Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb [Costs of providing nursing and rehabilitation care in residential facilities of social services]. / Ladislav Průša, Jana Langhamrová, Pavel Bareš, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 64 s. - ISBN 978-80-7416-232-9

[ Průša, Ladislav - Langhamrová, Jana - Bareš, Pavel - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny - především VZP - v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb poskytovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem této monografie je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.
 
Anotace v angličtině:  Financing of nursing care in institutions with residential social services has long been one of the major problems in providing social services. Health insurance companies - especially VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) - in conflict with applicable law do not pay for social service costs indicated by doctors and performed by nursing staff of declared care. It puts pressure on doctors to provide this form of care for clients of institutions with residential services and within its revision activities trying to minimize the extent of actually provided care, which they should pay. The aim of this monograph is therefore analyse the results of a survey on the extent of nursing care in institutions with residential social services, which was implemented at the end of 2014. The aim was also to compare the results obtained with the actual expenditure of health insurance companies for this form of care and on this basis to propose a solution that would help to remedy the deficiencies of the current situation.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; péče ošetřovatelská; pojištění zdravotní

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; nursing care; public health insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 [The fundamental basis for creating long-term development strategy of social services in the city Pisek as a municipality with extended competences in 2030]. / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Jana Langhamrová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 127 s. - ISBN 978-80-7416-233-6

[ Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Langhamrová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Jednou z klíčových kompetencí, kterou Město Písek má jako obec s rozšířenou působností, je poskytování celého spektra sociálních služeb osobám, které v tomto regionu žijí. Pro realizaci těchto činností však město nemá k dispozici dostatek informací především z hlediska dlouhodobých vizí, koncepcí a strategií. Cílem předložené monografie je proto shromáždit stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030, na jejichž základě by město Písek mohlo v předstihu reagovat na očekávané sociální a ekonomické jevy a skutečnosti.
 
Anotace v angličtině:  One of major responsibilities, which have been committed to the town Písek as a municipality with extended competency, is to provide a wide range of social services for people who live in this region. However, the town does not have sufficient information to implement these activities in terms of long-term visions, conceptions and strategies. The aim of this monograph is therefore to gather knowledge which is suitable for the purpose of forming a long-term strategy of social servicesĺ development in the administrative ward of the town Písek as municipality with extended competency, which will represent an overarching document for mid-term regional development strategies till 2030 and according to which the town Písek will be able to react to expected social and economic phenomena and facts in advance.
Klíčová slova: obce s rozšířenou působností; služby sociální; plánování sociálních služeb; dostupnost sociálních služeb; vývoj demografický

Klíčová slova v angličtině: municipalities with extended competencies; social services; social services planning; availability of social services; demographic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020399 Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? [What is the real extent of nursing care in residential social services institutions?]. / Jana Langhamrová, Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 10-16 (7 s.).

[ Langhamrová, Jana - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny - především Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb neindikovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem tohoto příspěvku je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.
 
Anotace v angličtině:  The financing of nursing care in residential social services institutions has long been one of the most pressing problems in terms of the provision of social services. Health insurance institutions, in contradiction with applicable legislation, do not pay social service providers the costs of doctors' services and the care of nursing staff, exert pressure on doctors not to record this form of residential care and, through their inspection role, attempt to minimise the extent of the care actually provided and which they are obliged to fund. The paper analyses the results of a field survey on the extent of nursing care in residential social care facilities which was conducted at the end of 2014, provides a comparison of the results obtained with the actual funding provided by health insurance institutions for this type of care, and subsequently propose a solution that will remedy the deficiencies of the current system.
Klíčová slova: služby sociální; financování; zařízení pobytová; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; residential facilities; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika [Proposed modifications of the system of financing nursing and rehabilitation care in residential facilities of social ]. / Ladislav Průša, Jana Langhamrová, Martin Holub, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 15 s.

[ Průša, Ladislav - Langhamrová, Jana - Holub, Martin - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené certifikované metodiky je na základě rozboru výsledků terénního kvantitativního výzkumného
šetření o rozsahu nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb a porovnání získaných výsledků se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče navrhnout
takový způsob jejich financování, který by přispěl k odstranění nedostatků současného stavu a ke zvýšení
efektivnosti jejich poskytování a financování.
Klíčová slova: péče ošetřovatelská; rehabilitace; služby sociální; financování; zařízení pobytová; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: nursing care; rehabilitation; social services; system of financing; residential facilities; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT