Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (průběžná zpráva za rok 2005). [Social economic position of self-employed persons in society (current report 2005).]. / Ivo Baštýř, Magdalena Kotýnková, Daniela Bruthansová, Jaroslav Novák - Praha: VÚPSV, 2006. - 115 s. - ISBN 80-87007-23-9

[ Baštýř, Ivo - Kotýnková, Magdalena - Bruthansová, Daniela - Novák, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Výsledky 1. etapy řešení výzkumného projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, který řeší VÚPSV v rámci programu Moderní společnost. Analytické práce se zaměřily na filosoficko - ekonomicko - právní vymezení terminologie samostatné výdělečné činnosti, na zmapování vývoje statistických ukazatelů zachycujících vývoj samostatné výdělečné činnosti v průběhu let 1990 - 2004 v širších souvislostech trhu práce (tj. včetně vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti) a na zachycení rozdílů v zatížení příjmů osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců daní z příjmů a pojistným na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistným na zdravotní pojištění.
 
Anotace v angličtině:  This report summarizes results of the 1.stage of an experimental project about social economic position of self-employed persons in society, which is worked-out by the RILSA in frame of the project about modern society and its changes. The analytic work was focused on philosophical - economic - law determination of self-employment, charting of development of statistical indicators gripping development of independent gainful activities during years 1990 - 2004 in wider connections of labour market (i.e. inclusive development of employment and unemployment) and on interception of differences in charges related to income taxes and contributions to social security insurance and state policy of employment and contributions to health insurance, paid by self-employers and employees.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; postavení ekonomické

Klíčová slova v angličtině: self-employed persons; economic position; self-employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. [Social economic position of self-employed persons in a society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Daniela Bruthansová, Miloš Brachtl, Magdalena Kotýnková, Tomáš Kozelský, Jaroslav Novák, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2006. - 206 s. - ISBN 80-87007-33-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Bruthansová, Daniela - Brachtl, Miloš - Kotýnková, Magdalena - Kozelský, Tomáš - Novák, Jaroslav - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Sborník shrnuje výsledky výzkumu v letech 2005 - 2006, který rekognoskoval současný rozsah samostatné výdělečné činnosti v České republice a vývoj v 90. letech. Na základě analýzy statistických údajů a právního rámce se pokoušel nalézt základní faktory a souvislosti pohybu sektoru sebezaměstnaných. Ze stručného výčtu vyplývá celá řada dalších otázek. Jejich zodpovězení však již jde nad rámec analýzy ätvrdých datô.
 
Anotace v angličtině:  The proceedings sum up research results in 2005-2006, which describe current range of self employed activities in the Czech Republic and their development in the 90s. This research was aimed at basic factors and connections of the self employed turn-over on the basis of statistical data and legal framework analysis. However other relevant questions result from the brief summary but their answers are beyond the analysis of primary data sources.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; postavení ekonomické; postavení sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: self employed activities; social economic position of the self-employed; statistical data analysis; legal framework analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT