Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odliv mozků ze zdravotnictví. [Brain drain in the health sector.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 8, č. 3 (2005), s. 132-139.

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Anotace:  Analýza možnosti odchodu českých lékařů a sester za prací do zahraničí v rámci projektu VÚPSV "Riziko možného odlivu kvalifikovaných pracovníků z ČR do zahraničí".
 
Anotace v angličtině:  Analysis of the possibility of brain drain of Czech surgeons and nurses within the project developed by the Research Institute of Labour and Social Issues in Prague, i.e. ôThe risks of potential brain drain from the Czech Republic.ö
Klíčová slova: lékaři; služby zdravotní; pracovníci migrující; migrace; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; medical personnel; health services; migrant workers; migration; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku. [Institutional health and social care aiming to children under three.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 71 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt se týká kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let, jejichž biologičtí rodiče nejsou schopni z různých důvodů zajistit jim adekvátní péči. Tyto ústavy spadají do resortu Ministerstva zdravotnictví (na rozdíl od ústavů pro starší děti, které patří do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí). Náhradní péče se poskytuje buď jako péče pěstounská nebo institucionální. Institucionální péče se poskytuje v kojeneckých ústavech pro děti od 0 do 12 měsíců nebo v dětských domovech pro batolata a malé děti od 13 do 36 měsíců (případně starší). Ve srovnání evropských zemí podle míry institucionalizace (počet dětí do tří let v institucionální péči na 10.000 dětí příslušné věkové skupiny) je Česká republika na prvním místě. Naopak malý je počet dětí v pěstounské péči. Projekt dále sleduje vývoj institucionální péče v ČR za posledních 10 let. Sleduje důvody, které vedly k umístění dětí do ústavů, a další péči o děti, které ústavy opustily. Ukazuje se, že v poslední době počet ústavů i počet umístěných dětí klesá. Klesá i podíl dětí umístěných ze sociálních důvodů. U dětí, které opouštějí ústavy, se snižuje podíl dětí, které se vracejí do vlastní rodiny, a stoupá podíl těch, které jsou umístěny do pěstounské péče a do adopce.
 
Anotace v angličtině:  This project is concerned with baby-institutions and homes for children under three whose biological parents are not able to grant them the adequate care for several reasons. These institutions are in competence of Ministry of Health (contrary to institutions for elder children, which are in competence of Ministry of Education, Youth and Sports and Ministry of Labour and Social Affairs). The substitutional care is provided either by foster or by institutional care. The institutional care is provided in baby-institutions aimed to infants (babies) in the age of 0-12 months or in children homes for toddlers (13-24 months) and young children (25-36 months or more). Compared to European countries the Czech Republic takes the first place in the rate of institutionalisation (e.i. the number of children under three in institutional care related to 10.000 children of adequate age). On the other hand, the number of children in foster care is in the CR relatively low. In the project the development of the last ten years of the institutional care in the CR is mapped. Reasons for institutionalisation and further care of children after leaving institutions are surveyed. The number of institutions and children placed there is sinking during recent time. The share of children placed there for social reasons is sinking, too. Among the children leaving institutions the share of children returning to their own family is sink-ing while the share of children placed to foster care and adoption is growing.
Klíčová slova: děti předškolní; děti opuštěné; výchova mimo vlastní rodinu; péče ústavní; financování

Klíčová slova v angličtině: CR; baby-institutions and homes for children under three; substitutional care; foster care; institutional care; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. [Health-social services for clients of nursery departments in pensioners´ houses and in institutes for long-term patients according to their social situation and health condition.]. / Anna Červenková, Daniela Bruthansová, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2006. - 85 s. - ISBN 80-87007-35-2

[ Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Stárnutí populace je celosvětovým jevem. Především jde o ekonomicky vyspělé země, Českou republiku nevyjímaje. V důsledku nepříznivých demografických trendů narůstá potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské a následné péče a to jak v domovech důchodců (od 1. 1.2007 domovech pro seniory), tak v resortu zdravotnictví. Předmětem práce je porovnání struktury pacientů/klientů podle věku a diagnóz u obou typů zařízení, rozbor stávajícího systému financování a návrh na jeho zlepšení.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries including Czech Republic. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in pensioners´ houses and health institutes (hospitals) for long-term patients. This work compares the age and diagnosis structure of patients/clients in both types of establishments, compares also the present financing system and proposes renewing it.
Klíčová slova: služby zdravotní; služby sociální; péče dlouhodobá; péče ošetřovatelská; domovy pro seniory; ústavy dlouhodobé péče

Klíčová slova v angličtině: health services; social services; long-term patients; nursing and after-care beds; pensioners´ houses; health institutes for long-term patients
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ošetřovatelská péče v domovech důchodců. [Nursing care in senior's homes.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: 10. Pražské gerontologické dny 2006 (Bio-psycho-sociální problematika stárnutí). - Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2006. - ISBN 80-86541-17-7. - s. 5-8 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Akce: Praha, 31.5 - 2.6. 2006, 10. Pražské gerontologické dny, EUR
Anotace:  Rostoucí průměrný věk a délka života se staly globálním jevem, nejvíce viditelným v ekonomicky vyspělých zemích. V ČR roste podíl seniorů (osob starších 65 let). Dobrá fyzická i psychická kondice a soběstačnost může být zachována až do vysokého věku. Na druhé straně klesá u starších pacientů schopnost sebeobsluhy a vzrůstá tím poptávka po pečovatelských službách. V důsledku nepříznivých demografických trendů roste potřeba kapacity ošetřovatelské a následné péče, jak v domovech důchodců tak v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Tato práce srovnává strukturu diagnóz pacientů/klientů v obou typech zařízení, srovnává též současný systém financování a navrhuje možnost jeho zlepšení.
 
Anotace v angličtině:  Increasing average age and longevity become global phenomenon, most pronounced are they in economically developed countries. In the Czech Republic the share of seniors, people old 65 years and more, increases. Good physical and psychic conditions even in high age should be expected and self-reliance up to high age can be preserved. On the other hand, in older patients decreasing self care capability and increasing demand for care can be seen. Due to unfavorable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in pensioners´ houses and health institutes (hospitals) for long-term patients. This work compares diagnosis structure of patients/clients in both types of establishments, compares also the present financing system and proposes renewing it.
Klíčová slova: stárnutí; senioři; trendy demografické; kapacita lůžek následné péče; systém financování

Klíčová slova v angličtině: increasing agerage age; ageing of population; unfavourable demographic trends; capacity of nursing and after-care beds; financing system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální a zdravotní lůžková péče o seniory. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová, Dagmar Žitníková - In: Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. - Ústí nad Labem : KFÚ UJEP v Ústí nad Labem, 2007. - ISBN 978-80-7044-954-7. - nestr..

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie - Žitníková, Dagmar ]

Akce: Ústí nad Labem, 1.11.2007, Mezinárodní konference "Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál", EUR
Anotace:  V důsledku stárnutí obyvatelstva v ČR narůstá potřeba kapacity jak lůžek ošetřovatelské péče v domovech pro seniory), tak i lůžek ošetřovatelské následné péče v resortu zdravotnictví (zejména v LDN).Bylo zjištěno, že věk,základní diagnózy a stupeň soběstačnosti pacientů/klientů jsou v obou typech zařízení obdobné. Přesto se financování v obou typech zařízení zásadně liší. V LDN hradí zdravotní pojišťovny prakticky veškerou péči (zdravotní i sociální, tj. tzv. "hotelové služby"). Spoluúčast pacienta neexistuje. Naproti tomu domovy pro seniory hradí převážnou většinu nezbytné zdravotní péče z neinvestičních prostředků ústavu. Klienti si na pobyt přispívají, a to jak z vlastních finančních prostředků, tak i z nové dávky sociálního zabezpečení - příspěvku na péči. Doporučuje se vytvoření ústavů zdravotně-sociálních služeb, jejichž financování by bylo vícezdrojové (s účastí zdravotních pojišťoven, pacientů/klientů a zřizovatelů).
 
Anotace v angličtině:  Due to the aging of the population of Czech Republic there is an increasing need for capacity of nursing beds in pensioners´ houses and for nursing after-care beds within health-care industry (especially for long-term care). Our research shows that age, basic diagnosis and the degree of self-sufficiency of patients/clients are generally similar in both types of institutions. Despite similar structure of patients/clients in both types of institutions, their funding is fundamentally different. In long-term care hospitals, the health insurance covers virtually all care (both health and social, so called "hotel services"). Patient's co-payments do not exist. On the contrary pensioner's houses cover most of necessary health care from the current budget. Clients are required to contribute towards their stay, both from their pensions, as well as from a new social benefit - care benefit. We recommend the creation of social-health institutions, which would be funded from multiple sources (with the participation of he
alth insurance companies, patients/clients and the institution's founders.
Klíčová slova: senioři; péče zdravotní; pomoc sociální; financování

Klíčová slova v angličtině: health care; social assistance; seniors; multiple sources financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik poznámek k lůžkové péči o seniory v regionech ČR. [Several remarks on bed care of senior citizens in Czech Republic according to regional differences.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: Regiony - Měsíčník krajů, měst, obcí pro rozvoj regionů, podnikání a turistického ruchu. - ISSN 1802-6672 - Roč. 1, č. 10 (2007), s. 39-41 (3 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Anotace:  Demografický vývoj v České republice ukazuje na nezadržitelné stárnutí populace. Díky pokrokům v medicíně a změně životního stylu roste průměrný věk, a tak se v populaci zvyšuje podíl seniorů (osob nad 65 let). V této skupině pak narůstá i počet velmi starých osob (85 let a více). Přestože řada seniorů zůstává soběstačná i do poměrně vysokého věku a není tudíž odkázána na ústavní péči, společnost se neobejde bez dostatečné zdravotně sociální lůžkové kapacity.
 
Anotace v angličtině:  Demographic development in the Czech Republic shows inevitable aging of population. Thanks to medical advances and lifestyle changes the average age is increasing and senior citizens (age 65 and over) are becoming an increasingly large part of the population. In this group the number of very old people (age 85 and over) is especially increasing. Despite the fact that many senior citizens remain self-sufficient even until rather old age and do not therefore need institutionalized care, the need for social-health bed capacity will be further increasing.
Klíčová slova: senioři; domovy pro seniory; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: seniors; houses for seniors; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu [Development of a method for measurement of work capacity of people with disability caused by a work related injury or work related ilness. : Summary.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 181 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z problémů na trhu práce je návrat osob, které utrpěly pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, do pracovního procesu. Cílem navrhovaného řešení je jednotná metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, a vytvoření takového systému pracovního hodnocení, který by jasně stanovil v odkazu na Mezinárodní klasifikaci důsledků zdravotního postižení (ICF) schválenou WHO, zda je jedinec vzhledem ke zdravotnímu stavu schopen výdělečné činnosti na částečný či plný úvazek.
 
Anotace v angličtině:  One of the problems in the labour market is the return of persons who have suffered an occupational accident or occupational diseases to the work process. The aim of the proposed solution is a uniform method of functional assessment of employment potential of persons who have suffered a work injury or occupational disease, and creating a such system of employment potential assessment, which would clearly stated in reference to the International Classification of the Disabled (ICF) approved by WHO, if an individual is due to his health conditions capable of gainful employment on a part or full time.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; postižení; klasifikace invalidity; návrat do zaměstnání; uchazeči o práci; neschopnost pracovní; integrace postižených; metody

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disabled persons; classification of disability; return to work; job seekers; work incapacity; work capacity; integration of handicapped people; methods
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Poznámka:  předkladatelem do RIVu je UK ľ 1. lékařská fakulta
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity [Ananlysis of possibility to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance including social-health aspects of invalidity development.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - 1. vyd. - Praha: VÚPSV, 2007. - 94 s. - ISBN 978-80-87007-70-9

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Účelem uvedené studie je zjištění, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a přiřadit k pojištění nemocenskému. Při řešení projektu bylo vycházeno z popisu stávajícího systému, a to jak z hlediska ekonomického (analýza příjmové a výdajové stránky nemocenského a důchodového pojištění), tak z hlediska zdravotního (srovnání příčin morbidity a invalidity podle skupin diagnóz - kapitola MKN-10). Na základě popisu stávajícího systému v ČR, jeho podrobné statistické analýzy a popisu uspořádání v některých evropských zemích bylo zjištěno, že oddělení invalidního pojištění od ostatních typů důchodového pojištění možné je. Projekt obsahuje tři možné varianty řešení při zachování současné výše pojistného na sociální pojištění a řeší i pojistné osob samostatně výdělečně činných. V závěru doporučuje provést některé legislativní změny, k nimž patří zejména automatická konverze invalidního důchodu ve starobní.
 
Anotace v angličtině:  The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of health insurance. We begin by describing the existing system from both economical point of view and health point of view (comparison of morbidity and disability according to ICD-10/WHO). Based on the description of existing system in the CR, its detailed statistical analysis and description of arrangements in some European countries we established that it is possible to separate disability insurance from other type of pensions. We present three possible options of how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. In concluding parts we recommend to make some legislative changes, including automatic conversion of disability pension into old-age pension.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; důchod invalidní; invalidita; pojistné; samostatní; nemocnost; systém; Mezinárodní; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; pension insurance; sickness insurance; disability pension; disability; contribution; self employed; sick rate /absenteeism; system; International; c-Bruthansová, Daniela; c-Červenková, Anna; c-Pechanová, Marie
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT