Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. [Family policy in selected European countries I.]. / Barbora Matějková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2003. - 246 s,

[ Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná výzkumná zpráva přináší přehled o současné rodinné politice ve vybraných evropských zemích. Záměrem práce bylo provést rozbor jednotlivých modelů podpory rodiny z hlediska systému rodinného práva, dávek sociálního zabezpečení rodiny, daňových úlev a zařízení péče pro děti v zemích vybraných podle demo-grafických vzorců chování, kulturní tradice a podle typu sociálního státu. Cílem není podrobná prezentace kaž-dého z atributů podpory rodiny ze strany státu, ale především demonstrace hlavních rysů rodinných politik v jednotlivých zemích a jejich porovnání. Z členských zemí Evropské unie byly vybrány následující státy: Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a nečlenské Norsko. Z přístupových zemí byly zvoleny především země kulturně blízké České republice: Maďarsko, Polsko, Sloven-sko a Slovinsko.
 
Anotace v angličtině:  The report offers an overview of the contemporary family policies in selected European countries. The general aim of the paper is to analyse the respective models of the family support from point of view of the family law system, social security benefits and tax allowances for families, as well as the childcare facilities. The countries have been selected according to their demographic patterns, cultural traditions and the welfare state models. The goal of the report was not a detailed description of each attribute of the family support on part of governments but a demonstration of the main features of family policies in the selected countries and their comparison. Fol-lowing countries, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, and the United Kingdom have been chosen out of the member states of the European Union together with Norway. Among the accessing countries the consideration has been given to the countries culturally bound with the Czech Republic, as are Hungary, Poland,
Slovakia and Slovenia.
Klíčová slova: politika rodinná; rodina; podpora sociální; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: family policy; family; social support; international comparison
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. [Family policy in selected European countries II.]. / Barbora Matějková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2004. - 79 s.

[ Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie navazuje na výzkumnou zprávu äRodinná politika ve vybraných evropských zemích I.ô. Druhý díl podává syntetizující pohled na rodinnou politiku v Evropské unii. Obsahem této práce je souhrnný popis kontextu rodinné politiky v Evropě z pohledu demografického chování, rodinného práva, sociálního zabezpečení a trhu práce. V práci je důraz kladen na přehled možností financování rodinné politiky a popis jednotlivých rysů současných rodinných politik ve vybraných členských zemích Evropské unie (finanční a jiná pomoc státu rodinám). Nástroje rodinné politiky byly vybrány především z hlediska možnosti sladění rodinného a pracovního života s ohledem na současnou situaci v České republice. I přes obecně zjednodušující pohled syntézy může být tato studie pro účely reformy rodinné politiky v České republice užitečná.
 
Anotace v angličtině:  The report offers an advanced study to the report Family policies in selected European countries I. This second volume offers the synthesized summary overview of the family policy in European Union. The goal of the report was to present an overall description of the family policy context in Europe from the prospective of the demographic patterns, the family law, the social security and the labour market. The study is aimed especially at analysing the means of financing of the family policy and the description of the main features of the current family policies in selected member states of the European Union (the financial and other support to the families). The family policy instruments have been selected mainly according to the possibility to balance the work-family-life concerning the situation in the Czech Republic. Though offering the generally simplified view in synthesis, this report can serve as a useful tool for the family policy reform in the Czech Republic.
Klíčová slova: Mezinárodní; ČR; politika populační; politika rodinná; sňatečnost; rozvody; soužití nesezdané; dávky sociální; dávky v mateřství; daně

Klíčová slova v angličtině: INTERNATIONAL; CZECH REPUBLIC; POPULATION POLICY; MARRIAGE; DIVORCES; COHABITATION; BENEFITS; MATERNITY BENEFITS; TAXES
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Počátek rodinného života s ohledem na bytovou situaci. [The Beginning of Family Life in Respect to the Housing Situation.]. / Sylva Ettlerová, Barbora Matějková, Jana Paloncyová, Petr Mareš, Tomáš Potočný - In: Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na symposiu FSV MU Brno.. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - ISBN 80-86598-61-6. - s. 205 - 223.

[ Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana - Mareš, Petr - Potočný, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá bytovou situací mladých lidí na počátku jejich rodinného života. Vychází ze dvou empirických šetření VÚPSV - Biografický výzkum mladé generace 2002 (J. Paloncyová) a Bydlení mladé generace 2003 (S. Ettlerová, B. Matějková). Úvodní část se věnuje analýze odchodu mladých lidí z domácnosti rodičů a vytvoření první společné domácnosti s partnerem. Důraz je zde kladen především na bytovou situaci a její případný vliv na uzavření manželství (J. Paloncyová). Druhá část se zabývá popisem a řešením bytové situace mladých lidí. Nejprve je pozornost zaměřena na bytovou situaci prvních partnerství, důvody stěhování z minulého do současného bydlení, spokojenost respondentů a jejich další plány či strategie v otázce samostatného bydlení. Dále navazuje část týkající se svobodných jednotlivců s vážnou známostí, avšak bez jejich společného soužití. Při všech analýzách jsou srovnávány tři základní typy soužití: přímý sňatek, manželství na zkoušku a nesezdané soužití (S. Ettlerová, B. Matějková).
 
Anotace v angličtině:  The paper concerns the housing situation for young people at the beginning of their family life. Two studies of the RILSA are used: Biographical Research on the Younger Generation 2002 (J. Paloncyová) and Housing for the Young Generation 2003 (S. Ettlerová, B. Matějková). The opening sections concentrate on the analysis of young people leaving their parentsĺ homes and creating their first home with partner. Emphasis is placed primarily upon the housing situation and its potential effects on marriage (Paloncyová). Firstly, there are housing situation for the first partnerships for young people, reasons for moving to new accommodation, respondentsĺ satisfaction and further plans or strategies with respect to independent living described in the second section. Secondly, situation of single individuals in serious relationships, those who are not living together, has been also analysed. Three types of living together are considered: marriage, test marriage, unmarried cohabitation (Ettlerová, Matějková).
Klíčová slova: ČR; chování demografické; bydlení; rodina mladá; sňatečnost; soužití nesezdané; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; demographic behaviour; housing; young family; marriage; cohabitation; opinion polls
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. [A socio-demographic synthesis of family life conditions in the CR.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Jana Paloncyová - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 22 - 83.

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Tato část zprávy o rodině se skládá ze tří kapitol. První je věnována demograficko-sociologické analýze populačního vývoje se zaměřením na sňatečnost, rozvodovost, porodnost a potratovost, a to i v mezinárodním srovnání. Druhá kapitola, nazvaná äProměny rodinného životaô, se zaměřuje na proměny forem rodinného soužití v posledních letech a na proměny ve vnitřních rodinných vztazích v rámci nukleární i širší rodiny, podává nástin problémů dysfunkčních rodin a patologického chování v rodinách. Kapitola o sociálně- ekonomické situaci českých rodin analyzuje jejich příjmovou situaci s ohledem na typ rodiny a složení domácností a na strukturu rodinných příjmů, a také ve vztahu k rozdílné spotřebě různých domácností.
 
Anotace v angličtině:  This part of the report is made up of three chapters. The first is dedicated to a socio-demographic analysis of population trends with a view to marriage, divorce, birth-rates and abortion rates, including international comparisons. The second chapter, "Changes in Family Life," is aimed on changes of the family life forms over recent years and changes of internal family relations within nuclear and wider families. The chapter on the socio-economic situation of Czech families analyses their income situations in terms of family type, household composition and the structure of family incomes, and also in relation to the different consumption of various households.
Klíčová slova: rodina; sňatečnost; rozvody; porodnost; interrupce; rodičovství; vztahy mezigenerační; disfunkčnost rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; marriage rate; divorces; fertility; abortion rate; parenthood; dysfunction family; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Rodina a zaměstnání. [Family and employment.]. / Barbora Matějková - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 144 - 158.

[ Matějková, Barbora ]

Anotace:  Kapitola se zabývá vztahem rodiny a zaměstnání a možnostmi slaďování obou sfér. Analyzuje podmínky pro uplatnění matek a otců na trhu práce a systém sociálního zabezpečení ve prospěch rodin s dětmi, zejména se zaměřením na mateřskou a rodičovskou dovolenou a služby péče o děti zaměstnaných rodičů.
 
Anotace v angličtině:  This chapter concerns the relationships between the family and employment and ways to reconcile the two spheres. It analyses the conditions of mothers and fathers on the labour market and the social security system for families with children, particularly it is aimed at maternity and parental leave and care services for children of parents who are employed.
Klíčová slova: rodina; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; péče o děti; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; maternity leave; parental leave; care for children; reconciliation of work and family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. [Attitudes and experiences with harmonisation of family and employment of parents with pre-school and school-age children.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, 2006. - 108 s. - ISBN 80-87007-38-7

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je jedním z výstupů z projektu Harmonizace rodiny a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace; realizovaného v letech 2004-2006. Je zpracována na základě výběrového šetření mezi matkami a otci malých dětí, které se zaměřovalo na vztah rodičovství a zaměstnání..Cílovou populací byli rodiče dětí mladších deseti let. Obsahem zprávy je především současný stav ve využívání vybraných nástrojů slaďování rodinného a pracovního života v rodinách s malými dětmi (v úplné manželské rodině; u nesezdaných párů a v neúplné rodině). Jedná se zejména o zákonné nároky na volno z důvodu péče o děti; nároky na finanční náhrady a sociální dávky spojené s takovým uvolněním ze zaměstnání; nároky na úpravu pracovní doby; nároky na další opatření ze strany zaměstnavatelů a jejich vlastní formy podpory zaměstnanců s malými dětmi a využívání zařízení denní péče o děti předškolního i školního věku.
 
Anotace v angličtině:  The study is one of the outputs of the project ôReconciliation of work and family - contemporary possibilities and their reflection in young parental generationö; carried out between 2004-2006. It is based on a sample survey among mothers and fathers of young children, which dealt with the relation between parenthood and employment on the attitude level as well as in the real behaviour. Parents of children aged ten and less were the target group. The report focuses primarily on the present state of using selected tools of work-life balance in families with young children (in two-parent families of married or unmarried couples and in lone-parent families). It was concerned particularly with statutory entitlements to time off for child-care; to financial compensation and social benefits connected to such time off work; entitlements to adjustment of working hours; claims to further provisions on the side of an employer and their own forms of support of employees with small children and with usage of day-care facilities for pre-school and school-age children.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; rodičovství; deti; rodina neúplná; soužití nesezdané; péče o děti; pomoc mezigenerační; rozdělelní práce; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; zaměstnavatelé; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; employment; parenthood; children; one-parent family; two-parent family; cohabitation; work-life balance; child care; intergenerational assistance; division of labour; maternity leave; parental leave; employers; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním. : (Výsledky empirického šetření Bydlení mladé generace 2003) [Family Behaviour and the Housing Situation of the Young Generation - relation to the partnership, marriage and natality behaviour. : (Outcomes of the empirical survey Housing of Young Generation 2003).]. / Sylva Ettlerová, Barbora Matějková - Praha: VÚPSV, 2004. - 91 s.

[ Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie vychází z dotazníkového šetření Bydlení mladé generace 2003 zaměřeného na rodinné chování a bydlení mladých lidí (do 35 let). Jejím cílem bylo zachytit situaci mladých manželských a nesezdaných párů v počáteční fázi rodinného života. Hlavní pozornost byla věnována základním charakteristikám soužití mladých lidí, okolnostem vedoucím ke sňatku či nesezdanému soužití, rodičovským plánům, bytovým podmínkám a otázce vlivu samostatného bydlení na partnerské, resp. rodičovské chování. Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí. První se zabývá partnerským a rodičovským chováním a způsoby zajištění výchovy a péče o děti v předškolním věku, a to jak z pohledu domácí péče o děti, tak z hlediska návštěvnosti a kvality předškolních zařízení (jeslí a mateřských škol). Druhá část je zaměřena na bydlení mladých partnerství, a to především na souvislosti začátku soužití, resp. vstupu do manželství s bytovou situací, způsoby získávání bytu, možnosti financování bydlení či ekonomickou situaci domácnosti. Další kapit
ola nejprve popisuje názor dotázaných na podíl rodiny a státu při zajištění bydlení pro mladé rodiny, následně podává přehled o způsobech financování bydlení pomocí stavebního spoření a hypotečních úvěrů a o roli státu v oblasti podpory bydlení.
 
Anotace v angličtině:  The report arises from the survey Housing of Young Generation 2003, focused on family behaviour and housing situation of the young generation (up to 35 years). Its goal was to describe the situation of young married and unmarried couples in the early phase of their family life. The main emphasis was laid on the basic features of the cohabitation of young people, on the circumstances leading to their marriage or cohabitation, their future parental plans and housing conditions as well as on the issue of the detached housing influence on their partnership, res. family behaviour. The report has been divided into three main chapters. The first part offers a partnership and parental behaviour description. It presents also some contemporary forms of nurturing and care provided for the pre-school children, namely from the prospective of the home care as well as of the institutions (frequency of commuting to a kindergarten or a day care centre and its quality). The second chapter is aimed at housing situation of the y
oung couples, especially in connection with their early cohabitation (res. entering into a marriage) and the housing situation, ways of attaining their flat, means of financing their housing or economical situation of their household. The last chapter firstly describes the opinions of the requested young people on the proportion of the state and family competence in providing the housing to the young families. Secondly it brings an overview of the financing methods of the housing throughout the construction savings schemes as well as the mortgage loans and it discusses the role of the state in the area of housing support.
Klíčová slova: ČR; chování demografické; bydlení; rodina mladá; manželství; soužití nesezdané; šetření

Klíčová slova v angličtině: CR; demographic behaviour; housing; young family; marriage; cohabitation; opinion polls
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT