Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče. : Studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. [Integrated home social-health care. : The study dealt within the project Selected socioeconomic issues of social and health services providing.]. / Ladislav Průša, Blanka Misconiová, Helena Vostrovská - Praha: VÚPSV, 2003. - 20 s.

[ Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Vostrovská, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zmapovat současnou úroveň propojení sociálních služeb a domácí zdravotní péče na úrovni jed-notlivých měst a navrhnout nezbytná opatření, která by přispěla ke zvýšení efektivnosti obou těchto prvků.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to monitore an actual level of interconnection of social services and home health care at a municipal level and to propose measures improving efficiency of this network.
Klíčová slova: služby sociální; služby zdravotní; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: social services; health services; effectiveness
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče. [Conditions of nursing care delivery in residential facilities including the suggestion for interconnection of health and social care systems.]. / Ladislav Průša, Blanka Misconiová, Iva Merhautová - Praha: VÚPSV, 2003. - 29 s.

[ Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Merhautová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené studie bylo provést kvantifikaci rozsahu ošetřovatelské péče poskytované v rezidenčních zaří-zeních a na tomto základě hledat optimální formy propojení systému zdravotní a sociální péče. Ve spolupráci s VZP byla v r. 2001 zpracována jednotná metodika a následně bylo ve spolupráci s Asociací ústavů sociální péče vybráno celkem 5 domovů důchodců a ústavů sociální péče, v nichž bylo realizováno šetření. Z vyhodnocení údajů poskytnutých VZP vyplývá, že celkové náklady na poskytování ošetřovatelské péče v ústavech sociální péče činí cca 448,7 mil. Kč. Ambicí členů řešitelského kolektivu není hodnotit, zda se jedná o vysokou či nízkou částku, skutečný objem nákladů ošetřovatelské péče poskytované v ústavech sociální péče vyplyne v okamžiku, kdy VZP i ostatní zdravotní pojišťovny přistoupí k naplňování svých zákonem stanovených povinností a budou tuto péči ze svých zdrojů financovat.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to carry out quantification of a coverage of nursing care provided in residential facili-ties and on this basis to search for optimum forms of interconnection of health and social care systems. The inte-grated methodology was elaborated in cooperation with the VZP (General Health Insurance Office) in 2001 and consequently 5 homes for the elderly and social care institutes were selected in cooperation with the Association of social care institutes in which the survey was realized. On the basis of evaluation of data provided by the VZP it was found that total expenditure for nursing care delivery in social care institutes sum up 448,7 mil. Kc. Our research team has not ambitions to assess this amount. The factual expenditure for institutional nursing care will emerge in the moment when the VZP and other insurance health institutes will accept their statutory duties and will finance this care from their funds.
Klíčová slova: služby sociální; péče ošetřovatelská; zařízení rezidenční; péče zdravotní; financování; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: social services; nursing care; residential facilities; health care; financing; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT