Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Plánování, načasování a důvody odkladu narození prvního dítěte v České republice [The planning, timing, and factors behind the postponement of first births in the Czech Republic ]. / Anna Šťastná, Jitka Slabá, Jiřina Kocourková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 59, č. 3 (2017), 207-223 (17 s.).

[ Šťastná, Anna - Slabá, Jitka - Kocourková, Jiřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Přechod k plodnosti realizované v pozdějším věku je jedním z nejvýraznějších rysů demografických změn v posledních letech. S využitím životních statistik i dat z průzkumů článek analyzuje příčiny a důsledky odkladu plodnosti v České republice. Autoři se zaměřují na plánovaný věk plodnosti a na důvody, proč ženy neplní své plány a odkládají narození prvního dítěte na mnohem délší období, než původně plánovaly.
 
Anotace v angličtině:  The transition to childbearing at a later age is one of the most striking features of demographic change in recent years. Employing both vital statistics and survey data, the paper analyses the causes and consequences of fertility postponement in the Czech Republic. The authors focus on the planned age of childbearing and on the reasons why women fail to fulfil their plans and postponing childbearing for a much longer period than originally planned.
Klíčová slova: plánování rodiny; chování demografické; chování reprodukční; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: first birth; fertility postponement; fertility planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Druhé dítě - důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození [Reasons for the unplanned postponement and timing of the birth of a second child]. / Anna Šťastná, Jitka Slabá, Jiřina Kocourková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 2 (2019), s. 77-92 16 s.).

[ Šťastná, Anna - Slabá, Jitka - Kocourková, Jiřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Rodina se dvěma dětmi nadále představuje nejběžnější rodinný model v České republice. Odklad vytváření rodiny a porodu však znamená, že druhé narození je posunuto do vyššího věku. S využitím údajů z průzkumu "Ženy 2016" analyzujeme jak důvody, proč ženy odkládají druhý porod do pozdějšího věku, než bylo původně plánováno, tak i vliv odložení plodnosti na délku porodního intervalu mezi prvním a druhým dítětem.
 
Anotace v angličtině:  The two-child family continues to constitute the most common family model in the Czech Republic. However, the postponement of family formation and childbearing means that second births are being shifted to an older age. Employing data from the ĹWomen 2016ĺ survey, we analyse both the reasons behind women postponing second childbirth to a later age than originally planned and the effect of fertility postponement on the length of the birth interval between the first and second child.
Klíčová slova: ČR; plánování rodiny; porodnost; druhý porod; interval mezi porody

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; second birth; fertility postponement; fertility timing; birth interval
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku [Impact of the motherĺs age at childbirth on the health of new-born children in Czechia]. / Luděk Šídlo, Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Tomáš Fait - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 155-174.

[ Šídlo, Luděk - Šťastná, Anna - Kocourková, Jiřina - Fait, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Odložení plodnosti žen na vyšší věk se odráží ve zvýšených zdravotních rizicích, která mohou představovat hrozbu jak pro matku, tak pro novorozence. Cílem článku je posoudit vliv věku žen při porodu na zdraví dítěte a riziko výskytu komplikací během hospitalizace po porodu. Vycházíme z předpokladu, že na zdravotní stav novorozenců lze usoudit z průběhu jejich hospitalizace. Komplikace při hospitalizaci novorozenců či delší doba hospitalizace mohou souviset s potřebou zvýšené zdravotní péče o děti s méně příznivým zdravotním stavem po narození. Analýze využívá anonymizovaná individuální data Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR o vykázané zdravotní péči o děti narozené v roce 2014.
 
Anotace v angličtině:  The postponement of the fertility of women to higher ages is reflected in increased health risks that may pose a threat to both the mother and the new-born child. The aim of the article is to assess the impact of the age of women at childbirth on the health of the child and the risk of the occurrence of complications during hospitalisation following the delivery. We assume that the health of new-born children can be determined from the course of the hospitalisation. Complications during the hospitalisation of the child or longer hospitalisation periods may be related to the increased need for health care as a result of a weakened state of health following the delivery. The analysis makes use of individual anonymised data obtained from the General Health Insurance Company of the Czech Republic (GHIC CZ) on reported health care for children born in 2014.
Klíčová slova: porodnost; věk matky při porodu; novorozenec; stav zdravotní; matky; péče zdravotní; ČR

Klíčová slova v angličtině: mothers; motherĺs age at childbirth; new-born child; health condition; birth weight; IVF; Czechia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  není připisováno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT