Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Anomie a vztah k minoritám v české společnosti. [Anomie and Attitudes towards Minorities in Czech Society.]. / Ladislav Rabušic, Tomáš Katrňák - In: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. / Tomáš Sirovátka, (ed.). - Brno : FSS a Georgetown, 2001. - ISBN 80-210-2791-6. - s. 95-107.

[ Rabušic, Ladislav - Katrňák, Tomáš ]

Anotace:  Cílem tohoto článku je zmapovat míru anomie v české společnosti po pěti letech (první test anomie byl proveden v roce 1995) a odpovědět na otázku, do jaké míry ovlivňují anomické pocity postoje české populace k minoritním skupinám. V první části analyzujeme českou anomii. Jelikož se domníváme, že postoj českého obyvatelstva k menšinám je do jisté míry determinován stupněm jejího vlastního sebevědomí, předpokládáme, že míra anomie majoritní populace bude pozitivně korelovat s mírou její (ne)snášenlivosti vůči minoritám. Anomická populace bude mít větší sklon ke xenofobii a intoleranci a naopak: nízká míra anomie majoritní populace bude vytvářet tolerantní prostředí respektu a snášenlivosti vůči minoritám. Tyto analýzy jsou obsahem druhé části našeho článku.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to map the degree of anomie in Czech society after a lapse of five years and answer the question to what extent the sense of anomie influences the attitudes of Czech population towards minority groups. Czech anomie is analysed in the first part of the article. The attitudes towards minorities are analysed in the second part of the article. The last part of the article offers the analysis of the relationship between the anomie and the attitudes towards minorities.
Klíčová slova v angličtině: anomie; minority; attitudes towards minorities
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Czech Family. [Česká rodina.]. / Ivo Možný, Tomáš Katrňák - In: Handbook of The Word Families.. - New York. London : Sage, 2004. - ISBN 0-9619-2763-8. - s. 100-130.

[ Možný, Ivo - Katrňák, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola se zabývá změnami, kterými prošla česká rodina a její reprodukční strategie v posledních dekádách.
 
Anotace v angličtině:  The chapter deals with changes that the Czech family and its reproductive strategies underwent in the last decades.
Klíčová slova: rodina; společnost

Klíčová slova v angličtině: family; Czech society; inequality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury [Roma Population in the 2011 Czech Census by Territorial Distribution and Socio-demographic Structure]. / Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Ivana ŠIMÍKOVÁ - In: Conference Proceedings of the 14th Annual International Scientific Conference RELIK 2021 / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : VŠE Praha, 2021. - ISBN 978-80-245-2429-0. - s. 201-219 (18 stran).

[ FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana ]

Akce: The 14th International Scientific Conference RELIK 2021 (Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections) : WRD - roč.14, VŠE Praha, 04.11.21 - 05.11.21

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Text analyzuje obyvatele České republiky, kteří se při Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB11) přihlásili k romské národnosti nebo uvedli jako svůj mateřský jazyk romštinu (případně obě tyto charakteristiky současně). Autoři analyzují tyto osoby jak z hlediska územního rozložení, tak z hlediska sociodemografické struktury. Údaje byly získány od Českého statistického úřadu. Z textu vyplývá, že ačkoli Romové v České republice představují převážně městské obyvatelstvo, lze regiony České republiky z hlediska charakteru romské populace rozdělit do čtyř základních typů. Propojení agregovaných údajů SLDB11 o prostorovém rozmístění s údaji o sociálně vyloučených lokalitách (SVL) z roku 2015 navíc ukazuje, že romská populace se výrazně překrývá s populací žijící v SVL. Z hlediska sociodemografické struktury autoři analyzují rozdíly mezi obecnou populací, romskou populací, která je identifikována podle národnosti, a romskou populací, kterou lze identifikovat podle romského jazyka.
Závěry ukazují, že mezi těmito populacemi žijícími na území České republiky existují významné rozdíly.
 
Anotace v angličtině:  The text analyses the inhabitants of the Czech Republic who in the 2011 Census of Population, Houses and Flats (SLDB11) either declared themselves to be of Roma nationality or indicated Roma as their mother tongue (or overlap in these characteristics). The authors analyse these persons both in terms of territorial distribution and socio-demographic structure. The data were obtained from the Czech Statistical Office. The text shows that although the Roma in the Czech Republic represent a predominantly urban population, the regions of the Czech Republic can be divided into four basic types in terms of the nature of the Roma population. Moreover, linking the aggregated SLDB11 data on spatial distribution with the data on socially excluded localities (SEL) from 2015 shows a significant overlap between the Roma population and the population living in SEL.
In terms of socio-demographic structure, the authors analyse the differences between the general population, the Roma population that is identified by nationality, and the Roma population that can be identified by the Roma language. The conclusions show that there are significant differences between these populations living on the territory of the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; sčítání lidu; Romové; sociodemografická analýza

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; census; Roma population; demographic structure; social structure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. / Ivana ŠIMÍKOVÁ, Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 34 stran

[ ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní výstup, který se věnuje územní distribuci romské populace vymezené romskou národností a romským mateřským jazykem identifikované v cenzech 2001 a 2011.
 
Anotace v angličtině:  Working output targeted on the spatial distribution of the Roma population defined through nationality and language captured in the Czech censuses in 2001 a 2011.
Klíčová slova: ČR; Romové; etnicita; sběr informací; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Roma population; ethnicity; census; statistical analysis
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT