Publikační činnost: 2004
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? [Uniknou sociální pracovníci dilematu práce s klienty?]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Mirka Nečasová - In: European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Roč. 3, č. 7 (2004), s. 305-319.

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Článek se zabývá Lipskyho domněnkou, že řadoví pracovníci organizací služeb sociální práce se snaží uplatňovat a ospravedlňovat takové srategie interakce s klientem, díky kterým mohou obcházet dilemata vyvolaná neurčitostí jejich pracovních podmínek. Pomocí relevantní literatury a na základě vlastních případových studií kultury organizací služeb sociální práce autoři předkládají hypotézu, že výzkum dosud popsal dva typy strategií řadových pracovníků. První sleduje výše zmíněnou představu Lipskyho a je výrazem touhy pracovníků sociálních služeb vyhnout se dilematům práce s klientem, aniž by bylo nutné měnit ty neurčité pracovní podmínky, které vedly ke vzniku dilemat. Řadoví pracovníci, kteří uplatňují druhý typ strategie, se snaží s relevantními partnery vyjednat změnu těch neurčitých pracovních podmínek, které jsou zdrojem dilemat. Oba typy strategií jsou popsány pomocí empirických příkladů a v závěru je uveden přehled jejich podstatných charakteristik.
 
Anotace v angličtině:  This article is devoted to Lipsky`s suggestion that purpose of street-level policies is to establish and justify patterns of behaviour that enable street-level bureaucrats to avoid the dilemmas provoked by uncertain working conditions. Based on a review of relevant literature as well as on case studies in the culture of social work service organizations by the authors, the article suggests that two kinds of street-level policies are described by the research. The first is consistent with the aforementioned idea by Lipsky and follows thewish of social service workers to avoid the dilemmas of their work with clients without trying to change those uncertain conditions that provoke these dilemmas. The actors of the second kind of street-level policy try to negotiate with relevant partners and to change uncertain working conditions that are at the roots of their dilemmas. Both kinds of street-level policy are described by means of empirical examples and their substantive features are summarised.
Klíčová slova: kultura poskytování sociálních služeb; street work; dilemata práce s klienty

Klíčová slova v angličtině: Culture of Social Work Service Organizations; Dilemmas of Work with Clients; Street-level Policies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pracovní podmínky a dilemata pomáhajících pracovníků. Poznatky z výzkumu charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby. [Working conditions and dilemmas for assistance providers. Observation on research into caring and nursing services charities.]. / Libor Musil, Mirka Nečasová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 3 (2006), s. 57-71.

[ Musil, Libor - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Cílem příspěvku je ukázat, jak řadoví pracovníci vybrané nevládní organizace (charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby) reagují na dilemata své práce s klienty.
 
Anotace v angličtině:  The contributions objective is to show how rank and file workers from selected non-government organisations (charity carer and nursing services) react to the dilemmas of their work with their clients.
Klíčová slova: pracovníci sociální; organizace neziskové; podmínky pracovní; práce sociální; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social workers; non-profit organizations; working conditions; social work; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. [Dilemata, kterým čelí frontline pracovníci ve veřejnoprávní a nevládní péči o staré lidi.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Mirka Nečasová - In: Social Work in Restructured European Welfare Systems. / Vincenzo Fortunato. - Roma : Carocci, 2008. - ISBN 978-88-430-4559-4. - s. 95-113.

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Kapitola se věnuje otázce "jak pracovníci se starými lidmi reagují na různé politiky české vlády, pokud jde o veřejnoprávní a nevládní organizace sociálních služeb, a jak jejich reakce modifikují jejich přístup ke klientům"? Kapitola popisuje český systém sociálního zabezpečení a souvisejících politik. Autoři komentují různá chápání sociální práce v rámci českých služeb pro seniory. V tomto kontextu potom popisují a srovnávají dilemata práce se seniory, se kterými mají lidé z obecní domácí péče a charitativní osobní péče zkušenost, a jejich reakce na tato dilemata.
 
Anotace v angličtině:  This chapter devotes to the question "how do workers with the elderly respond to the different policies of the Czech government in respect to statutory and non-governmental social service organisations and how do their responses modify their approach to their clients?" The chapter describes the Czech social security system and concerning policies. Authors comment on various understandings of social work in the Czech services for the elderly. In this context, they then describe and compare dilemmas of work with the elderly that people from Municipality Home-Care and Charity Personal Care experience and their responses to these dilemmas.
Klíčová slova: ČR; staří; práce sociální; služby sociální; služby sociální osobní; pracovníci sociální; organizace nevládní; home care; systém sociálního zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social work; social services; social services for the elderly; personal social services; non-governmental organisations; HOME CARE; social security system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vybrané prvky kultury práce cizinecké policie očima jejích pracovníků [Selected elements of the work culture of foreign police through the eyes of its workers]. / Mirka Nečasová - In: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. - Brno : Barrister & Principal, o. s., 2011. - ISBN 978-80-87474-20-4. - s. 135-181 (47 s.).

[ Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Zjištění této kapitoly odhalují značný potenciál pro rozvoj spolupráce mezi cizineckou policií a neziskovými organizacemi směřující k eliminaci některých významných problémů v interakcích mezi pracovníky policie a cizinci. Analýza dále ukazuje vnitřní faktory výkonu práce cizinecké policie, například nutnost vyrovnávat se s nedostatky ve vybavenosti pracovního prostředí, omezenými možnostmi kariérního postupu, malým zastáním ze strany vyššího vedení i nízkou prestiží svého zaměstnání ve společnosti.
 
Anotace v angličtině:  Findings of this chapter reveal a significant potential for development of cooperation between the foreign police and non-profit organizatiČons in order to eliminate some major problems in the interactions between police officers and foreigners. The analysis also shows internal factors of the work of the foreign police, such as shortcomings in the work environment and lack of faciliČties, limited career opportunities, an inadequate advocacy by senior management and low-prestige of the jobs in the society.
Klíčová slova: cizinci; integrace cizinců; integrace sociální; policie cizinecká; kultura práce cizinecké policie; spolupráce cizinecké policie a neziskových organizací

Klíčová slova v angličtině: foreigners; integration of foreigners; social integration; foreign police; work culture of foreign police; cooperation between the foreign police and non-profit organizatiČons
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem 188 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování [The role of local governments in addressing issues of social inclusion]. / Robert Trbola, Mirka Nečasová, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 109 s. - ISBN 978-80-7416-226-8

[ Trbola, Robert - Nečasová, Mirka - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální vyloučení představuje složitý multidimenzionální mechanismus, jenž současně zahrnuje celou řadu oblastí života a jehož důsledky přesahují individuální rovinu. Problémy spojené se sociálním vyloučením se netýkají pouze sociálně vyloučených jednotlivců a jejich rodin; zřejmé jsou negativní dopady na kvalitu života v celých lokalitách a zprostředkovaně se projevují také na celospolečenské úrovni. Vzhledem k existenci bezprostředních projevů je fenomén sociálního vyloučení primárně více rozpoznatelný na lokálních úrovních. Proto jsou samosprávy nuceny seriózně se zabývat sociálním začleňováním. Tomu napomáhá i proces postupné změny v oblasti odpovědnosti (přenos z pouze centrální úrovně na úroveň regionální a úroveň místní) a uplatňování konceptu aktivního začleňování, obojí iniciované a prosazované v rámci Evropské unie. Předkládaná monografie mapuje uplatňované postupy lokálních strategií při řešení problémů spojených se sociálním vyloučením a současně identifikuje faktory, které ovlivňují formování a
implementaci agendy sociálního začleňování na lokální úrovni. Vedle toho se pokouší rozkrýt roli klíčových aktérů na tomto poli. Jistá ambice monografie spočívá rovněž v identifikaci faktorů, mechanismů a bariér, které rozvoj zapojení lokálních vlád do procesu sociálního začleňování naopak komplikují. V závěru monografie jsou rozpracována určitá doporučení pro nastavení nástrojů zaměřených na zvyšování role lokálních vlád v procesu sociálního začleňování a na rozvoj mainstreamingu v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  Social exclusion is a complex multidimensional mechanism which simultaneously covers many areas of life and whose consequences go beyond the individual level. Problems associated with social exclusion are not confined to marginalized individuals and their families; the negative impact of this phenomenon concerns quality of life throughout the whole local society and indirectly manifest itself on a national level too. Given the existence of immediate manifestation, the phenomenon of social exclusion is primarily being more visible at the local levels. That is why the local governments are forced to deal with social inclusion seriously. This facilitates also the process of gradual change in liability (transfer from the central level to the regional and local level) and the application of the concept of active inclusion, both initiated and promoted within the European Union. This study maps the applicable procedures of local strategies in solving problems related to social exclusion and also identifies the facto
rs that influence the formation and implementation of the agenda of social inclusion at the local level. In addition, it attempts to identify the role of key players in this field. Certain ambition of the study is also in uncovering of factors, mechanism and barriers which, vice versa, complicate the development of the involvement of local governments in the process of social inclusion. The study also focuses on some recommendations for setting up tools aiming at increasing the role of local governments in the process of social inclusion and on the development of mainstreaming in this area too.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; strategie lokální; lokální klíčoví aktéři; bariéry implementace

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social inclusion; local strategies; local key agents; implementation barriers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce [Selected barriers to the inclusion of social workers in multidisciplinary teams focused on the relationship between social pedagogy and social work]. / Zdeňka Dohnalová, Mirka Nečasová, Robert Trbola - In: Sociální pedagogika | Social Education. - ISSN 1805-8825 - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 69-84 (16 s.).

[ Dohnalová, Zdeňka - Nečasová, Mirka - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je na základě shromážděných teoretických i empirických poznatků zodpovědět otázku: Jaké bariéry inkluze do multidisciplinárních týmů lze identifikovat ve vyjádřeních sociálních pracovníků ľ účastníků výzkumu? Autoři se nejprve zaměřují na objasnění základních pojmů, jako je inkluze do multidisciplinárních týmů a profesní identita, dále se věnují vztahu mezi sociální prací a sociální pedagogikou, která představuje jeden z oborů kvalifikačního vzdělávání pro sociální pracovníky, následně popisují výzkumnou strategii a výzkumný vzorek, který tvořilo 14 sociálních pracovníků. V analytické části prezentují vztah sociálních pracovníků ke své profesi a poté se zaměřují na jejich zkušenosti s rolí sociálního pracovníka v multidisciplinárních týmech. Bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů souvisejí s identitou profese a nízkou prestiží sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to answer the following question based on theoretical research and empirical data: Which barriers to inclusion in multidisciplinary teams can be identified in the statements of social workers, i.e. the research participants? The authors first focus on the clarification of basic concepts such as inclusion in multidisciplinary teams and professional identity, then on the relationship between social work and social education, then latter of which is one of the fields of qualification education for social workers. At this point the research strategy and research sample, which consisted of 14 social workers, is described. In the analytical section the relationship of social workers to their profession is presented, following which focus is placed on their experiences regarding the role of social workers within multidisciplinary teams. Barriers to social worker inclusion in multidisciplinary teams were found to be related to identity issues regarding the profession along with the low prest
ige of social work.
Klíčová slova: multidisciplinární tým; spolupráce; bariéry; inkluze; pedagogika sociální; práce sociální; pomáhající profese; profesní identita

Klíčová slova v angličtině: multidisciplinary team; cooperation; barriers to cooperation; inclusion; social work; social education; helping professions; professional identity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.05
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování [Unclear identity of social work as a barrier to social inclusion - examples from research]. / Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola - In: SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ v kontextu sociální práce/SOCIAL INTEGRATION in the Context of Social Work; Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzita, 2019. - ISBN 978-80-7435-767-1. - s. 204-211 (8 s.).

[ Nečasová, Mirka - Dohnalová, Zdeňka - Trbola, Robert ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-12, WRD Externí odkaz
Anotace:  Identita sociální práce je podle mnohých autorů poněkud nejasná. Tato nejasnost může způsobovat řadu problémů, např. nečitelnost sociální práce pro subjekty, se kterými sociální pracovníci jednají. V důsledku tohoto stavu pak může docházet ke komplikacím v přístupu sociálních pracovníků ke zdrojům, které jsou potřebné pro podporu sociálního začleňování klientů. Cílem příspěvku je přispět k objasnění souvislosti mezi identitou sociální práce a bariérami sociálního začleňování za využití vybraných příkladů z kvalitativní části výzkumu hodnot, dilemat a obtížných situací, se kterými se sociálních pracovníci ve své práci setkávají. Na základě prezentovaných zjištění jsou pak v závěru navržena doporučení pro oblast vzdělávání v sociální práci.
 
Anotace v angličtině:  According to many authors, the identity of social work is somewhat unclear. This lack of clarity can cause a number of problems, such as the illegibility of social work for the entities social workers deal with. As a result, this may lead to complications in the access of social workers to the resources needed to support social inclusion of clients. The aim of this paper is to contribute to clarify the connection between social work identity and barriers to social inclusion using selected examples from the qualitative part of research of values, dilemmas and difficult situations that social workers encounter in their work. Based on the presented findings, recommendations for education in social work are proposed at the end.
Klíčová slova: práce sociální; identita; bariéry; začleňování sociální; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: social work; identity; barriers; social inclusion; education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2020
BAV

Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce [Research of the Ethical Dilemmas, Values and Principles of Social Work]. / Robert TRBOLA, Mirka NEČASOVÁ, Zdeňka Dohnalová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 125 stran - ISBN 978-80-7416-366-1

[ TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - Dohnalová, Zdeňka ]

Soubory ke ztažení:
Doporučení

Externí odkaz
Anotace:  Jedním ze základních aspektů výkonu sociální práce jsou etické hodnoty sociálních pracovníků a principy jimi uplatňované v sociální práci. Cílem tohoto projektu je v analytické studii zpracovat teoretické a empirické podklady pro cílenou koncepční a metodickou činnost MPSV v dané oblasti, která přispěje k rozvoji profesionalizace sociální práce. V této studii jsou prezentovány výstupy ze všech dílčích částí tohoto projektu. Je rozdělen podle logiky tematických oblastí.
První část shrnuje teoretická východiska pro výzkum etických hodnot v sociální práci; přičemž zvláštní pozornost je věnována hodnotám profesním. Dále se zaměřujeme na teoretické zakotvení a na kategorizaci etických dilemat, která sociální pracovníci řeší v souvislosti s každodenním výkonem svých aktivit. Poslední část teoretické části práce přibližuje teoretické zakotvení problematiky etických kodexů a možnosti jejich využití v praxi sociálních pracovníků.
Ve druhé části je popsána metodologie výzkumu a použití jednotlivých typů analýz. Pozornost je věnována zejména procesu tvorby databází pro dotazníkové šetření, dále pak technice a podrobnému rozboru kvalitativní metody využité v rámci terénního šetření, samotné tvorbě dotazníku a průběhu focus group konané 22. 11. 2019, která sloužila především pro vyjasnění některých témat výzkumu, která je vhodnější zkoumat prostřednictvím skupinových technik než v rámci individuálního rozhovoru či prostřednictvím dotazníku.
 
Anotace v angličtině:  One of the basic aspects of social work concerns the ethical values maintained by social workers and the principles that they apply in the performance of social work. The aim of this project is, in the form of an analytical study, to gather theoretical and empirical data for the purposes of the creation of targeted conceptual and methodological policies by the Ministry of Labour and Social Affairs in this field, which will contribute to the development of the overall professionalisation of social work. The study presents the outputs of all the constituent parts of this project and is differentiated according to the logic of the various thematic areas.
The first part provides a summary of the theoretical background for the research of ethical values in social work, and particular attention is devoted to professional values. We also focus on the theoretical grounding and categorisation of ethical dilemmas that social workers face in connection with the daily performance of their work. The final part of the theoretical section of the study addresses the theoretical grounding of the issues covered in the relevant codes of ethics and the potential for their application in the everyday performance of social work.
The second part provides an outline of the research methodology and the use of various types of analysis. Attention is devoted particularly to the process applied in the creation of the databases for the questionnaire survey, as well as the techniques employed in, and the detailed analysis of, the qualitative method used in the field survey, the creation of the questionnaire and the outcomes of a focus group meeting held on 22 November 2019, which served principally for the clarification of certain research topics that were thought more suited for consideration employing group techniques rather than individual interviews or the questionnaire approach.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; hodnoty etické; hodnoty profesní

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; ethical values; professional values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISBN: 978-80-7416-367-8 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce: Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR [Research of the Ethical Dilemmas, Values and Principles of Social Work: Recommendations for Updating or Issuing the Ethical Code for Social Workers of the Czech Republic]. / Robert TRBOLA, Mirka NEČASOVÁ, Zdeňka Dohnalová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 5 stran

[ TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - Dohnalová, Zdeňka ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Autoři v textu předkládají doporučení pro aktualizaci či vydání etického kodexu sociálních pracovníků ČR. Tato doporučení jsme vyvodili na základě několika fází výzkumu etických dilemat, hodnot a principů sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The authors present recommendations for updating or issuing the code of ethics for social workers in the Czech Republic. We derived these recommendations based on several phases of research into ethical dilemmas, values and principles of social work.
Klíčová slova: práce sociální; doporučení; pracovníci sociální; hodnoty etické; hodnoty profesní

Klíčová slova v angličtině: social work; recommendations; social workers; ethical values; professional values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce [Approaches of Social Workers to Strategic Dilemmas in Light of the Global Definition of Social Work]. / Mirka NEČASOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 41-56 (16 stran).

[ NEČASOVÁ, Mirka ]

Anotace:  CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jak koresponduje přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům s požadavky a hodnotami vyjádřenými v Globální definici sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Prostředí, ve kterém sociální pracovníci vyvíjejí svoji činnost, je v postmoderní společnosti provázeno různými změnami a nejistotami. Autoři poukazují na rozporuplnou povahu sociální práce i na nová sociální rizika a dopady neoliberalismu. Mají-li sociální pracovníci v těchto podmínkách obstát, je třeba, aby měli jasnou představu o profesi sociální práce a své úloze a dokázali reagovat na nové trendy a požadavky. Tyto požadavky jsou vyjádřeny v základních dokumentech profese, především v definici sociální práce.
Ve výzkumu se tedy zaměřuji na trendy vyjádřené v aktuální Globální definici sociální práce a na přístupy účastníků výzkumu ke strategickým dilematům, která svou povahou vybízejí k reakci v intencích hodnot uvedených v Globální definici. METODY: Téma bylo zkoumáno prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie zaměřené na přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům. VÝSLEDKY: Z výsledků vyplývá, že účastníci výzkumu se ztotožňují s předchozí definicí sociální práce a trendy vyjádřené v aktuální definici až na výjimky nereflektují. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorka uvádí doporučení pro výuku budoucích sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: The text provides answers to the question of how the approach of social workers to the strategic dilemmas corresponds with the requirements and values expressed in the Global Definition of Social Work. THEORETICAL BASE: In postmodern society, the environment in which social workers operate is accompanied by various changes and uncertainties. The authors point out the contradictory nature of social work and the new social risks and impacts of neoliberalism. If social workers are to stand up to these conditions, they need to have a clear picture of the social work profession and their role, and be able to respond to new trends and demands. These requirements are expressed in the basic documents of the profession, especially in the definition of social work.
In the research, I focus on trends expressed in the current Global definition of social work and on the attitudes of research participants to strategic dilemmas, which by their nature encourage a response within the values set out in the Global definition. METHODS: The topic was examined through a quantitative and qualitative research strategy aimed at social workers' access to strategic dilemmas. OUTCOMES: The results show that the research participants, with a few exceptions, identify themselves with the previous definition of social work and do not reflect the trends expressed in the current definition. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Based on the findings, the author makes recommendations for teaching future social workers.
Klíčová slova: práce sociální; definice; strategická dilemata; hodnoty

Klíčová slova v angličtině: social work; social work definition; strategic dilemmas; values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISSN 1805-885X (Online)
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096084029
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT