Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika prevence ztráty bydlení [Methods to prevent loss of housing]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 67 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Milota, Jan - Frišaufová, Magda ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem Metodiky prevence ztráty bydlení je navrhnout systém preventivních opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení. Metodika je primárně určena a vytvořena pro potřeby sociálních pracovníků obcí, ale je koncipována tak, aby jí mohly využít další pracovníci organizací a institucí, kteří přicházejí do kontaktu s osobami a domácnostmi ohroženými ztrátou bydlení a pomáhají jim v této nepříznivé sociální situaci postupy náležejícími mezi základní nástroje sociální práce. Cílovou skupinou navrhovaných opatření jsou domácnosti (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému bydlení, ale vzhledem k jejich příjmové situaci, sociální situaci či přítomnosti rizikových faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho zároveň samy nechtějí. Cílem Metodiky je snížit rizika ztráty bydlení a dosáhnout stavu, v němž by domácnosti neopouštěly s
tandardní bydlení v důsledku situací, jejichž dopady lze zmírnit pomocí existujících nástrojů, pokud se zavčas identifikují a řeší se.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the Methodology for housing loss prevention is to propose a comprehensive system of preventive measures aiming at preventing the loss of housing. The Methodology is primarily intended and designed for the needs of social workers of municipalities, but at the same time is designed, so that it could be used by the other employees of the organizations and institutions who come into contact with persons and households at risk of losing their housing and help them in this difficult social situation by procedures belonging to the basic practice of social work. The target group of the proposed measures are households (including one-person households), which still resides in standard housing on the basis of a legal bases (especially rented, but also in ownership); this housing is suitable for long-term housing, but due to the income situation of the tenants, their social status or presence of risk factors they could without adequate compensation lose this living in the foreseeable future, although they do
not want to lose it themselves. The aim of Methodology is to reduce the risk of loss of housing and to achieve a state in which the households would not leave living standard due to the situation, the impacts of which can be mediated by the use of existing tools, if these are identified and used in time.
Klíčová slova: ztráta bydlení; vyloučení sociální; prevence; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: loss of housing; housing quality; social exclusion; prevention; certified methodology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů [The risk of housing loss and its prevention: Analysis of the problem and assessment of tools]. / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 119 s. - ISBN 978-80-7416-239-8

[ Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Milota, Jan - Frišaufová, Magda - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je zmapování situace v oblasti prevence ztráty bydlení v České republice s důrazem na potenciál a limity, které nabízí současná národní a lokální politika v oblasti bydlení, včetně charakteristik užívaných nástrojů a úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Na základě konceptů uvedených zejména v zahraniční literatuře monografie vymezuje prevenci ztráty bydlení. Rozborem strukturálních a individuálních faktorů ovlivňujících vznik rizik a situací vedoucích ke ztrátě bydlení a také rozborem statistických dat autoři dále vymezují cílovou skupinu preventivních opatření, tedy skupinu ohroženou ztrátou bydlení. Jádro monografie se zaměřuje především na deskripci současné praxe v užití nástrojů a opatření na podporu prevence ztráty bydlení, ale také praxe v oblasti spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Cílem této části je zejména identifikace pozitivních efektů plynoucích z užití jednotlivých opatření a nastavení spolupráce mezi různými aktéry, ale také bariér, které realizaci preventivních akti
vit znesnadňují. V závěrečné kapitole monografie nabízí charakteristiky programů prevence ztráty nájemního bydlení ze zahraničí (Skotsko, Nizozemsko, Rakousko a Německo), jež fungují na trhu s nájemním bydlením a z jejichž dobré praxe by mohly být odvozeny některé prvky přístupu k prevenci ztráty bydlení na území ČR.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is to map the situation in the field of housing loss prevention in the Czech Republic with emphasis on the potential and limits offered by current national and local housing policy including the characteristics of the tools used and the efforts of all the important actors in this area. The monograph defines the housing loss prevention on the bases of the concepts set out especially in foreign literature. Through analysing the structural and individual factors influencing the emergence of risks and situations leading to loss of housing and also through analysis of statistical data, the authors further define the target group of preventive measures, accordingly the group of population at risk of housing loss. The core of the monograph primarily focuses on the description of current praxis in using tools and measures to support housing loss prevention, as well as the praxis in the cooperation among the individual actors working in this area. This part primarily aims to identify the posit
ive effects resulting from the use of particular measures and forms of cooperation, as well as barriers to their realization. The final chapter offers some characteristics of a foreign (Scottish, German, Dutch and Austrian) rental housing loss prevention programmes which work on the rental housing markets. These can serve as an inspiration for deriving some good elements for the approach to housing loss prevention in the Czech Republic.
Klíčová slova: prevence; ztráta bydlení; bydlení nájemní; rizika sociální; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: housing loss; prevention; rental housing; social risks; target group
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT