Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizik sociálního vyloučení romské populace. Část I - Typologie projektů. [The Evaluation of the Projects Focused on the Reduction of Roma Population Social Exclusion. Part I - A Typology of Projects.]. / Ivana Šimíková, Pavel Navrátil - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 39 s.

[ Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Od roku 1999 v České Republice výrazně narostl podíl projektů, které si kladou za cíl podporovat sociální integraci romské komunity. Současně však romská populace nadále zůstává výrazně marginalizovanou skupinou a to v mnoha oblastech (pracovní trh, vzdělávání, podmínky bydlení atd.). Cílem výzkumu je analyzovat projekty z hlediska jejich vlivu na sociální inkluzi romské komunity do majoritní společnosti. Výzkum se zaměřuje na vytvoření typologie těchto projektů, na definování objektivních faktorů, které mohou vypovídat o vlivu projektů na sociální inkluzi romské komunity a na vytvoření kritérií evaluace těchto projektů. První část výzkumu je soustředěna na popis vládní politiky inkluze romské komunity v České republice, na vymezení dimenzí sociální exkluze obecně, na charakteristiku podoby sociální exkluze romské komunity v české společnosti a na vytvoření typologie projektů.
 
Anotace v angličtině:  Since 1999 the number of projects attempting to promote the social integration of Roma population has dramatically increased in the Czech Republic. Nevertheless, in many aspects ( the labour market, education, living conditions etc.) the Roma population still continues to be a strongly marginalized group. This research is to analyze the Roma projects from the perspective of their influence on the social inclusion of Roma population into the major society. The aims of the research are the following: 1. to create a specific typology of the projects, 2. to define the objective factors, which can predicate the influence of a project on the social inclusion of Roma community, and finally 3. to establish evaluation criteria of these projects. The first part of the research introduces the inclusion policy of the Czech government, the dimensions of social exclusion in general, the character and distinctive features of the social exclusion of Roma community, and sets up a typology of the Roma project
s.
Klíčová slova: Romové; integrace; integrace sociální; vyloučení sociální; typologie projektů

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; integration; social integration; social exclusion; typology of projects
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. [The Evaluation of the Projects Focused on the Reduction of Social Exclusion of Roma Community.]. / Ivana Šimíková, Pavel Navrátil, Jiří Winkler - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 66 s.

[ Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  V průběhu let 2001 - 2002 byla realizována výzkumná studie, jejímž hlavním cílem bylo provést pilotní analýzu veřejných programů zaměřených na romskou komunitu z hlediska možností jejich přispění k sociální inkluzi této cílové skupiny (a). Odvozenými cíli bylo také (b) ověřit, do jaké míry je nezávislá analýza těchto programů v současných podmínkách vůbec možná a jaké jsou její limity a (c) vytvořit a ověřit hodnotící kritéria, která by v budoucnu umožnila provádět systematicko evaluaci těchto programů opakovaně a v širším měřítku.
 
Anotace v angličtině:  The main objectives of the research, which has been carried out from 2001 to 2002 were a) to undertake the initial evaluation analysis of public programmes focused on Roma community. The evaluative criterion was programmes´ contribution to the process of social inclusion of Roma. Corresponding goals were b) to explore whether the independent analysis of mentioned programmes is ever possible in the contemporary conditions and, further, to find out where are the limits of our effort. Finally, the connected goal was c) to develop the relevant evaluative criteria which would later allow us for wider and more complete analysis of respective programmes.
Klíčová slova: ČR; Romové; vyloučení sociální; integrace; výzkum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; GYPSIES; SOCIAL EXCLUSION; RESEARCH; INTEGRATION
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Posouzení životní situace klienta - jak na to ! / Libor Musil, Pavel Navrátil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2007), s. 117-121 (5 s.).

[ Musil, Libor - Navrátil, Pavel ]

Anotace:  Význam posouzení životní situace klienta pro naplánování činností klíčového sociálního pracovníka a poskytovatelů dalších služeb směřujících ke zlepšení životní situace konkrétního klienta. Postup při posuzování životní situace klientů. Příprava, formulace cíle, volba otázek, určení zdrojů informací, metody a techniky sběru informací. Zjišťování, vytváření vztahu s klientem a sběr potřebných informací. Reflexe (zamyšlení nad výsledky zjišťování). Tvorba individuálního plánu a provedení intervence. Volba přístupu. Nutná spolupráce mezi klientem a sociálním pracovníkem.
Klíčová slova: pracovníci sociální; práce sociální; situace sociální; plánování sociální; metody

Klíčová slova v angličtině: social workers; social work; social situation; social planning; methods
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT