Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady na bydlení českých domácností. : Studie k ochranným funkcím životního minima. [Housing Costs of Czech Households. : Study on Subsistence Minimum Protective Functions.]. / Miroslava Obadalová, Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2000. - 83 s.

[ Obadalová, Miroslava - Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je rozdělena do tří samostatných částí. 1. část je věnována vývoji výše a struktury nákladů na bydlení v nájemních bytech domácností důchodců a zaměstnanců v období let 1989 až 1998 a jejich vzájemnému srovnání. 2. část popisuje úroveň a strukturu výdajů na bydlení v ČR z různých úhlů pohledu. 3. část se zabývá problematikou bydlení domácností oficiálně chudých domácností.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into three independent parts. The first part is addicted to the trend of housing cost amount and structure in rented flats in pensioners' and employees' households in 1989 - 1998 and their comparison. The second part concentrates on the housing cost analysis in households of basic and supplementary describes housing expenditures in the Czech Republic from different corners. The third part deals with the housing issue of officially poor households.
Klíčová slova: výdaje-domácnosti; vádaje na bydlení; domácnosti důchodců; domácnosti zaměstnanců; domácnosti nízkopříjmové

Klíčová slova v angličtině: housing expenditure; households of pensioners; households of employees; poor households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IBS7028004 - Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. / Miroslava Obadalová - Praha: VÚPSV, 2001. - 32 s.

[ Obadalová, Miroslava ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je podat ucelený obraz o problematice bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel a provést komparaci podpor směřujících k těmto skupinám v zemích západní Evropy a v České republice. Po úvodním vymezení jednotlivých skupin, které jsou ohroženy z hlediska přístupu k bydlení, následují kapitoly věnované zvlášť seniorům, tělesně a mentálně zdravotně postiženým, mladým lidem hledajícím první bydlení a bezdomovcům (problematika ostatních skupin v podmínkách ČR je nastíněna v rámci první kapitoly). Zvýrazněny jsou vždy ty potřeby a problémy, se kterými se jednotlivé skupiny setkávají v oblasti bydlení v důsledku jejich specifických potřeb. Následně je pozornost věnována službám a zařízením, které nabízejí řešení problému, a to v kontextu praxe jednotlivých zemích EU. V závěru každé samostatné části je pak popsána situace v ČR.
Klíčová slova: VÚPSV; bydlení; staří; postižení mentálně; postižení tělesně; bezdomovci; rodina mladá; skupiny etnické

Klíčová slova v angličtině: RILSA; housing; elderly / aged; mentally handicapped; physically disabled; homeless persons; young family; ethnic groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT