Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Část čtvrtá: Doplňkové formy sociálního zabezpečení v Evropské unii, jejich souvislosti a dopady pro českou ekonomiku s důrazem na vztah daňového a pojistného (důchodového) systému. [Fourth Section: Supplementary fForms of Social Security in the European Union, Their Relations and Effects on the Czech Economy with an Emphasis on the Relationship with the Tax and Insurance (Pensions) Systems.]. / Milan Šlapák, Martin Mácha, Markéta Vylítová - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. / Antonín Slaný, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 146-170.

[ Šlapák, Milan - Mácha, Martin - Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Tato zpráva se zabývá vzájemným vztahem daňového a důchodového systému a s tím související problematikou zdaňování důchodových dávek. Zaměřuje se na soukromá i veřejná důchodová schémata, odvody pojistného, daňové úlevy soukromého připojištění a vykontrahování ze základních schémat, rozdíly v daňových úlevách mezi jednotlivými státy a na rozdíly ve zdaňování důchodů z veřejných a ze soukromých schémat. Analýza též směřovala k problematice rovnosti zacházení - volný pohyb osob, služeb a kapitálu. Mezi sledované země jsou zahrnuty Německo, Švédsko a Velká Británie.
 
Anotace v angličtině:  This report is about the mutual relationship between the tax and pension systems and the related issues of taxing pension benefits. It aimed on the private and public pension schemes, insurance deductions, tax breaks for private supplementary insurance and contracting out of the basic schemes, differences in tax breaks between different countries and differences in taxation of private and public pension schemes. The analysis also centred on the issues of equal treatment - free movement of individuals, services and capital. The monitored countries include Germany, Sweden and the United Kingdom.
Klíčová slova: důchody; daně; pojištění důchodové; důchod doplňkový; schémata zaměstnanecká

Klíčová slova v angličtině: pensions; taxes; pension insurance; compementary pension; employees´ schemes; Pan-European pension
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální a zdravotní zabezpečení v ČR. [Social and health insurance in the Czech Republic.]. / Aleš Kroupa, Martin Mácha, Zdeněk Papeš - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 5 (1999), s. 1-32 příl..

[ Kroupa, Aleš - Mácha, Martin - Papeš, Zdeněk ]

Anotace:  Základní informace o ekonomickém rozměru celé soustavy sociálního a zdravotního zabezpečení (SZZ) v ČR. Právní úprava SZZ v ČR. Financování jednotlivých složek systému sociálního zabezpečení a systému zdravotního pojištění. Nesoulad zdrojů a výdajů SZZ; způsoby řešení nesouladu. Přehled příjmů a výdajů důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění.. Průměrné a minimální důchody. Přehled úprav systému důchodového zabezpečení. Analýza vývoje soustavy nemocenského pojištění. Přehled aktivních a pasivních nástrojů politiky zaměstnanosti. Problematika ztráty motivace k hledání zaměstnání. Porovnání situace v několika zemích Evropy. Vývoj soustavy sociálních podpor. Životní minimum pro vybrané typy rodin. Mezinárodní porovnání míry podpory rodin. Vývoj systému sociální pomoci.
Klíčová slova: ČR; ochrana sociální; systém; zabezpečení sociální; pojištění zdravotní; pojištění důchodové; podpora sociální; pomoc sociální; pojištění v nezaměstnanosti; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; social systems; social security; helath insurance; pension insurance; social support; social aid; unemployment insurance; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001; NO5041 - Potřeby proměn systému sociálního a zdravotního pojištění
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systém pro informování veřejnosti v Sociální pojišťovně. : Závěrečná zpráva projektu. / Martin Mácha, Aleš Langr - Praha: VÚPSV, 2001. - 78 s.

[ Mácha, Martin - Langr, Aleš ]

Externí odkaz
Klíčová slova: zabezpečení sociální; pojištění; informace

Klíčová slova v angličtině: social security; insurance; information
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS58/00 - Systém pro informování veřejnosti v Sociální pojišťovně
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti. [Problems of early retirement and work activities in personable age with respect to an expected pension system development and employment development.]. / Jiří Šandera, Martin Mácha, Milan Polívka, Jaromíra Kotíková, Markéta Vylítová - Praha: STEM, 2000; Praha: VÚPSV, 2000. - 14 sv.

[ Šandera, Jiří - Mácha, Martin - Polívka, Milan - Kotíková, Jaromíra - Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Šetření osob starších 55let, které ztratily zaměstnání (jejich rozhodování o řešení této situace různými sociálními dávkami). Šetření mezi vybranými podniky (využívání předčasných odchodů do důchodu při restrukturalizaci). Analýzy nákladů na různé formy zajištění sociálními dávkami osob předdůchodového věku, které ztratily zaměstnání. Mezinárodní komparace úprav předčasného odchodu a jeho využití jako stabilizačního nástroje vzhledem k situaci na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Survey of older persons (55 and over) who have lost their jobs (their decisions on solutions of theirsituation by means of diferent social benefits). Survey of selected companies (how to use early retirement measures during their transformation). Expenditure analysis on diferent forms of security of older workers (before personable age) who have lost their employment. International comparison of early retirement regulations and their use as a stabilizing tool with respect to labour market situation.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; výzkum; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pracovníci starší; nezaměstnaní; dávky sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; international; pension insurance; retirement; early retirement; older workers; unemployed; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV52/99 - Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Východiska důchodové reformy v České Republice - Analýza názorů obyvatel. [Old Age Security Reform Basis in the Czech Republic - Analysis of the Public Opinion.]. / Martin Mácha, a kol. - Praha: VÚPSV, STEM, 1998. - 28 s.

[ Mácha, Martin - a kol. ]

Anotace:  Studie je součástí plnění projektu Consensus/Phare "Supplementary Forms of Security for the Old Age Period" (CZ 970527.05000) a byla realizována konsorciem VÚPSV a STEM. Jde o výzkumný projekt, v němž se kombinuje analýza dosavadních přístupů a literatury s kvalitativními a kvantitativními sociologickými postupy. Rozsáhlý empirický výzkum tvoří osu projektu. Výzkum byl proveden ve dnech 16. - 24. 2. 1998 na souboru 2214 respondentů, reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Výzkum ukázal, že transformace sociálního systému obecně a transformace penzijního systému zvláště představuje osobitý, složitý, mnohorozměrný komplex problémů. Stýkají se v něm věcná, pragmatická, "technická" řešení s řešeními politickými, otázky obecných postojů a hodnot s konkrétními životními situacemi, návyky a očekávání zděděné z minulého režimu s poznáním nezbytnosti změn do budoucna, hlediska osobní či rodinná s hledisky celospolečenskými.
Klíčová slova: ČR; zab. důchodové; reforma; výzkum

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; reform; RESEARCH
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: CZ-970527.05000 - Supplementary Forms of Security for the Old Age Period
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Social and Economic Consequences of the CR's Integration into the EU. / Ivo Baštýř, Martin Mácha, Milan Horálek - Prague: RILSA, 1998. - 36 s.

[ Baštýř, Ivo - Mácha, Martin - Horálek, Milan ]

Akce: .. - roč.2536 - roč.2536, a,

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaný souhrn analýz sociálně-ekonomických souvislostí integrace České republiky do Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a pracovních a sociálních vztahů si klade za cíl poskytnout základní informace a charakterizovat vztahy na počátku vyjednávání o našem vstupu do Unie. Shrnutí analýz obsažené v této studii představuje úvod do problému. V každém z analyzovaných okruhů - volný pohyb pracovních sil, sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a sociální dialog, rovnost příležitostí, zřetelně vystupují úkoly, které musí Česká republika zajišťovat a splnit při přípravě přijetí do EU a jeho realizaci.
Klíčová slova: VÚPSV; EU; trh práce; politika sociální; rovnost; vztahy pracovní

Klíčová slova v angličtině: RILSA; EU; labour market; social policy; equity; labour relations
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha (MEXS)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT