Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Monitoring cílových skupin na regionálním trhu práce. [Monitoring target groups on the regional labour market.]. / Jakub Musil - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 30.

[ Musil, Jakub ]

Anotace:  Účast VÚPSV na mezinárodním projektu "Target Group Monitoring - New Indstruments in the Field of Regional Labour Market Monitoring". Cíl a hlavní řešitel projektu . Mezinárodní konference pořádaná po skončení úvodní části projektu.
 
Anotace v angličtině:  The Research Institute for Labour and Social Affairs participation in the project "Target Group Monitoring - New Instruments in the Field of Regional Labour Market Monitoring". The aim of the project and its main researcher. The international conference held after the completion of the initial phase of the project.
Klíčová slova: trh práce; projekt mezinárodní; konference; pracovníci migrující

Klíčová slova v angličtině: labour market; international project; conference; migrant workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii). [Numbers and structures of Czech migrants abroad and the economic motivation for labour migration abroad (with a specific aim at migrants in United Kingdom).]. / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 52 s. - ISBN 978-80-87007-81-5

[ Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá odhadem českých migrantů v zahraničí v souvislosti s rozšiřováním pracovních trhů pro české občany v jednotlivých členských státech EU a charakteristikou jejich struktur. Plynule navazuje na práci v roce 2006 vycházející z prvního přehodnocení přechodných opatření ("Sledování migračního pohybu českých občanů do států EU-15 s důrazem na země s otevřeným trhem práce pro české občany") a je dílčím výstupem širšího výzkumného projektu "Mezinárodní migrace osob a její sociálně ekonomické souvislosti". Metodologicky jsou dány do souvislosti výsledky opakovaných terénních šetření potenciálních migrantů s dostupnými statistickými údaji jejich reálných protějšků. Sociodemografické a profesní struktury reálných migrantů jsou demonstrovány na údajích z Velké Británie. Nedílnou součástí práce je ekonomická analýza výdělkových impulsů k práci českých občanů v zahraničí, konkrétně vyúsťující v informace o sbližování výdělkové úrovně mezi ČR, Německem, Rakouskem, Irskem a V. Británií.
 
Anotace v angličtině:  This study estimates the numbers of Czech migrants abroad in connection with the expansion of labour markets for Czech citizens in individual EU member states and their structural characteristics. It follows with a study from 2006 based on a preliminary evaluation of temporary measures ("Monitoring of the migration movement of Czech citizens to EU-15 member states with an emphasis on countries with opened labour market for Czech citizens") and it forms partial output of the extensive research project "The international migration of persons and its social and economic connections". The results of repeated field surveys of potential migrants are compared with available statistical data on real migrants. The socio-demographic and professional structures of the real migrants are demonstrated on data from the UK. An integral part of this study is the economic analysis of those earning impulses, which motivate Czech citizens to work abroad, ending with information about the convergence of earning levels in the CR,
Germany, Austria, Ireland and UK.
Klíčová slova: migrace pracovní; cizinci; trh práce; výše výdělků

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; labour market; earnings level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu. : Vyhodnocení analýz a návrhy na opatření z projektu Gender v managementu č. 1J046/05 - DP 1 [Gender in management. : Evaluaiton of the analyses and proposals for measurments fron´m the project Gender in management (No. 1J046/05 - DP)]. / Jan Vlach, Zuzana Šnajdrová, Tomáš Kozelský, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-003-5

[ Vlach, Jan - Šnajdrová, Zuzana - Kozelský, Tomáš - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky analýz a výzkumu zdánlivě specifické problematiky genderu v řídící sféře v jednotě kvantitativních a kvalitativních aspektů. V managementu, zejména podnikatelské sféry, která stojí mimo instituty veřejné kontroly, se koncentrují rozpory politiky rovných příležitostí, rodinné politiky a problémy genderových stereotypů. Výsledky výzkumu mají tedy obecný charakter, upozorňují na nesystémové momenty politiky rovných příležitostí obou pohlaví a na předsudky zakořeněné v české společnosti. Překonání nerovných příležitostí předpokládá dialog ženy - muži a zajištění efektivní struktury služeb pro rodinu.
 
Anotace v angličtině:  Presented study summarizes outputs of both qualitative as well as quantitative analysis and researches dealing with specific problems of gender in management. There is a concentration of conflicts among the politics of equal opportunities, family politics and gender stereotypes especially in the business sphere, which is unreachable by institutes of public control. Presented outcomes are after all rather general; they highlight the unsystematic components of the equal opportunities politics as well as prejudice rooted in Czech society. Dialogue between men and women and provision of effective complex of available service for family is the only way how to get over unequal opportunities.
Klíčová slova: gender; management; příjmy; kariéra profesionální; rodina; čas volný; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: gender; management; income; wages; career development; family; leisure time; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Migrační potenciál České republiky a mezinárodní migrace odborníků spojená s rizikem odchodu českých lékařů do zahraničí v souvislosti se vstupem ČR do EU. / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Daniela Bruthansová - In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : Sborník z mezinárodní vědecká konference, 14.-16. května 2008.. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248-484-3. - s. 852-861.

[ Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Bruthansová, Daniela ]

Akce: Karviná, 14.-16.5.2008, EUR
Anotace:  VÚPSV se dlouhodobě věnuje tématu migračních tendencí občanů ČR v rámci EU. Projekt Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí se věnoval možnému odchodu pracovníků IT/ICT , lékařů a studentů medicíny, výzkumníků a vývojářů z podnikatelského sektoru. V rámci této konference budou prezentovány výsledky výzkumu migračního potenciálu ČR a terénního šetření lékařů, zaměřeného na jejich postoje a připravenost k pracovní migraci do zahraničí.
 
Anotace v angličtině:  The RILSA has been long-term focusing on the topic of migration tendencies of citizens of the Czech Republic within the EU. The project entitled The risk of possible outflow of qualified experts from the Czech Republic abroad dealt with the possible departure of IT/ICT workers, doctors and medical students, researchers and developers from the business sector. Within the framework of this conference the results of the research on migration potential in the Czech Republic and field studies of doctors aimed at their attitudes and readiness for labour migration abroad will be presented.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace odborníků; potenciál migrační; monitorování

Klíčová slova v angličtině: international migration; migration of highly skilled labour; migration of Czech workers; migration potential; monitoring
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  Do 1479
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. : Závěrečná zpráva projektu 1J 019/04 DP2. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Dušan Drbohlav, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-7416-013-4

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Drbohlav, Dušan - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky řešení grantového projektu (2004-2008), jehož cílem bylo ověřit, zda současné společenské a ekonomické podmínky vyvolají hromadnější odchod odborníků z České republiky, v jakém pravděpodobném rozsahu, v kterých odvětvích, oborech a profesích. V úvodní části je analyzován zkoumaný problém z hlediska cílů řešeného projektu a výsledků řešení v jednotlivých etapách. Vlastní zpráva se skládá ze dvou částí - teoretické analýzy fenoménu brain drain a analýzy rizik migrace odborníků pro Českou republiku. Těžiště zprávy spočívá v druhé části, která shrnuje metodologické přístupy řešení a výsledky řešení ve čtyřech základních kapitolách. Jde o o poznatky o stavu a vývoje poptávky po terciálně vzdělané pracovní síle na českém a evropském trhu práce, o syntetické výsledky statistických analýz migračně rizikových skupin odborníků, o výsledky terénních šetření migračních postojů sledovaných odborníků a analýzu příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí (vybraných státech EU). Zprá
va vyúsťuje v závěry a doporučení pro státní, veřejnou a výzkumnou sféru.
 
Anotace v angličtině:  This study summarizes the results of the above grant project (2004-2008), which was aimed at the verification of whether the present social and economic conditions would cause a further mass leaving of professionals from the Czech Republic, to what extent, in which industries, fields and professions. In the introductory part the researched problem is analysed according to the aims of the project and results of individual stages. The research report consists of two parts - a theoretical analysis of the brain drain phenomenon and an analysis of the risks of the migration of professionals for the CR. The main results of the report are contained in the second part, which summarizes the methodological approaches of the report and the results in four basic chapters. This part provides information on the status and development of demand for the highly skilled labour force in Czech and European labour markets, the synthetic results of the statistical analysis of the migration of risk groups of professionals, the resu
lts of field surveys of the views of migration of the monitored professionals and an analysis of income motivation for the work of Czech professionals abroad (in chosen countries of the EU). The report leads on to conclusions and recommendations for the state and the public and research sector.
Klíčová slova: migrace odborníků; motivace příjmová; potenciál migrační; lékaři; IT/ICT odborníci

Klíčová slova v angličtině: foreign migration of professionals; requirements of the labour market concerning highly qualified professionals; migration of risk groups of professionals; income motivation; potential foreign migration of doctors; IT/ICT professionals; technical engineers and studying graduates for doctorates
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zdroje lidského kapitálu vybraných skupin terciárně vzdělaných českých odborníků a riziko jejich zahraniční migrace. [Sources of human capital of certain groups of Czech experts possessing tertiary education and the risk of their migration abroad.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Jakub Musil - In: Reprodukce lidského kapitálu. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 18 s..

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Musil, Jakub ]

Akce: Praha, 15.12.2008, CST Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek obsahuje ekonometrické a sociometrické metody a poznatky několikaletého výzkumu rizik migrace vybraných skupin odborníků (lékaři, odborníci IT/ICT, inženýři - technici) z ČR za prací do zahraničí. Analýza se opírá o identifikaci skupin odborníků nejvíce poptávaných na trhu práce EU, o model pravděpodobné nabídky a poptávky těchto skupin v ČR do roku 2012, o rozbor postojů cca 1 150 respondentů k pracovní migraci do zahraničí a o aktuální míru výdělkové motivace k migraci. Studie vyúsťuje v tyto nejvýznamnější poznatky: v ČR převyšuje u analyzovaných odborníků poptávka nabídku, tím se migrační potenciál snižuje (tak působí i sbližování výdělkových úrovní); respondenti převážně deklarují záměr dočasného pracovního pobytu v zahraničí; největší intenzita potencionálního odchodu do zahraničí je zjišťována u lékařů.
 
Anotace v angličtině:  The paper contains econometric and sociometric methods and findings from many years of research on the risks of migration of certain groups of experts (doctors, IT/ITC experts, engineers - technicians) from the CR abroad. The analysis relies on the identification of groups of experts that are the most sought after in the EU job market, on models of probable supply and demand of these groups in the CR up to 2012, on a study of the position of approximately 1 150 respondents to work-related migration abroad, and on the current extent of earnings-related motivation to migrate. The study arrives at these most significant findings: in the Czech Republic, supply exceeds demand in respect of the analysed experts, which fact decreases the migration potential (the convergence of earning levels has the same effect); respondents predominantly declare that they intend to work abroad temporarily; and the greatest intensity of potential migration abroad is found to be with doctors.
Klíčová slova: trh práce; vysoce kvalifikovaní odborníci; nabídka a poptávka; emigrace; lékaři; IT/ICT odborníci; inženýři-technici; postoje a motivace k práci v zahraničí

Klíčová slova v angličtině: labour market; highly skilled labour force; supply and demand; emigration; doctors; IT/ICT professionals; engineers-techniciansĘ; position on working and motivation to work abroad
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  sig: Do 1495
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Monitoringkonzept zur Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten für europäische Regionen und seine Umsetzung im Kreis Offenbach. [Koncept monitoringu integrace migrantů na pracovní trh pro evropské regiony a jeho realizace v kraji Offenbach. - Monitoring concept of labour market integration of migrants for European regions and its implementation in the district Offenbach.]. / Alfons Schmid, Christa Larsen, Waldemar Mathejczyk, Vera Neisen, Jakub Musil, Marc Bittner, Peter De Bruin - Frankfurt am Main: IWAK ľ Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur, 2009. - 77 s. - ISBN 978-3-00-027110-6

[ Schmid, Alfons - Larsen, Christa - Mathejczyk, Waldemar - Neisen, Vera - Musil, Jakub - Bittner, Marc - De Bruin, Peter ]

Anotace:  Studie vychází z řešení mezinárodního projektu, financovaného z prostředků EU. Projekt se zabývá analýzou existujících konceptů monitoringu pracovní integrace migrantů v určených evropských regionech a sleduje efekt vzájemného učení a předávání zkušeností jednotlivých řešitelů. Studie se zabývá rozvíjením metodologických způsobů monitoringu integrace migrantů v konkrétních evropských regionálních trzích práce. Jedná o koncept monitoringu v německém regionu Offenbach, holandském regionu Twente, v Ústeckém kraji a ve spolkové zemi Vídeň. V závěru seznamuje studie čtenáře s realizací a praktickým využitím pilotního projektu monitoringu migrantů ve Spolkové republice Hessensko v kraji Offenbach.
 
Anotace v angličtině:  The study is based on an international EU-funded project. The project seeks to analyse existing concepts of the monitoring of the labour market integration of migrants in selected European regions and scrutinises the effect of mutual learning and experience sharing between the project executors. The study seeks to develop methodologies for monitoring the integration of migrants on specific European regional labour markets, specifically the monitoring concept in the German district of Offenbach, Twente in the Netherlands, the Ústí region in the Czech Republic and the Austrian state of Vienna. To conclude, the study describes how the migrant monitoring pilot project in the Offenbach district of the German federal state of Hesse.
Klíčová slova: imigranti; integrace cizinců; regiony evropské; monitorování

Klíčová slova v angličtině: immigrants; labour integration of immigrants; conception; Eropean regions; monitoring; implementation in the district Offenbach
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT