Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. / Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdena Mansfeldová, Jaroslav Kux, Renata Vašková, Igor Pleskot - Praha: VÚPSV, 2002. - 82 s.

[ Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš - Mansfeldová, Zdena - Kux, Jaroslav - Vašková, Renata - Pleskot, Igor ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie byla vypracována v rámci projektu PHARE "Vývoj sociálního dialogu" pro dánské ministerstvo práce a dánský úřad práce (AMS) v konsorciu s dánskou Konfederací odborových svazů (LO), Konfederací dánských zaměstnavatelů (DI) a Výzkumným centrem zaměstnaneckých vztahů univerzity v Kodani (FAOS). Studie poskytuje komplexní pohled na sociální dialog v ČR od počátku 90. let. Studie je zaměřena na identifikaci systémových bariér omezujících kapacitu sociálního dialogu a předkládá přehled zjištěných nedostatků a naznačuje možnosti řešení. Studie obsahuje informace o politickém klimatu a existujících právních předpisech a informace o sociálních partnerech. Řadu informací obsahuje část věnovaná hodnocení sociálních partnerů (vývoj členské základny odborů a zaměstnavatelských svazů, možné důvody pro pokles členské základny, hodnocení organizační struktury, aktivit a forem na různých úrovních).
 
Anotace v angličtině:  The report was produced within PHARE project "Development of Social Dialogue" for Danish Ministry of Labour and Danish Labour Market Authority (AMS) in consortium with the Danish Confederation Of Trade Unions (LO), Confederation of Danish Industries (DI), Research Centre on Employment Relations, University of Copenhagen (FAOS). The study presents a complex picture of the social dialogue in the Czech Republic from the beginning of 1990´s. This projects is focused on identification of the system barriers reducing the capacity of social dialogue. The project brings a review of problems and possibilities of their solutions. The study also includes information about the political climate and the existing regulations relating social dialogue, and information about the social partners´ organizations. The part devoted to an assessment of social partners encompasses a number of facts (the development of the membership in employer organizations and trade unions, possible reasons for a membership decline, an assessment
of organizational structures, activities and forms of social dialogue taking place at the different levels).
Klíčová slova: dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: social dialogue
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001; CZ-IB-1999-CO-02 Rozvoj sociálního dialogu v ČR
Poznámka:  Development of Social Dialogue in the Czech Republic. - anglická verze
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social Dialogue and EMU in the Czech Republic. [Sociální dialog a EMU v České republice.]. / Aleš Kroupa, Jaroslav Hála, Jaroslav Kux, Zdena Mansfeldová, Petra Rakušanová - In: Social dialogue and EMU in the acceding countries.. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - ISBN 92-897-0241-9. - s. 81-105.

[ Kroupa, Aleš - Hála, Jaroslav - Kux, Jaroslav - Mansfeldová, Zdena - Rakušanová, Petra ]

Anotace:  Na pozadí ekonomického rozvoje, politické situace a rozvoje systému a kapacity industriálních vztahů v České republice se příspěvek snaží zhodnotit možnosti vstupu země do jednotné měnové unie a úlohu nejvýznamnějších aktérů - odborů a zaměstnavatelů v tomto procesu.
Klíčová slova: ČR; státy kandidátské; dialog sociální; vztahy industriální; svazy odborové; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: CR; candidate countries; social dialogue; industrial relations; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The democratisation of industrial relations in the Czech Republic - work organisation and employee representation. In: Local Communities and Post-communist transformation. [Demokratizace industriálních vztahů v České republice - organizace práce a reprezentace zaměstnanců.]. / Aleš Kroupa, Zdena Mansfeldová - In: Local Communities and Post-communist transformation. / Simon Smith, Martin Myant, Mikuláš Huba, Monika Čambáliková, Zdenka Vajdová, Martin Slosiarik, Imrich Vašečka. - London : Routledge, 2003. - ISBN 0-415-29718-4. - s. 126-142.

[ Kroupa, Aleš - Mansfeldová, Zdena ]

Anotace:  Případová studie dvou podniků elektrotechnického průmyslu se na základě změn postojů zaměstnanců snaží poukázat na demokratizační procesy probíhající ve firemním prostředí na příkladu změn v organizaci práce, profesní mobilitě a odborové organizovanosti zaměstnanců.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; organizace práce; reprezentace zaměstnanců

Klíčová slova v angličtině: CR; industrial relations; work organisation; employee representation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v organizaci práce a postoje k odborům. Případová studie podniku elektrotechnického průmyslu. / Aleš Kroupa, Zdena Mansfeldová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 9, č. 1-2 (2001), s. 21-26.

[ Kroupa, Aleš - Mansfeldová, Zdena ]

Anotace:  Výsledky mezinárodního výzkumu industriálních vztahů v elektrotechnickém průmyslu. Cílem výzkumu bylo zjištění, jak se podniky v tomto odvětví vyrovnávají s ekonomickou transformací. Nové formy organizace práce. Změny v organizaci práce z pohledu zaměstnanců. Vztah zaměstnanců k odborům.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; reforma ekonomická; vztahy industriální; odbory; zaměstnanci

Klíčová slova v angličtině: CR; international; economic reform; industrial relations; trade unions; empoyees
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Participace a zájmové organizace v České republice. [Participation and interest organizations in the Czech Republic.]. / Zdena Mansfeldová, Aleš Kroupa, (eds.) - Praha: SLON, 2005. - 244 s. - ISBN 80-86429-53-9

[ Mansfeldová, Zdena - Kroupa, Aleš - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována participaci a zájmovým organizacím v ČR, a to s důrazem na legislativní rámec participace a reprezentace zájmů, procesy participace a její aktéry. Participace je v publikaci chápána jako účast občanů na společenských procesech, a to jak na rozhodovacích procesech, tak na aktivitách společenského a politického života v postsocialistických zemích.
 
Anotace v angličtině:  The publication focuses on participation and interest organisations in the Czech Republic with an emphasis on the legal framework of participation and interest representation, the participation processes and its actors. Participation is perceived as the involvement of citizens in social processes, i.e. both the decision-making processes and the activities of social and political life in the post-communist countries.
Klíčová slova: ČR; společnost; sektor veřejný; organizace neziskové; zákonodárství; dialog sociální; svazy odborové; organizace zájmové

Klíčová slova v angličtině: CR; participation; society; public sector; nonprofit organizations; legislation; interest organizations; social dialogue; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; HB05-03 - Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje. [Trade unions, employers, social partners ľ trade union membership in the CR and primary factors of its development.]. / Aleš Kroupa, Jaroslav Hála, Renata Vašková, Zdena Mansfeldová - Praha: VÚPSV, 2004. - 166 s.

[ Kroupa, Aleš - Hála, Jaroslav - Vašková, Renata - Mansfeldová, Zdena ]

Externí odkaz
Anotace:  V první části publikace je pozornost věnována sociálnímu dialogu na vrcholové - národní - úrovni a jeho institucionalizované podobě, tzv. tripartitě. Vývoj, proměny a bariéry sociálního dialogu mezi sociálními partnery - zástupci zaměstnavatelských a zaměstnaneckých zájmů a vládou jsou zachyceny v kontextu vývoje sociálního dialogu v Evropě na konci dvacátého stolení. V dalších částech se publikace na základě několika empirických šetření zaměřuje na mikroúroveň, tj. na zaměstnance - členy odborů, na jejich neustále klesající počet, na složení členské základny z hlediska socioekonomických charakteristik, na postoje k odborům, na motivy a bariéry členství a výhody s členstvím spojené. Autoři též analyzují postavení odborových funkcionářů v rámci podniku. Institucionální rovina problému je zmíněna pouze v případech, kdy se obě hlediska (individuální členství resp. zřetel institucionální) prolínala např. v problematice daňových odpisů nebo reprezentativnosti odborové organizace na podniku anebo v případech, kdy t
o bylo nutné pro objasnění nezbytných souvislostí. Ze stejných důvodů byl do publikace zařazen i popis základní legislativy.
 
Anotace v angličtině:  In the initial part of the publication attention is paid to a social dialogue at the top ľ national - level and its institutional form, the so-called tripartite. Development, changes and barriers of the social dialogue among social partners ľ representatives of employersĺ and employeesĺ interest and the government are shown in the context of the development of the social dialogue in Europe in the late twentieth century. In subsequent sections the publication focuses, based on several empirical surveys, on the micro-level, i.e. on employees ľ trade union members, on their continuously declining number, on the composition of membership in terms of socioeconomic characteristics, on attitudes towards trade unions, on motives and barriers of membership and membership-related advantages. Authors also analyze the position of trade union leaders in the company. The institutional aspect of the issue is mentioned only in situations when both perspectives (individual membership, resp. institutional aspect) merge, e.g. i
n the tax depreciation issues or representativeness of the trade union in the company, or in cases when it was necessary for clarification of the necessary context. For the same reasons, a description of the basic legislation has been included in the publication.
Klíčová slova: odbory; zaměstnavatelé; dialog sociální; členství v odborech

Klíčová slova v angličtině: trade unions; employers; social dialogue; unions membership
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: HB05-03 - Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem
Poznámka:  program Moderní společnost a její proměny v rámci MS 5, číslo smlouvy: MS-05-03, Řešitel: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., Sociolog. ústav
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Development of Social Dialogue in the Czech Republic. / Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdena Mansfeldová, Jaroslav Kux, Renata Vašková, Igor Pleskot - Praha: RILSA, 2002. - 83 s.

[ Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš - Mansfeldová, Zdena - Kux, Jaroslav - Vašková, Renata - Pleskot, Igor ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie byla vypracována v rámci projektu PHARE "Vývoj sociálního dialogu" pro dánské ministerstvo práce a dánský úřad práce (AMS) v konsorciu s dánskou Konfederací odborových svazů (LO), Konfederací dánských zaměstnavatelů (DI) a Výzkumným centrem zaměstnaneckých vztahů univerzity v Kodani (FAOS). Studie poskytuje komplexní pohled na sociální dialog v ČR od počátku 90. let. Studie je zaměřena na identifikaci systémových bariér omezujících kapacitu sociálního dialogu a předkládá přehled zjištěných nedostatků a naznačuje možnosti řešení. Studie obsahuje informace o politickém klimatu a existujících právních předpisech a informace o sociálních partnerech. Řadu informací obsahuje část věnovaná hodnocení sociálních partnerů (vývoj členské základny odborů a zaměstnavatelských svazů, možné důvody pro pokles členské základny, hodnocení organizační struktury, aktivit a forem na různých úrovních).
 
Anotace v angličtině:  The report was produced within PHARE project "Development of Social Dialogue" for Danish Ministry of Labour and Danish Labour Market Authority (AMS) in consortium with the Danish Confederation Of Trade Unions (LO), Confederation of Danish Industries (DI), Research Centre on Employment Relations, University of Copenhagen (FAOS). The study presents a complex picture of the social dialogue in the Czech Republic from the beginning of 1990´s. This projects is focused on identification of the system barriers reducing the capacity of social dialogue. The project brings a review of problems and possibilities of their solutions. The study also includes information about the political climate and the existing regulations relating social dialogue, and information about the social partners´ organizations. The part devoted to an assessment of social partners encompasses a number of facts (the development of the membership in employer organizations and trade unions, possible reasons for a membership decline, an assessment
of organizational structures, activities and forms of social dialogue taking place at the different levels).
Klíčová slova: dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: social dialogue
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001; CZ-IB-1999-CO-02 Rozvoj sociálního dialogu v ČR
Poznámka:  Rozvoj sociálního dialogu v ČR. - česká verze
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT