Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. [National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in EU Member States.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 126 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem předložené zprávy je identifikace nových přístupů a příkladů dobré praxe, které přijaly členské země Evropské unie v rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Předložená zpráva vychází ze Společné zprávy o sociálním začleňování, která byla zpracována na základě národních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a publikována Radou Evropské unie v prosinci 2001. Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení byly zpracovány členskými zeměmi Evropské unie v období leden - květen 2001 jako reakce na přijaté společné cíle v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení (Nice, prosinec 2000). První část předložené zprávy obsahuje popis opatření v rámci politiky zaměstnanosti, sociální, bytové, apod. a aktivit občanské společnosti, které byly přijaty jednotlivými členskými zeměmi pro dosažení společných cílů. Druhá část obsahuje příklady dobré praxe, které byly vybrány jak ze Společné zprávy, tak z jednotlivých národních akčních plánů. Třetí část je věnována problemati
ce společných ukazatelů, které byly vytvořeny pro měření chudoby a sociálního vyloučení.
 
Anotace v angličtině:  This report focuses mainly on identifying of innovative approaches and good practice in the area of the fight against poverty and social exclusion in Member States of the EU. The presented report is based on the Joint Report on Social Inclusion that was processed on the basis of National Action Plans against poverty and social exclusion (NAPs/incl) and published by the Council of the European Union in December 2001. These National Action Plans were carried out by Member States between January and May 2001 in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion (agreed in Nice, December 2000). The first part of the report contains description of the provisions in framework of employment policy, social policy, housing, etc. and also description of civil society actions that were adopted in NAPs/incl to meet common objectives. The second part contains examples of good practise selected both from the Joint Report and national reports. The third part is conce
rned with the problems of common indicators that were formed for measuring of poverty and social exclusion within all Member States.
Klíčová slova: EU; chudoba; vyloučení sociální; národní akční plány sociálního začleňování

Klíčová slova v angličtině: EU; poverty; poverty elimination; social exclusion; national action plan of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 4: Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Sekundární analýza. [Revision of matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of subsis-tence minimum standards. Vol. 4: National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in the EU Member States. Secondary Analysis.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 121 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je součástí Evropského sociálního programu, který byl přijat na zase-dání Evropské rady v Nice v prosinci 2000. Na tomto zasedání byly stanoveny společné cíle a bylo rozhodnuto, že členské země budou na základě těchto cílů sestavovat Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Studie popisuje společné cíle a přístupy EU pro roky 2001-2002 a z nich vyplývající vhodná opatření v této oblasti pro ČR. Studie dále seznamuje s konkrétními příklady přijatých opatření v zemích EU a obsahuje přehled ukazatelů pro měření a vyhodnocení chudoby a sociálního vyloučení, které jsou používány na národní úrovni a na úrovni EU.
 
Anotace v angličtině:  The fight against poverty and social Exclusion is a part of European Social Programme agreed by the Council of the European Union in Nice in December 2000. The National Action Plans were carried out by member States in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion. The report is concerned on the common objectives and approaches of the EU for the years 2001-2002 in this area and on the consequent applicable measures in the Czech Republic. The report contains examples of measures undertaken in EU countries and the overview of the indicators of measuring of poverty and social exclusion, used at the national and the EU level.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; poverty elimination; social exclusion; minimum; minimum subsistence level
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT