Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. [The role of education and health in economic development. Theoretical analysis and its application in Czech conditions.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. - 171 s. - ISBN 80-86729-32-X

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Předmětem zájmu studie jsou úloha vzdělání a zdraví v současné společnosti ve srovnání s historickou situací, vazby mezi ekonomickým růstem, lidským kapitálem a vzděláním či zdravotním stavem, společné a rozdílné vlastnosti vzdělání a zdraví z ekonomického a sociálního pohledu a pobídky pro realizaci veřejných politik. Studie zahrnuje bázi poznatků, které reflektují empiricky doložený vývoj poznání kauzálních vztahů v oblasti determinant vzdělání a zdraví a vývoje vzdělanosti a zdravotního stavu ve vztahu rozvoji lidského kapitálu a ekonomickému růstu. Zdůrazňuje význam celoživotního vzdělávání a dostupné kvalitní zdravotní péče jako předpokladů ekonomického rozvoje. Tyto poznatky používá jako teoreticko-metodologický základ pro analýzu české vzdělávací a zdravotní politiky v kontextu našeho členství v EU a dynamizace sociálních systémů v posledních 10 letech.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on the role of education and health in modern society compared to historical situation, the relationship between economic growth and level of education or health status, common and different attributes of education and health from economic and social perspective and motivations for public policy application. The study contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationship of education and health to human capital and economic growth. It emphasizes and argues for the importance of lifelong learning and availability of high-quality health care as economic development prerequisites. This knowledge is used as theoretical background for analysis of the Czech education and health policies in context of our membership in the EU and dynamization of social systems in last 10 years.
Klíčová slova: vzdělanost; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; růst ekonomický; politika sociální; finance veřejné

Klíčová slova v angličtině: education; health status; education policy; health policy; human capital; economic growth; social policy; public finance
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství - syntéza teoretických východisek a konceptů. [Approaches to assessment of social services effectiveness in national economy - synthesis of teoretical background and concepts]. / Jan Mertl - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-72-3

[ Mertl, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předkládané výzkumné studie je na základě syntézy klíčových teoretických poznatků a aktuálních empirických trendů poukázat na sociální a ekonomické aspekty ovlivňující otázky efektivnosti sociálních služeb. Význam a očekávaný nárůst spotřeby sociálních služeb je v současné společnosti, charakterizované demografickým stárnutím, širokým spektrem výskytu civilizačních chorob a změnami tradičního způsobu života, mimo vší pochybnost. Analýza se věnuje především službám sociální péče, které tyto změny postihnou nejvýznamněji. Studie se nejprve zabývá jejich ekonomickými charakteristikami, vazbami zdravotní a sociální péče a ukazuje komplexnost produkce blahobytu v oblasti sociálních služeb. Studie vychází z dostupné domácí i zahraniční literatury, je výběrová vzhledem k uvedeným cílům a předmětu zkoumání a nabízí čtenáři syntézu poznatků, které mohou rozšířit současný český diskurz v otázce efektivní existence sociálních služeb v rámci tržní ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The goal of this study is to emphasize social and economical aspects of social services effectiveness with a strong theoretical background and reflection of current empirical trends. The importance and expected growth in consumption of social services is in current society, characterized by demographic ageing, wide selection of civilization diseases and changes of traditional life-style, without any doubt. The analysis focuses most of all on the social care, which will be the most affected by these changes. This study first focuses on their economical characteristics, the relationship of health and social care and show the complexity of welfare production of social services. Next with respect to its goal briefly summarizes current family and population trends and changes in health care, too. The study outcomes from existing home and foreign literature, is selective regarding its goals and subject of interest and offers to reader findings, which could help current Czech discourse about effective existence of s
ocial services in market economy.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální; péče zdravotní; stárnutí; poskytovatelé sociálních služeb; EU

Klíčová slova v angličtině: social services; social care; health care; demographic ageing; social service providers; services of general interest; European Union
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. [Relationships of Education and Health in the Context of Economic Development.]. / Helena Vychová, Jan Mertl - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 56 - 76 (21 s.).

[ Vychová, Helena - Mertl, Jan ]

Anotace:  Článek se věnuje problematice vymezení společných a rozdílných atributů vzdělávání a zdravotnictví z ekonomického a sociálního hlediska. Článek představuje poznatky odrážející empiricky známé závislosti vzdělávání a zdravotních faktorů a vazby vzdělávání a zdravotnictví k lidskému kapitálu. Na základě identifikovaných atributů a vztahů vzdělávání a zdraví ukazuje článek charakteristické ekonomické, sociální aspekty vzdělávání a zdraví a shrnuje jejich význam pro ekonomický rozvoj.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on common and different attributes of education and health from economic and social perspective. Article contains knowledge which reflects empirically known dependencies in the area of education and health determinants and relationships of education and health to human capital. Based on the identified attributes and relationships of education and health, the article shows their economic characteristic, social aspects and summarizes their importance for the economic development.
Klíčová slova: vzdělávání; stav zdravotní; politika vzdělávací; politika zdravotní; zdroje lidské; rozvoj ekonomický; růst ekonomický

Klíčová slova v angličtině: education; health; education policy; health policy; human capital; economic growth; economic development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. [Solidarity and equivalence in social systems.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša, Jaroslava Durdisová, Iva Chvátalová, Michal Lapáček, Marek Loužek, Marcela Marešová, Jan Mertl, Antonín Slaný, Jana Žižková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7416-044-8

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav - Durdisová, Jaroslava - Chvátalová, Iva - Lapáček, Michal - Loužek, Marek - Marešová, Marcela - Mertl, Jan - Slaný, Antonín - Žižková, Jana ]

Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. V rámci projektu byla pozornost věnována hodnocení vztahu těchto principů jak z "makroekonomického" (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivých sociálních skupin), tak i z "mikroekonomického" hlediska (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivce). Získané poznatky byly konfrontovány s poznatky ve vybraných zahraničních sociálních systémech a na tomto základě byla navržena možná variantní řešení úprav v jednotlivých sociálních systémech v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are long-term issues in all social systems in advanced countries. At first glance it may appear that the two principles act against one another, though in reality there are a number of very close ties between them. It is just the extent to which those individual principles should be enforced that makes it such a fundamental question when deciding on modifications to individual social systems. Within the project, attention was paid to both the "macroeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of individual social groups) and the "microeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of the individual). The knowledge gained was confronted with the thinking in selected foreign social systems, and on that basis possible approaches to modifications within individual soc. systems in the CR was be proposed.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; systémy sociální

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; social systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Návaznost: GA402/07/0165 ľ Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech (VÚpsv není příjemce ani spolupříjemce)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu [Remuneration systems of civilian state employees in selected EU countries with regard to motivation and performance components of a salary]. / Jan Vlach, Lenka Říhová, Július Szabo, Nina Procházková, Mirjam Suchomelová, Soňa Šedajová, František Foltán, Jan Mertl, Václav Staškovič - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 181 s. - ISBN 978-80-7416-316-6

[ Vlach, Jan - Říhová, Lenka - Szabo, Július - Procházková, Nina - Suchomelová, Mirjam - Šedajová, Soňa - Foltán, František - Mertl, Jan - Staškovič, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  Platové systémy zaměstnanců veřejné správy, resp. služeb, jsou v jednotlivých zemích EU předmětem průběžných diskuzí. Jejich cílem je nalézt nástroje a postupy, které zajistí stabilitu zaměstnanců, jejich vysokou odbornost, flexibilitu a loajalitu a vytvoří účinné motivační prostředí pro výkon kvalitní a efektivní služby. Projevem jsou průběžné dolaďování platových systémů nebo celkové nebo kvalitativní úpravy. Cílem monografie bylo podat přehled o různých systémech odměňování ve specifických podmínkách civilní státní služby, analyzovat zahraniční zkušenosti, trendy a současný stav odměňování státních zaměstnanců a na tomto základě posoudit jejich motivační potenciál. Rozbor byl zaměřen na systémy využívané v Belgii, Švédsku, Německu, Slovensku, Rakousku, Francii a v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Salary systems of public administration employees, respectively services are subject to ongoing discussions in individual EU countries. Their goal is to find tools and procedures that ensure employees' stability, high expertise, flexibility and loyalty, and create an effective incentive environment for performing quality and efficient service. The manifestation is continuous fine-tuning of salary systems or total or qualitative adjustment. The aim of the study was to give an overview of the different remuneration systems in specific civil service conditions, to analyse the foreign experience, trends and current state of remuneration of state employees and, on this basis, to assess their motivation potential. The analysis was focused on systems used in Belgium, Sweden, Germany, Slovakia, Austria, France and in the Czech Republic.
Klíčová slova: plat; zaměstnanci státní; výkonnostní složky platu; motivace

Klíčová slova v angličtině: salary; civil servants; performance components of salary; motivation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity [Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness]. / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 266 s. - ISBN 978-80-7416-355-5

[ Holub, Martin - Mertl, Jan - Millionová, Pavlína - Šlapák, Milan - Vostatek, Jaroslav - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Monografie vychází z členění dávek sociálního zabezpečení na pojistné a nepojistné. Kritérium pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení je odborníky i občany často používané, ukazuje se, že je v teoretické hierarchii vysoko postavené, avšak z hlediska rozlišovací schopnosti poměrně hrubé. Teoretická analýza identifikovala dimenze problému pojistných a nepojistných dávek v sociální politice, význam věcného přístupu k dávkám z hlediska zabezpečení jednotlivých životních situací a využití principů ekvivalence v sociálním pojištění. Následně byla provedena dekompozice členění pojistné/nepojistné na dílčí kritéria a byly vyhodnoceny existující dávky pomocí těchto kritérií. Významným metodologickým prvkem je též mezinárodní komparace, a to jak na úrovni jednotlivých dávek, tak i sociálních modelů a jejich využití ve vyspělých zemích. Bylo provedeno rozčlenění nepojistných dávek podle jejich role v systému (chudinské dávky sociální potřebnosti versus selektivní podpora uznaných sociálních situací). Byl
důkladně zmapován vývoj českého systému s ohledem na významné determinující události pro konstrukci systému dávek. Cílem studie nebylo navrhovat reformu konkrétních dávek, ale poukázat na to, kde se nastavení systému dostává do rozporu s jednotlivými kritérii používanými pro klasifikaci dávek. Dalším cílem bylo teoreticky a prakticky vymezit základní principy pro dávky ve vazbě na skutečnou situaci řešenou prostřednictvím sociálního zabezpečení. Místy se ukázalo, že dílčí charakteristika konkrétní dávky se odlišuje od "čistých" charakteristik, které jsme identifikovali v rámci dekompozice a shrnuli do přehledné tabulky. Tehdy je to buď podnět ke zvážení charakteru dávky, jejího zařazení a existence, nebo je potřeba dobře zdůvodnit, proč zákonodárce, respektive tvůrce veřejné politiky takové řešení zvolil. Dále bylo identifikováno využití sociálních modelů v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, doplněné konkrétními charakteristikami dávek vybraných zemí. Byly též zjištěny trendy v objemech pojistn
ých a nepojistných dávek, jakož i analyzovány podstatné změny s vlivem na ekvivalenci a solidaritu v dávkovém systému. To bylo provedeno za všechny hlavní oblasti veřejných financí a sociálního zabezpečení. Hlavní výzkumná zjištění jsou diskutována a shrnuta v šesté kapitole. Text obsahuje doporučení pro veřejnou správu, jak s dávkovými systémy zacházet, a u vybraných dávek jsme poukázali na charakter jejich nastavení z pohledu pojistných a nepojistných prvků.
 
Anotace v angličtině:  The monograph is based on the division of social security benefits into their insurance and non-insurance elements. While the insurance and non-insurance social security benefits criterion is often employed by both professionals and non-professionals, and it appears to occupy a high position in the theoretical hierarchy, it is relatively unrefined in terms of distinguishing capacity. The theoretical analysis identified the extent of the problem of insurance and non-insurance benefits in the field of social policy, the importance of the material approach to benefits in terms of securing individual life situations and the use of equivalence principles in social insurance. Subsequently, a breakdown was performed of the division of insurance/non-insurance benefits into sub-criteria, based on which the various benefits were assessed. International comparison provides a further methodological approach in this context, both at the individual benefits level and in terms of the wider social models applied in developed
countries. Non-insurance benefits were disaggregated according to their role in the system (social benefits in case of poverty versus selective support for recognised social situations). The development of the Czech system was mapped in detail with regard to significant events that determined the design of the benefits system. Rather than to suggest specific reforms to the benefits system, the main aim of the study was to highlight in which contexts the settings of the system are in conflict with the various criteria applied in the classification of benefits. A further aim was to define both theoretically and practically the basic principles governing benefits in relation to real situations addressed through the social security system. In some cases, it was apparent that the partial characteristics of particular benefits differed from the "pureö characteristics that we identified in the breakdown and summarised in tabular form, which provided both a stimulus for the consideration of the nature of the respecti
ve benefits, their classification and, indeed, their existence, and the necessity to justify why the legislator or public policy-maker chose such a solution. Further, the study identified the use of social models in various social security subsystems, supplemented with a description of the specific characteristics of benefits provided in selected countries. Moreover, trends in terms of the content of both insurance and non-insurance benefits were identified, as were significant changes that exerted an impact on the equivalence and solidarity of the benefits system; this was performed for all the major areas of public finance and social security. The main research findings are discussed and summarised in chapter six. The study provides recommendations for public administration institutions on the approach to adopt with respect to benefits systems and describes the approach to the setting of selected benefits from the perspective of their insurance and non-insurance elements.
Klíčová slova: dávky sociální; pojištění sociální; modely sociální; zab. sociální

Klíčová slova v angličtině: social benefits; social insurance; social models; social security
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT