace v angličtině:  The study evaluates basic past, current and expected problems (until 2010) in the area of human resources and supply of labour force in the CR. It provides documentary evidence for the tight relationship between labour market problems and demographic development, migration of population, vocational training of youth, family and pension policy. The report also evaluates the dimension of labour force sources in the connection with further employment, with the range of working hours. It compares the situation in the CR and in the EU member states, it suggest basic directions of a solution. This is a partial study within the project "Problems of labour market and employment policy".
Klíčová slova: trh práce; nabídka pracovních sil; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour force supply; international comparison
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. [Social and economic connections of employment development in initial period of the CR membership in the EU.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Magdalena Kotýnková, Danica Krause, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 28-69.

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotýnková, Magdalena - Krause, Danica - Vlach, Jan ]

Anotace:  Vstupem do EU se Česká republika zapojí do realizace programových cílů lisabonské strategie, která sleduje vazby mezi ekonomickým rozvojem, zaměstnaností a sociální soudržností. Před ČR stojí problémy klesající míry zaměstnanosti, rozdílů mezi regionálními trhy práce a racionalizace na podnikové úrovni.
 
Anotace v angličtině:  After the access to the EU Czech Republic will join in implementation of programme aims of Lisbon strategy focused on connections between economic development, employment and social cohesion. There are problems in CR with decreasing employment rate, differences between regional labour markets and redeployment in companies.
Klíčová slova: integrace evropská; rozvoj sociální; politika hospodářská; politika zaměstnanosti; trh práce; soudržnost sociální; Lisabonská strategie

Klíčová slova v angličtině: European integration; social development; economic policy; employment policy; labour market; social cohesion; Lisbon strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 1. / Zdeněk Karpíšek - Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 91 s.

[ Karpíšek, Zdeněk ]

Klíčová slova: práce-postižení; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnání podporované

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; employment policy; employers; supported employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS77/01 - Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Pracoviště: VUPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 3. / Zdeněk Karpíšek - Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 108 s.

[ Karpíšek, Zdeněk ]

Klíčová slova: práce-postižení; zaměstnavatelé; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; employers; survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS77/01 - Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Pracoviště: VUPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 1. Souhrnná stručná zpráva. [Economic Motivation in the Labour Market for the Employment of Personswith Health Disabilities and Proposal of Measures for the Increase of their Employment]. / Zdeněk Karpíšek - Praha: VÚPSV, 1997. - 58 s.

[ Karpíšek, Zdeněk ]

Klíčová slova: práce-postižení; rehabilitace pracovní; práce chráněná; zákonodárství; uspokojení z práce

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; vocational rehabilitation; sheltered employment; legislation; job satisfaction
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: RV34 - Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 2. Podrobná zpráva. / Zdeněk Karpíšek, a kol. - Praha: VÚPSV, 1997. - 155 s.

[ Karpíšek, Zdeněk - a kol. ]

Klíčová slova: práce-postižení; rehabilitace pracovní; práce chráněná; uspokojení z práce; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; vocational rehabilitation; sheltered employment; job satisfaction; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: RV34 - Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 3. Přílohy. / Zdeněk Karpíšek, a kol. - Praha: VÚPSV, 1997. - přeruš. str.

[ Karpíšek, Zdeněk - a kol. ]

Klíčová slova: práce-postižení; zákonodárství; práce chráněná; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; legislation; sheltered employment; vocational rehabilitation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: RV34 - Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice. : Stručná zpráva. / Zdeněk Karpíšek, a kol. - Praha: VÚPSV, 1999. - 54 s.

[ Karpíšek, Zdeněk - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva na základě analýz (vztahu mezi trhem práce a vzděláváním, mezi politikou zaměstnanosti a vzdělávací politikou) předkládá návrhy směrů řešení. Ty by měly přispět k ovlivnění vzdělávací politiky z pozice politiky zaměstnanosti a z pozice státních orgánů. Hodnotí mj. z pohledu trhu práce systém odborné přípravy mládeže i dospělých (včetně rekvalifikací), systém financování a prognózování odborného vzdělávání.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; trh práce; politika zaměstnanosti; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: employment services; labour market; employment policy; EDUCATION-TRAINING; educational policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  1. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. [People employed on the Czech labour market are ageing I. Information from a statistical analysis of existing developments in the employment of older people.]. / Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 7-12 (6s.).

[ Karpíšek, Zdeněk - Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Poznatky ze statistické analýzy stárnutí zaměstnanosti v ČR v období od roku 1996 včetně sledování postupného zvyšování podílu starších osob (se zvláštním zaměřením na věkovou skupinu 55-64 letých). Studie hodnotí vliv těch faktorů, které nejvíce ovlivnily vývoj míry zaměstnanosti starších osob, a zejména důsledky řady opatření v oblasti důchodové politiky. Celkový vývoj zaměstnanosti starších osob v období 1990-1992 a 1993-2007.
 
Anotace v angličtině:  Information from a statistical analysis of the ageing of those in employment in the Czech Republic in recent times, particularly since 1996. It follows the gradual increase in the portion of older people (focusing especially on the age group of people aged 55 ľ 64 years). The study assesses the influence of the factors that had the biggest impact on how the rate of employment of older people developed, primarily as a result of a number of pension policy measures. The article evaluates previous developments of employment of older people, particularly in the period 1996 ľ 2007.
Klíčová slova: trh práce; stárnutí; zaměstnanost; pracovníci starší; vývoj; výzkum; odchod do důchodu; nabídka a poptávka; pojištění důchodové

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; unemployment; pension insurance; retirement; employment policy; disability pension; statistical analysis of employment; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. [Ageing workforce on the Czech labour market II. Problems of the further development of the employment of older persons.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 16-20 (5 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Tato část zprávy hodnotí určité aspekty dalšího vývoje zaměstnanosti starších lidí v střednědobém horizontu do r. 2020. Cílem je zhodnotit, z pohledu budoucí situace na trhu práce, jak vážný problém je a jak urgentně je třeba ho řešit. Hodnocení je založeno na dvou modelových alternativách, respektujících demografickou projekci, ale lišících se v možných specifických mírách zaměstnanosti jednotlivých pětiletých věkových skupin. Z hlediska nabídky na trhu práce se ukazuje, že předpokládaný úbytek "mladých" pracovníků může být v podstatě nahrazen početním nárůstem "starších" pracovníků. Zdroj tohoto nárůstu je ve snížení počtu ekonomicky neaktivních starších osob. To ovšem za předpokladu, že společnost nebude spoléhat jen na automatický vliv postupného zvyšování důchodového věku, ale bude včas komplexně řešit stárnutí populace.
 
Anotace v angličtině:  This part of the paper assess certain aspects of the further development of the employment of older people in the medium term up to 2020. The aim is to assess, from the perspective of the future situation on the labour market, how serious the problem is and how urgently it needs to be tackled. The assessment is based on two alternative models respecting demographic forecasts but differing in the possible specific rates of employment in the individual five-years groups. From the point of view of supply on the labour market it appears that the expected reduction in the number of "youngö workers may essentially be offset by an increase in the number of "olderö workers. The source of this increase lies in reducing the number of economically inactive older persons. This is of course conditional on the fact that society will not rely solely on the automatic impact of the gradual raising of the retirement age but will take steps to address all aspects of population ageing.
Klíčová slova: zaměstnanost; zaměstnanost starších pracovníků; pracovníci starší; trh práce; nabídka a poptávka; vývoj demografický; odchod do důchodu; populace ekonomicky aktivní; politika zaměstnanosti; zaměstnanost postižených; důchod invalidní; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment; employment of older people; older workers; labour market; demand for work; supply of labour; demographic development; level of retirement age; age of retirement from economic activity; employment rate factors; employment policy; employment of disabled people; disability pension; selective labour-force survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT