Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. [mes in local labour markets, their purpose, importance and implementation. Special program]. / Jiří Winkler, Lenka Klimplová, Martin Žižlavský - Brno: Masarykova univerzita, 2005. - 218 s. - ISBN 80-210-3867-5

[ Winkler, Jiří - Klimplová, Lenka - Žižlavský, Martin ]

Anotace:  Cíle monografie se zobrazují také ve skladbě jejích částí. Úvodní část je věnována významu lokálních programů a racionálním předpokladům procesu jejich tvorby. Druhý oddíl se zaměřuje na analýzu potřeb vybraných kategorií ohrožených nezaměstnaností, a to konkrétně na problematiku osob zdravotně handicapovaných, žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, osob nízkokvalifikovaných a absolventů škol. Ve třetí části pak odborníci ze zainteresovaných úřadů práce prezentují zkušenosti se svými lokálními projekty směřujícími k (znovu)začlenění těchto kategorií osob na pracovní trh. Závěr přináší komparaci akademického a praktického pohledu na tvorbu a realizaci účelových lokálních programů.
 
Anotace v angličtině:  The objectives of the monograph are reflected in the structure of its parts. The introduction focuses on the importance of local programmes and the rational pre-requisites for the process of their development. Part two analyses the needs of selected categories most exposed to unemployment, and particularly the issues of the disabled or handicapped, women returning to work after maternity leave, low-skill labour force and the graduates. Part three contains presentations of experts from relevant authorities regarding their experience in local projects to (re-) integrate these labour categories to the labour market. The conclusion presents a comparison of the academic and the practical views regarding the development and implementation of special (targeted) local programmes.
Klíčová slova: partnerství místní; trh práce; skupiny znevýhodněné; osoby obtížně umístitelné

Klíčová slova v angličtině: local partnership; labour market; disadvantages goups on labour market; hard-to-place persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? [Social inclusion inthe Czech Republic: European and Czech agenda?]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Markéta Horáková, Lenka Klimplová, Miroslava Rákoczyová, Jiří Winkler - In: Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda / Petr Mareš, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, a kol.. - Praha : CESES FSV UK, 2006. - s. 55-77 (23 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Klimplová, Lenka - Rákoczyová, Miroslava - Winkler, Jiří ]

Anotace:  Studie zkoumá strategii sociálního začleňování v ČR na úrovni programu sociálního začleňování a na úrovni jeho realizace, zejména nakolik tato agenda přináší nové přístupy,cíle a opatření, nakolik je novým přínosem k dosavadním veřejným politikám vztahujícím se k problémům sociálního vyloučení. Analyzuje v prvé řadě pojetí problematiky sociálního vyloučení a přístupy klíčových aktérů k agendě sociálního začleňování, včetně přijetí programového dokumentu klíčovými aktéry. Za druhé se věnuje reálným strategiím, tedy přístupům a opatřením uplatněným při naplňování strategie sociálního začleňování na národní, regionální a lokální úrovni. Identifikuje implementační deficity těchto strategiía hodnotí participaci klíčových aktérů při realizaci strategie sociálního začleňování.
Klíčová slova: vyloučení sociální; regiony; začleňování sociální; organizace; organizace neziskové; trh práce; bydlení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; regional level; local level; social inclusion; organizations; nonprofit organizations; labour market; housing; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  1J028/04-DP2 - Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? [Qualitative Labour Market Monitoring and Forecasting: Swedish Way?]. / Josef Horňáček, Lenka Klimplová, Josef Pitner, Jiří Vyhlídal, Jiří Winkler, Iveta Zelenková - Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 128 s. - ISBN 978-80-210-7501-6

[ Horňáček, Josef - Klimplová, Lenka - Pitner, Josef - Vyhlídal, Jiří - Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta ]

Anotace:  Kniha prezentuje výsledky pilotního šetření, které testovalo uplatnitelnost vybraných prvků švédského přístupu k monitorování trhu práce na vybraných lokálních trzích práce a jeho implementaci v podmínkách vybraných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji. Tato studie, která vznikla v rámci projektu OP LZZ "Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhuö, si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je přístup založený na kvalitativní analýze požadavků zaměstnavatelů na pracovní sílu použitelný v podmínkách veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zda je užitečný pro zlepšení jejich fungování, zejména pak zprostředkovatelské funkce. Pilotní studie ověřila možnost implementovat adaptovanou švédskou metodiku na českém trhu práce a potvrdila možnost sběru dat kvantitativní i kvalitativní povahy u zaměstnavatelů v požadované struktuře (kombinace kvalifikačních a kompetenčních požadavků). Jednoznačně se ukázalo, že zaměstnanci ÚP ČR jsou připravení a dostatečně kompetentní ke sběru
dat o pracovním trhu a poptávce po pracovní síle prostřednictvím rozhovorů vedených se zástupci zaměstnavatelů. Limitem pro provádění cíleného plošného monitoringu je však stávající organizační kapacita ÚP ČR. Také následná práce s informacemi získanými monitoringem a konkrétní propojování nabídky a poptávky na trhu práce narážejí na určitá omezení, a to zejména na vysoký počet uchazečů připadající na jednoho zprostředkovatele a nedostatečnou podporu ze strany informačních systémů. Důležitým přínosem evaluovaného programu nejsou ale jen informace získané z dotazování zaměstnavatelů, ale také samotný proces, při kterém dochází k sebezdokonalování se pracovníků VSZ, sebeučení se sbíráním dat a k rozvoji instituce ÚP ČR jako sebeučící se organizace, která je schopna měnit své zažité postupy díky znalostem získaným při interakci se zaměstnavateli. Neméně důležitým aspektem je i budování spolupráce a partnerských vztahů mezi VSZ a zaměstnavateli.
 
Anotace v angličtině:  This book presents the results of a pilot study testing the applicability of selected elements of the Swedish approach to labour market monitoring in selected local labour markets and its implementation in terms of selected contact centres of the Czech Employment Office in the South Moravian Region. This study which was put together under the project "Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling" aims to answer the question whether an approach based on qualitative analysis of the employersĺ requirements on the labour force is applicable in the circumstances of the Czech Employment Office and whether it improves its efficiency. The pilot study verified the possibility of implementing an adapted Swedish methodology on the Czech labour market and confirmed the possibility of collecting data from the employers in the required structure (combination of qualification, skill and competency requirements). It clearly showed that employees of the Employment Office are prepared and competent enough to
collect data on the labour market and the demand for labour force through interviews conducted with representatives of employers. The limit for the implementation of targeted extensive monitoring is however the current organizational capacity of the Czech Employment Office. Also subsequent work with the information obtained through the monitoring and specific matching of supply and demand in the labour market faces certain restrictions, especially on the high number of applicants per one clerk, and lack of information system support. Important benefits of the evaluated programme include not only the information obtained from interviews with employers, but also the process itself, which brings self-improvement of the PES staff, independent learning in collecting the data, and development of the Employment Office as a learning organization that is able to change its preconceived practices through knowledge gained from the interaction with employers.
Klíčová slova: trh práce; monitorování; prognózování; kompetence; služby zaměstnanosti veřejné; kvalitativní přístup; sběr informací u zaměstnavatelů; evaluace; ČR; Švédsko

Klíčová slova v angličtině: labour market; monitoring; forecasting; competences; public employment services; qualitative approach; collection of information among employers; evaluation; Czech Republic; Sweden
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR [Assessment of the prospects for the application of selected elements of the Swedish system used for monitoring the requirements of the labour market in the Czech context]. / Iveta Zelenková, Jiří Vyhlídal, Lenka Klimplová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 4 (2015), s. 2-8 (7 s.). tab.,lit.

[ Zelenková, Iveta - Vyhlídal, Jiří - Klimplová, Lenka ]

Anotace:  Cílem předkládaného článku je popis adaptovaného švédského způsobu kvalitativního monitorování potřeb zaměstnavatelů na lokálním či regionálním trhu práce a zhodnocení jeho funkčnosti a uplatnitelnosti v podmínkách českých veřejných služeb zaměstnanosti. Adaptace švédského způsobu kvalitativního monitorování potřeb zaměstnavatelů na české podmínky je reakcí na očekávané změny v činnosti Úřadu práce (ÚP), které se projeví především ve větší orientaci na zaměstnavatele jako významné aktéry trhu práce. Ze švédských zkušeností mimo jiné vyplývá, nakolik významná je schopnost institucí veřejných služeb zaměstnanosti získávat relevantní informace o současné situaci a budoucím vývoji na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper is to present a description of the remodelled Swedish system for the qualitative monitoring of employers' needs in both the local and regional labour markets and to provide an evaluation of its functioning and applicability in the context of the Czech public employment services. The adaptation of the Swedish method used for the qualitative monitoring of the needs of employers to fit Czech conditions forms a response to changes expected in terms of the activities of the Labour Office (LO) which will result primarily in a greater focus on employers as key players in the labour market. Swedish experience, inter alia, proves how important is the ability of public employment service institutions to obtain relevant information on both the current situation and future developments in the labour market.
Klíčová slova: ČR; Švédsko; potřeby pracovních sil; monitorování trhu práce; metody; služby zaměstnanosti; trh práce; úřady práce; získávání a výběr pracovníků; zaměstnavatelé; kompetence

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Sweden; labour demand; quantitative and qualitative monitoring of the labour market; employment services; labour market; the Labour Office; recruitment and selection of employees; employers; competence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT