Publikační činnost: 2003
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Státní sociální podpora. [State social support. / State social support.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - Praha: Grada, 2003. - 136 s. - ISBN 80-247-0065-4

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Anotace:  Státní sociální podpora je významným pilířem sociální politiky v ČR. Kniha se zabývá základními východisky a charakteristikou jednotlivých dávek státní sociální podpory. Umožňuje příjemcům dávek, s podmínkami nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a se způsobem jejich výpočtu. Autoři zařadili do publikace vzorce, příklady na výpočty jednotlivých dávek, názorné ukázky vyplněných formulářů - žádostí. Součástí publikace je i úplné znění zákona o státní sociální podpoře.
Klíčová slova: podpora sociální; dávky sociální; výše dávek; výpočet dávek

Klíčová slova v angličtině: social support; social support benefits; amount of benefits; calculations
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Alternativní návrhy financování aktivit nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. [Alternative proposals for funding the activities of non-governmental non-profit organisations providing public services.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Sborník příspěvků vědeckého semináře "Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru" katedry veřejné ekonomie ESF MU v Brně. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. - nestr. (12 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Šlapanice, 26.-27.1.2005, EUR
Anotace:  Při poskytování veřejných služeb soustavně roste role nestátních neziskových organizací, které v uplynulém období výrazným způsobem rozšířily spektrum poskytovaných služeb a svoji činností přispěly k výraznému zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. Ve své činnosti se však dlouhodobě potýkají s finanční nejistotou. Cílem příspěvku je na základě publikovaných rozborů financování veřejných služeb zabezpečovaných v letech 2000 - 2003 nestátními neziskovými organizacemi navrhnout taková opatření, která by přispěla k posílení ekonomických jistot těchto organizací. V souvislosti se vstupem ČR do EU totiž význam nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb dále poroste, rozšíří se jejich spektrum možností o financování z evropských strukturálních fondů. Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. K některým poznatkům financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Základní ekonomické charakteristiky související s poskytováním sociálních služeb. Přístup obcí a měst k financování sociálních služeb. Základní principy nového systému financování aktivit nestátních neziskových organizací. Příspěvek na péči.
 
Anotace v angličtině:  The role of nongovernmental nonprofit organisation in terms of providing public services has steady increased. The paper aims at proposing, on the basis of published analyses of funding of public services provided in 2000-2003 by nongovernmental nonprofit organisation, such measures, which would contribute to strengthening the economic security of these organisations. The position of non-governmental, non-profit organisations providing public services. Some findings regarding the funding of non-governmental non-profit organisations in the area of public services. Basic economic characteristic related to the provision of social services. The attitude of municipalities to the funding of social services. Basic principles of the new system of funding activities of non-governmental non-profit organisation. The care allowance (benefit).
Klíčová slova: pomoc sociální; služby sociální; sektor veřejný; organizace neziskové; činnost dobrovolná; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; social assistance; social services; public sector; nonprofit organization; voluntary activity; financing system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj prevence sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva. [The plan of social services development as a tool of prevention of social exclusion of handicapped groups of population.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. / Ivana Vaňková, (ed.). - Ostrava : Katedra veřejné ekonomiky EkF VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1601-2. - nestr. (8 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Ostrava, 4.-6. září 2007, EUR
Anotace:  Rozdílné podmínky v jednotlivých krajích spolu s diferencovanými demografickými trendy mají za následek, že životní podmínky obyvatel jsou velmi odlišné a míra ohrožení chudobou a sociálním vyloučením není na celém území republiky identická. Tato objektivní skutečnost vyžaduje, aby při realizaci opatření, především v sociální oblasti, byla v příštích letech věnována podstatně větším pozornost otázkám regionální sociální politiky. Jedním z významných nástrojů prevence sociálního vyloučení je plán rozvoje sociálních služeb, který pravidelně zpracovávají jednotlivé kraje.
 
Anotace v angličtině:  Different conditions in individual regions together with differentiated demographic trends result in the fact that living conditions for inhabitants are very diverse and there is no identical level of risk in regard to poverty and social exclusion throughout the entire country. This objective fact demands that greater attention be paid to regional social policy issues while implementing measures, particularly in the social sphere. One of the important tools for the prevention of social exclusion is a plan for the development of social services, which are regularly formulated by individual regions.
Klíčová slova: služby sociální; plánování sociální; politika sociální regionální; vyloučení sociální; prevence; odpovědnost sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social planning; social policy of districts; social exclusion; prevention; social responsibility
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Podrobná analýza. / Vojtěch Krebs, Ivo Baštýř, a kol. - Praha: VÚPSV, VŠE, 2003. - 277 s.

[ Krebs, Vojtěch - Baštýř, Ivo - a kol. ]

Návaznost: HB04-03 - Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Přílohy k podrobné analýze. / Vojtěch Krebs, Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, VŠE, 2003. - přeruš. str.

[ Krebs, Vojtěch - Baštýř, Ivo ]

Návaznost: HB04-03 - Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Souhrn poznatků, náměty, doporučení. / Vojtěch Krebs, Ivo Baštýř, a kol. - Praha: VÚPSV, VŠE, 2003. - 18 s.

[ Krebs, Vojtěch - Baštýř, Ivo - a kol. ]

Návaznost: HB04-03 - Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Reforma sociálních služeb ľ bílé místo teorie a černá díra reformy sociálního systému. [Social services reform ľ white place of theory and black hole of social system reform.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša - In: Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru : Sborník příspěvků z mezinárodní konference vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. - Brno : Tribun EU s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7399-657-4. - s. 54-65.

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav ]

Akce: Šlapanice, 22.-23.1.2009, EUR Externí odkaz
Anotace:  V rámci reformy systému sociálních služeb byly změněny hlavní principy systému financování, které výrazně zvýšily výdaje na tento sociální systém. Cílem příspěvku je analyzovat příčiny, které vedly ke snížení efektivnosti financování tohoto systému.
 
Anotace v angličtině:  In terms of social services reforma was transform general principles of financing this system, which dramatically increased of expenditures of this social systém. The objektive of this paper consist in analyzing of factors, which help decrease in effectiveness of financing this system.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; sektor veřejný

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; financing of social services; public sector
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig: Do 1494
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ne/efektivnost nového systému financování sociálních služeb. [In/Efficiency of a new system of social services financing.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Veřejná ekonomika a správa 2009 : Sborník z 8. mezinárodní konference, Ostrava, září 2009. / Petr Tománek, Ivana Vaňková. - Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-248-2049-1.

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Ostrava, 8.-10.9.2009, WRD
Anotace:  Nový způsob financování sociálních služeb by měl významným způsobem posílit snahu o hledání optimální formy zabezpečení občanů v nepříznivé sociální situaci a zvýšit důraz na efektivitu celého sytému. Poznatky, získané v rámci dosud provedených analýz, ukazují, že základní parametry systému a vazby mezi nimi nebyly vhodně nastaveny, finanční prostředky nejsou využívány k zabezpečení sociálních služeb, řada poskytovatelů sociálních služeb má značné existenční problémy. Cílem příspěvku je analyzovat jednotlivé finanční toky, ukázat příčiny existujících problémů a navrhnout taková řešení, která by přispěla ke stabilizaci systému financování sociálních služeb a ke zvýšení efektivity jejich poskytování.
 
Anotace v angličtině:  New method of financing of social services should significantly strengthen the effort to search for optimal form how to guarantee needs of citizens in difficult social situation. It tries to put bigger emphasis on efficiency of the whole system. Findings got from currently carried out analyses show that basic parameters and relations between them have not been suitably set. Financial means are not often used for delivery of needed social services; a lot of providers of social services have considerable financial problems. The analysis is aimed at individual financial flows and tries to show causes of current problems and propose such solutions that would contribute to stabilization in the system of social services financing and increase the efficiency in their provision.
Klíčová slova: služby sociální; financování; efektivnost sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; efficiency of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  příspěvek nedodán
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. [Solidarity and equivalence in social systems.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša, Jaroslava Durdisová, Iva Chvátalová, Michal Lapáček, Marek Loužek, Marcela Marešová, Jan Mertl, Antonín Slaný, Jana Žižková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7416-044-8

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav - Durdisová, Jaroslava - Chvátalová, Iva - Lapáček, Michal - Loužek, Marek - Marešová, Marcela - Mertl, Jan - Slaný, Antonín - Žižková, Jana ]

Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. V rámci projektu byla pozornost věnována hodnocení vztahu těchto principů jak z "makroekonomického" (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivých sociálních skupin), tak i z "mikroekonomického" hlediska (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivce). Získané poznatky byly konfrontovány s poznatky ve vybraných zahraničních sociálních systémech a na tomto základě byla navržena možná variantní řešení úprav v jednotlivých sociálních systémech v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are long-term issues in all social systems in advanced countries. At first glance it may appear that the two principles act against one another, though in reality there are a number of very close ties between them. It is just the extent to which those individual principles should be enforced that makes it such a fundamental question when deciding on modifications to individual social systems. Within the project, attention was paid to both the "macroeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of individual social groups) and the "microeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of the individual). The knowledge gained was confronted with the thinking in selected foreign social systems, and on that basis possible approaches to modifications within individual soc. systems in the CR was be proposed.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; systémy sociální

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; social systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Návaznost: GA402/07/0165 ľ Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech (VÚpsv není příjemce ani spolupříjemce)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. [The theoretical possibility of support for families with children in social insurance.]. / Martin Holub, Milan Šlapák, Anna Šťastná, Sylva Höhne, Vojtěch Krebs - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-063-9

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan - Šťastná, Anna - Höhne, Sylva - Krebs, Vojtěch ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se zaměřuje na možnosti zohlednění podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění v kontextu celkové koncepce rodinné politiky státu. Přináší přehled o tom, jak je rodinná politika řešena ve vybraných vyspělých státech a jak je v rámci těchto států přistupováno k podpoře rodin s dětmi v důchodových systémech. Věnuje se alternativním návrhům na pružné formy podpory rodin s dětmi v rámci sociálního pojištění, přináší nové pohledy, vyvrací v této oblasti existující mýty a věnuje se detailnímu rozboru některých reformních variant důchodového systému v ČR. Zaměřuje se na netradiční formy podpory rodin s dětmi v rámci důchodového pojištění (např. koncept tzv. dětského důchodu, možnost závislosti sazby důchodového pojištění na počtu vychovaných dětí či možnost asignace pojistného dětmi svým rodičům). Problematika je řešena ve dvou na sebe navazujících monografiích. Tato první se věnuje teoretickým možnostem podpory rodin s dětmi v rámci sociální politiky státu a sociálního pojištění.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of how family policy models in selected developed countries approach the support of families with children via their respective pension schemes. It deals with alternative proposals for flexible forms of support for families with children under the social insurance system, it provides new insights into the topic, it refuses existing myths and gives a detailed analysis of certain pension system reform variants. It also focuses on innovative ways of support of families with children within pension insurance (e.g. the concept of the so-called child pension, the possibility of basing pension insurance rates on the number of children or the possibility of a part of a childĺs pension insurance premiums being assigned to his/her parents. This issue is dealt with in two successive monographs. The first one deals with the theoretical possibilities of providing support for families with children by means of state social policy and the social insurance system.
Klíčová slova: podpora rodin s dětmi; pojištění sociální; důchod závislý na počtu dětí; asignace pojistného; systém důchodový; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: support for family; social insurance; child pension; assignation of social insurance; pension system; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR172/08 - Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT