Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Immigration to the Czech Republic and Families of Foreigners. [Imigrace do České republiky a rodiny cizinců.]. / Milada Horáková, Zdeněk Uherek, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - In: On some migration and development issues : Collection of papers presented at the conference "Migration and development" / Jiří Novosák. - Ostrava : University of Ostrava, Department of Human Geography and Regional Development, 2008. - ISBN 978-80-7368-442-6. - s. 180-189.

[ Horáková, Milada - Uherek, Zdeněk - Pojarová, Tereza - Korecká, Zuzana ]

Akce: Ostrava, 4th-5th September 2007, WRD
Anotace:  Cílem příspěvku je popsat základní charakteristiky migrace rodin jako počátečního bodu řešení otázky integrace rodin cizinců, kteří dlouhodobě nebo trvale sídlí v ČR, do české společnosti v rámci mezinárodního projektu Interface. V České republice je tento projekt implementován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this contribution is to describe basic characteristics of family migration as a starting point for tackling an issue of integration of families of foreigners residing for long-term or permanently in the CR into the Czech society under framework of the international Interface project. For the Czech Republic this project is being implemented by the RILSA in co-operation with the Institute of Ethnology of the Academy of Science of the CR.
Klíčová slova: migrace; cizinci; rodiny imigrantů; integrace cizinců

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; families of foreigners; integration of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Imigrace do České republiky a rodiny cizinců. [Immigration to the Czech Republic and the Families of foreigners.]. / Zdeněk Uherek, Milada Horáková, Tereza Pojarová, Zuzana Korecká - In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných migračních skupin v České republice / Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87112-12-0. - s. 85-117.

[ Uherek, Zdeněk - Horáková, Milada - Pojarová, Tereza - Korecká, Zuzana ]

Anotace:  Kapitola je přehledným odborným pojednáním informujícím o počtech, charakteru a socio-demografickém profilu imigrantů. K identifikaci jednotlivých skupin kapitola primárně využívá klasifikaci podle občanství. Specifickým znakem je, že věnuje důkladnou pozornost lokalizaci rodinné migrace. Cizinci nežijí v sociálních jednotkách organizovaných podle občanství, ale podle jiných kritérií. A rodina je v této oblasti určitě klíčovou jednotkou. V textu jsou prezentovány časové řady, charakterizující základní vývojové trendy migrace do ČR, a jsou zmíněny práce, které dané téma zpracovávají.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a synoptic treatise informing on the numbers, character and socio-demographic profile of the immigrants. When identifying individual groups, the chapter uses primarily classification according to citizenship. What is specific about it is that it pays close attention to the localization of family migration. Foreigners do not live in social units organized according to their citizenship but according to other criteria. And family is in this area certainly a key unit. Numerical series characerising the basic developmental trends of migration to the CR are presented in the text and works which elaborate the theme are mentioned.
Klíčová slova: cizinci; imigrace; ČR; migrace rodin; vývojové trendy; migrace; povolení k pobytu; rodiny imigrantů

Klíčová slova v angličtině: CR; foreigners; immigration; immigrant families; family migration; developmental trends; migration; residence permits; families of foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT