Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezigenerační solidarita. Předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. [Intergenerational Solidarity. Interim report from the comparative research study 'The Value of Children and Intergenerational Solidarity".]. / Ivo Možný, Marie Přidalová, Lenka Bánovcová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 111 s.

[ Možný, Ivo - Přidalová, Marie - Bánovcová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Institucionalizovaná solidarita sociálního státu blahobytu (welfare state) nemůže nahradit spontánní solidaritu mezi generacemi zcela. V mezinárodním srovnání s německou populací vykazuje česká populace stále ještě vyšší míru mezigenerační solidarity. Ve všech generacích můžeme pozorovat velmi blízký vztah dcery k matce. U nejmladší generace je tato náklonnost výraznější v porovnání se vztahem k otci, u střední generace se rozdíl mezi rodiči mírně stírá, přesto je vztah s matkou označován za důvěrnější. Při srovnání s německou populací tu byl shledán významný rozdíl: střední generace v Německu jen zcela výjimečně žije v jedné domácnosti s nejstarší generací. V Německu očekávají matky do budoucna od svých dětí méně pomoci než matky české. V německé ani v české populaci však není rozdíl mezi od syna a očekáváními od dcery. I když v Německu také očekávají od svých dětí nejčastěji psychickou oporu, ne však tolik jako matky české. Dosti podstatný rozdíl mezi Českou republikou a Německem se týče péče ve stáří; č
eské matky podstatně častěji očekávají od svých dcer i synů, že se o ně postarají, až zestárnou.
 
Anotace v angličtině:  The institutionalised solidarity of the welfare state cannot wholly replace spontaneous solidarity among genera-tions. In international comparison with the German population, the Czech population shows a continued higher level of intergenerational solidarity. A very close relationship between daughters and mothers can be observed in all generations. In the youngest generation this inclination is more marked in comparison with the relationship to the father. In the middle generation the difference between parents is more even; however, the relationship to the mother is more trusting. A significant difference was observed in comparisons made with the German popula-tion: only in very exceptional cases does the middle generation live in one household with the oldest generation. Mothers in Germany expect help from their children in the future less than Czech mothers. Although mothers in Germany most frequently expect emotional support from their children, they still do not nearly expect it to the same extent as Cz
ech mothers. A fundamental difference was found between the Czech Republic and Germany concerning care in old age; Czech mothers significantly more frequently expect that their daughters and sons will look after them when grow old.
Klíčová slova: pomoc sociální v rodině; solidarita mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: family social assistance; solidarity; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Česká rodina v době pozdní modernity. [Czech family in late modernity.]. / Ivo Možný - In: Česká společnost na konci tisíciletí.. - Praha : Karolinum, 1999. - ISBN 80-7184-825-5. - s. 23-37.

[ Možný, Ivo ]

Klíčová slova: rodina; společnost; sociologie rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; society; sociology of a family
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 1999
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy. [Sociology of Family: its envelope, theory and basic problems.]. / Ivo Možný - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. - 250 s. - ISBN 80-85850-75-3

[ Možný, Ivo ]

Klíčová slova: rodina; sociologie rodiny

Klíčová slova v angličtině: family; sociology of a family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Double Squeeze: Some Reasons for and Consequences of the Present Increase in Marriage Age and Decline in Fertility in the Czech Republic. [Dvojitý stisk: některé příčiny vzestupu věku snatku a poklesu porodnosti v ČR.]. / Ivo Možný - In: New Qualities in the Lifecourse. Řada Familie und Gesellschaft, sv. 3. / Rudolf Richter, Sylvia Supper. - Würzburg : ERGON Verlag, 1999. - ISBN 3-933563-09-7. - s. 89-105.

[ Možný, Ivo ]

Anotace:  Analýza vybraných příčin vzestupu sňatečného věku a poklesu porodnosti v České republice.
 
Anotace v angličtině:  An analysis of selected reasons of the present increase in marriage age and decline in fertility in the Czech Republic.
Klíčová slova: chování demografické; porodnost; cyklus rodinný (životní)

Klíčová slova v angličtině: marriage age; fertility; demographic behaviour; lifecourse
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho život. [Czech Society. Basic indicators of quality of life.]. / Ivo Možný - Praha: Portál, 2002. - 208 s. - ISBN 80-7178-624-1

[ Možný, Ivo ]

Anotace:  Sociologický přehled základních indikátorů kvality života v České republice v mezinárodním srovnání. Trendy vývoje rodiny, vzdělání, zdraví, práce, životního prostředí, medií a volného času, občanské participace a zločinnosti za posledních padesát let se zvláštním důrazem na poslední desetiletí politické, sociální a ekonomické transformace jsou kriticky zkounány s indikací latentních nerovnováh v budoucím vývoji.
 
Anotace v angličtině:  A sociological overview of the basic indicators of the quality of life in the Czech society presented in international comparison and context. Trends of development in the family, health, education, labour, environment, media und leisure, civic participation and crime are critically examined in the last fifty years with a special attention devoted to the last ten years of political, social and economic transformation.
Klíčová slova: ČR; společnost; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: Czech society; quality of life
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. [Česká rodina, manželský trh a reproduktivní klima.]. / Ivo Možný, Ladislav Rabušic - In: Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. / J. Večerbák, P. Matějů, (eds.). - Praha : Academia, 1999. - ISBN 80-200-0774-1. - s. 94-112.

[ Možný, Ivo - Rabušic, Ladislav ]

Klíčová slova: rodina; populace; sňatečnost

Klíčová slova v angličtině: population change; the Czech family; population climate; marriage market
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. [Intergenerational Solidarity. A research report from an international comparison research ôThe Value of Children and Intergenerational Solidarity.ö]. / Ivo Možný, a kol. - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 138 s.

[ Možný, Ivo - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zprávou prezentovaný výzkum byl realizován jako Projekt Mezigenerační solidarita výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky šetřením tří generací žen (dcery, matky, babičky) na českém vzorku. Zpráva přináší zároveň mezinárodní srovnání s obdobně koncipovaným výzkumem na analogické populaci dcer, matek a babiček v Německu a v Turecku. Srovnání je postaveno na datech získaných v mezinárodním projektu Value of Children and Intergenerational Relationship in Six Cultures, koncipovaným profesorkou Giselou Trommsdorff z Konstanz Univerzity a profesorem Bernhardem Nauckem z Chemnitz Univerzity v létech 1999 a 2000.
 
Anotace v angličtině:  The research presented in this report was carried out by the Intergenerational Solidarity Project within the theme ôThe Global Direction of Social Policyö by the survey of three Czech women generations (daughters, mothers and grandmothers). It also contains an international comparison with a similarly conceived research project on an analogical population of daughters, mothers and grandmothers in Germany and Turkey. The comparison is founded on data obtained through the international project Value of Children and Intergenerational Relationships in Six Cultures , which was conceived by Professor Gisela Trommsdorff from Konstanz University and Professor Bernhard Nauck from Chemnitz University between 1999 and 2000.
Klíčová slova: ČR; solidarita; generace; rodina; ženy; matky; deti

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOLIDARITY; GERMANY; TURKEY; FAMILY; WOMEN; MOTHERS; CHILDREN
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Czech Family. [Česká rodina.]. / Ivo Možný, Tomáš Katrňák - In: Handbook of The Word Families.. - New York. London : Sage, 2004. - ISBN 0-9619-2763-8. - s. 100-130.

[ Možný, Ivo - Katrňák, Tomáš ]

Anotace:  Kapitola se zabývá změnami, kterými prošla česká rodina a její reprodukční strategie v posledních dekádách.
 
Anotace v angličtině:  The chapter deals with changes that the Czech family and its reproductive strategies underwent in the last decades.
Klíčová slova: rodina; společnost

Klíčová slova v angličtině: family; Czech society; inequality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT