Publikační činnost: 2012
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života [Activities of Seniors in Large Towns: Health, Space and Subjective Quality of Life]. / Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 48, č. 5 (2012), s. 939-963 (25 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela ]

Anotace:  Článek přináší analýzu vybraných činností vykonávaných seniory v centrálních oblastech velkých českých měst. Teoreticky laděný článek o vztahu mezi kvalitou života starších lidí a fyzickým prostředím, ve kterém žijí, vychází z výběrového šetření mezi seniory staršími 60 let, kteří žijí ve čtrnácti velkých městech po celé České republice.
 
Anotace v angličtině:  The article presents an analysis of selected activities engaged in by seniors in the central areas of large Czech towns. The authors set out from the assumption that activities are a factor that animate the physical environment and, together with the actual quality of the physical environment, importantly contribute to the quality of life of seniors. The authors illustrate this on the basis of a sample survey conducted among seniors over the age of sixty living in fourteen large towns around the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; stárnutí; stárnutí aktivní; staří; styl životní; kvalita života; sociologie; výzkum; gerontologie; teorie; šetření

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; ageing; active ageing; activities; quality of life; environment; research; disability
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupmé z http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/158-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-5-2012/3220
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stáří ve městě, město v životě seniorů. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková, Dana Sýkorová - Vyd. 1. - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013; Brno: Masarykova univerzita, 2013. - 371 s. - (Studie; Sv. 98) - ISBN 978-80-7419-141-1

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela - Sýkorová, Dana ]

Klíčová slova: stárnutí; staří; sociologie; kvalita života; výzkum; bydlení; mobilita; styl životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly / aged; sociology; quality of life; research; housing; mobility; life style
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci [Regional Application of the Active Ageing Index (AAI)]. / Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková - In: Demografie. - 2016. - 49-65 (17 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento příspěvek zavádí index aktivního stárnutí do kontextu České republiky prostřednictvím analýzy indexu a jeho aplikace na regionální úrovni (regionální index aktivního stárnutí - RAAI). Jsou diskutovány silné stránky a omezení indexu aktivního stárnutí, a to zejména s ohledem na jeho omezenou použitelnost pro tvorbu politiky. Aplikace indexu aktivního stárnutí v ČR na úroveň regionů soudržnosti NUTS2 je provedena pomocí dat SHARE. Výsledky ukazují regionální a genderové disparity v RAAI, s regionem Prahy dosahujícím vrcholu žebříčku.
 
Anotace v angličtině:  This paper introduces the Active Ageing Index into the context of the Czech Republic through an analysis of the index and its application at the regional level (Regional Active Ageing Index ľ RAAI). The strengths and limitations of the Active Ageing Index are discussed, particularly with respect to its limited applicability for policy-making. The regional application to NUTS2 is done using SHARE data. The results show regional and gender disparities in RAAI, with the region of Prague reaching the top ranking.
Klíčová slova: index aktivního stárnutí; aplikace regionální; stárnutí populace; stárnutí aktivní; staří; SHARE

Klíčová slova v angličtině: Active Ageing Index (AAI); regional application; population ageing; active ageing; older people; Czech Republic; SHARE
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: DC201/2013 Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů v České republice v širších souvislostech
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Význam a obsah prarodičovské role u mladých seniorů a seniorek [The Meaning and Performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs]. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 51, č. 5 (2015), s. 761-782 (22 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela ]

Externí odkaz
Anotace:  V diskurzu aktivního stárnutí se předpokládá, že si mladí senioři udrží aktivní role ve veřejném i soukromém životě. Tento článek zkoumá prarodičovství jako objevující se roli mladých seniorů v kontextu jejich heterogenních rolových setů. Na základě integrované analýzy průzkumu provedeného mezi lidmi ve věku 50 až 70 a kvalitativních rozhovorů popisuje, jaké role čeští mladí senioři mají a jaké místo zaujímá role prarodičovství mezi jejich dalšími individuálními rolemi. Popisuje také, jaké činnosti plnění role typicky zahrnuje. Pozornost je věnována genderovým rozdílům, které se projevují ve významech připisovaných této roli a v typu, frekvenci a intenzitě vykonávaných činností. Klíčovou otázkou je načasování role prarodičovství, kdy po období intenzivní péče může následovat performativní prázdno. Z hlediska genderové struktury se však jedná o asynchronní změny, což umožňuje manželům, aby plnili své role doplňkovým způsobem. Je možné hovořit o aktivním stárnutí prostřednictvím prarodičovství a o prarodičovstv
í jako formě aktivního stárnutí.
 
Anotace v angličtině:  In the discourse of active ageing it is assumed that young seniors will hold active roles in public and private life. This article examines grandparenting as an emerging role of young olds in the context of their heterogeneous role sets. Based on an integrated analysis of a survey conducted among people aged 50ľ70 and qualitative interviews it describes what roles Czech young olds hold and how they position and frame the grandparenting role among their other individual roles. It also describes what activities the performance of the role typically involves. Attention is also devoted to gender differences, which are manifested in the meanings ascribed to the role, and in the type, frequency, and intensity of activities performed. A key issue is found to be the timing of the grandparenting role, when a period of intensive care may be followed by a performative void. From the perspective of gender structure, however, these are asynchronous changes, which makes it possible for a couple to perform their roles in a
complementary manner. It is possible to speak of active ageing through grandparenting, and of grandparenting as a form of active ageing.
Klíčová slova: prarodiče; role sociální; stárnutí aktivní; přetížená role; performativní prázdno; sociologie rodiny

Klíčová slova v angličtině: grandparenting; social role; active ageing; role overload; performative void; sociology of family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.213
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT