Publikační činnost: 2012
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Flexicurity: Actions at Company Level [Flexicurity: opatření na úrovni podniků]. / Andrea Broughton, Isabella Biletta, Carlos Vacas, Renata Kyzlinková, Štěpánka Pfeiferová, Aleš Kroupa - Luxembourg: Publications Offi ce of the European Union, 2012. - 75 s.

[ Broughton, Andrea - Biletta, Isabella - Vacas, Carlos - Kyzlinková, Renata - Pfeiferová, Štěpánka - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem flexicurity je zlepšit pracovní příležitosti pro pracovníky a zároveň zvýšit flexibilitu, díky čemuž organizace budou moci přizpůsobit svou činnost a míru zaměstnanosti potřebám podniku. Posledních několik let však bylo pro evropské trhy práce obzvláště náročných: nedávná finanční krize a recese měly nevyhnutelný negativní dopad na trhy práce a míry nezaměstnanosti v rámci EU. To vedlo k pochybnostem o efektivitě strategie flexicurity z hlediska podpory zranitelných pracovníků. Výzkum nadace Eurofound v šesti členských státech EU analyzoval iniciativy podniků zaměřené na mladé pracovníky, starší pracovníky a ženy. Z výzkumu vyplývá, že k zavedení opatření je zapotřebí solidní obchodní základ a že začleněním sociálního dialogu roste úspěšnost. Hnacími silami úspěchu je touha podniku udržet a zlepšit rozmanitost pracovních sil, firemní kultura a specifický vnitrostátní, regionální a místní kontext, v němž podniky fungují.
 
Anotace v angličtině:  The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women.
Klíčová slova: ČR; Francie; SRN; Slovinsko; V. Británie; flexicurity; definice; dialog sociální; zaměstnavatelé; pracovníci; skupiny znevýhodněné; pracovníci starší; ženy; mládež; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; France; FRG; Italy; Slovenia; Great Britain; flexicurity; definition; social dialogue; employers; workers; vulnerable workers; older workers; women; youth; economic crisis
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9137/10 Flexicurity v období krize
Poznámka:  Dostupné z http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1222.htm (published: 04 July, 2012)
(spoluautorství za ČR: Renata Kyzlinková, Štepánka Pfeiferová and Aleš Kroupa)
sig: uložené 1449
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Development of collectively agreed working conditions 1993-2011 [Vývoj kolektivně vyjednaných pracovních podmínek v letech 1993-2011]. / Štěpánka Pfeiferová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2013. - 13 s.

[ Pfeiferová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva se zaměřuje na hlavní problémy a trendy v kolektivních smlouvách evidovaných v šetření Informačního systému pracovních podmínek od r. 1993. Ukazuje klesající důraz na vyjednávání o mzdách, a to zejména v souvislosti s globálním ekonomickým zpomalením, a na posun k jiným otázkám, jako je odborová činnost, poskytování informací a konzultací s odbory, odstupné a participace zaměstnanců. Došlo ke zvýšení počtu kolektivních smluv stanovujících povinné příspěvky zaměstnavatele do penzijních programů zaměstnanců, více smluv řeší takové otázky, jako je spravedlivé zacházení na pracovišti a rodičovská dovolená.
 
Anotace v angličtině:  This report focuses on the main issues and trends in collective agreements recorded in the Working Conditions Information System survey since 1993. It shows a decreasing emphasis on wage bargaining, especially in the context of the global economic slowdown, and a shift towards other issues such as trade union operation, the provision of information to and consultation with unions, severance pay and employee participation. There has been an increasing number of collective agreements establishing obligatory employer contributions to employeesĺ pension schemes, and more agreemen
Klíčová slova: vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; podmínky pracovn; odbory; mzdy; mzda minimální; doba pracovní; výhody zaměstnanecké; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: collective bargaining; collective agreements; working conditions; trade unions; wages; minimum wage; working hours; employee benefits; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz uložené 1552
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách - poznatky z ISPP z let 1993-2012. / Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 23-25.

[ Pfeiferová, Štěpánka - Pojer, Petr ]

Anotace:  Rozbor údajů ze šetření zaměřeného na kolektivní vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách, zejména v podnikatelské sféře na základě Informačního systému o pracovních podmínkách (ISPP).
Klíčová slova: ČR; mzdy; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; odměňování; sektor soukromý; sektor veřejný; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; wages; collective bargaining; collective agreements; remuneration; private sector; public sector; minimum wage
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS - Housing and Social Care for the Elderly in Central Europe: WP3 Main Findings Report [HELPS - Bydlení a sociální péče o seniory ve střední Evropě: WP3 hlavní zjištění]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 166 s. - ISBN 978-80-7330-233-7

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato zpráva představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato zpráva představuje hlavní výsledky výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3). Na pozadí popisu celého projektu a jeho cílů, metodologie a předpokladů prezentuje hlavní závěry z komparativní studie kontextuálních faktorů ovlivňujících zavádění inovací v rámci bydlení a sociální péče zaměřené na seniory a ohrožené osoby v osmi zemích střední Evropy.
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it describes the background of the whole project and its objectives, methodology and the assumptions of the research, and it presents the main findings from a comparative study of the contextual factors and best innovative practices in eight central European countries.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

HELPS: WP3 - Catalogue of Practices [HELPS: WP3 ľ Katalog praxí]. / Jana Havlíková, Martina Mikeszová, Štěpánka Pfeiferová, Tomáš Dvořák, Martin Lux, Petr Sunega - Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciece CR, 2013. - 202 s. - ISBN 978-80-7330-232-0

[ Havlíková, Jana - Mikeszová, Martina - Pfeiferová, Štěpánka - Dvořák, Tomáš - Lux, Martin - Sunega, Petr ]

Anotace:  Tato publikace představuje výsledky společné výzkumné činnosti prováděné v rámci projektu HELPS ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), realizovaného prostřednictvím programu EU územní spolupráce CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento katalog inovativních postupů v oblasti bydlení a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou uplatňovány v různých městech střední Evropy, je jedním z hlavních výsledků výzkumné části projektu HEPLS (Work Package 3).
 
Anotace v angličtině:  This report presents the results of the joint research activity conducted within the framework of the HELPS Project ("Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European citiesö), implemented through the EU Territorial Cooperation CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund. This report represents one of the main outcomes from the research part of the HELPS project (Work Package 3) and it presents a catalogue of innovative practices in housing and care for the elderly and people with disabilities in Central European cities.
Klíčová slova: bydlení; péče domácí; lidé starší; lidé zranitelní; Evropa střední; města; praxe inovativní

Klíčová slova v angličtině: housing; home-care; older people; vulnerable people; central Europe; cities; innovative practices
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  nezadaávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU [Systems of social dialogue focusing on the employment sector in selected EU countries]. / Jaroslav Hála, Monika Čambáliková, Štěpánka Pfeiferová, Radek Píšl, Jan Vácha, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 373 s. - ISBN 978-80-7416-126-1

[ Hála, Jaroslav - Čambáliková, Monika - Pfeiferová, Štěpánka - Píšl, Radek - Vácha, Jan - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Úkolem této části projektu "Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012" bylo zpracování analytických studií o národních systémech sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání ve vybraných evropských zemích (Francie, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie). Na základě těchto národních monografií, strukturovaných podle předem určené jednotné osnovy a zachycujících vývoj v posledních deseti až patnácti letech, byla provedena zobecňující komparace jednotlivých aspektů systémů sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v uvedených zemích. Předmětem srovnání se staly stěžejní prvky legislativního rámce, systému sociálního partnerství, systému reprezentace zaměstnaneckých a zaměstnavatelských zájmů, systému tripartitního a bipartitního sociálního dialogu včetně bipartitního vyjednávání a jeho kapacity.
Monografie je doplněna rozborem nadnárodního vyjednávání a sjednávání nadnárodních kolektivních smluv, a to jak v Evropě, tak i ve světovém měřítku. Jde o poměrně méně známou problematiku, jež však zejména z pohledu perspektivy sociálního dialogu v Evropě má s ohledem na rostoucí působení nadnárodních společností relativně významný potenciál.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of the section of the project entitled "Sustainability of social dialogue in the Czech Republic - the development of the quality of services of representatives of employers, No. CZ.1.04/1.1.01/02.00012" was to draw up analytical studies on national systems of social dialogue and collective bargaining in selected European countries (France, Ireland, Germany, Poland, Austria, Slovakia and the United Kingdom). On the basis of these national monographs, written according to a pre-defined uniform structure depicting development in the past ten to fifteen years, a general comparison of system components has been produced. The aim of the comparison was to determine: the fundamental elements of the legislative framework of social dialogue and collective bargaining, the social partnership system, the system regarding employee and employer interest representation and the tripartite and bipartite social dialogue systems including bipartite bargaining and the capacity thereof.
The monograph has been supplemented with an analysis of transnational negotiations and bargaining with particular regard to transnational company collective agreements in Europe as well as at the world-wide scale. This topic has not been studied in depth to date, however, in terms of social dialogue in Europe and the increase in the number and influence of multinational companies, the subject is likely to become increasingly important in future years.
Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; vyjednávání kolektivní; partneři sociální; odbory; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; European social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU
Poznámka:  Studie vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kollektives Gedächtnis und historisches Bewusstsein [Collective Memory and Historical Consciousness (Kolektivní paměť a historické vědomí)]. / Štěpánka Pfeiferová, Jiří Šubrt - In: Formen und Funktionen sozialen Erinnerns. Sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen. - Wiesbaden : Springer VS, 2013. - ISBN 978-3-658-00600-6. - s. 49ľ64 (16 s.).

[ Pfeiferová, Štěpánka - Šubrt, Jiří ]

Anotace:  Text otevírá nový pohled na téma vztahu lidí k jejich dějinám. Klíčovým pojmem je "historické vědomí," jež je konceptuálně rozlišeno od kolektivní paměti. Historické vědomí je utvářeno vzájemným působením čtyř komponent, kterými jsou: historická zkušenost, ideologie, historická věda a kolektivní paměť. Role těchto komponent je vysvětlena prostřednictvím schématu AGIL, navrženého Talcottem Parsonsem. Historické vědomí a kolektivní paměť jsou z této teoretické perspektivy interpretovány jako vzájemně provázané systémy. Vedle systémových struktur text nicméně uvažuje také další struktury, jakými jsou stratifikační, generační, institucionální či obsahové struktury, jež jsou užitečné při empirické analýze historického vědomí a kolektivní paměti.
 
Anotace v angličtině:  The paper opens a new perspective on the issue of the relation of people to their history. The key term is the notion of historical consciousness, which is conceptually distinguished from collective memory. Historical consciousness is shaped by the interplay of four components, which are: historical experience, ideology, historical science and collective memory. The role of these components is explained by means of the AGIL scheme developed by Talcott Parsons. Historical consciousness and collective memory are interpreted as interconnected systems from this theoretical perspective. However, in addition to the system structures, the paper takes in consideration other structures as well, such as stratification, generational, institutional and content structures, which are useful for empirical analysis of historical consciousness and collective memory.
Klíčová slova: vědomí historické; paměť kolektivní; zkušenost historická; ideologie; historie; teorie

Klíčová slova v angličtině: historical consciousness; collective memory; historical experience; ideology; history; system theory
Poznámka:  celkový počet stran: 278
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí [Monitoring of labour costs and labour as a production factor in the Czech Republic and abroad]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský, Ivo Baštýř, Milan Šlapák, Jaroslav Hála, Štěpánka Pfeiferová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 24 s.

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš - Baštýř, Ivo - Šlapák, Milan - Hála, Jaroslav - Pfeiferová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Vzhledem k nerelevantním údajům a nutnosti využití více zdrojů ke sledování nákladů práce je mezinárodní srovnání obtížně proveditelné. Bylo tedy nutné vytvořit jednotnou metodiku a stanovit zdroje potřebné ke sledování: nákladů práce, jednotkových nákladů práce v národní a srovnatelné cenové hladině, faktorů ovlivňujících vývoj jednotkových nákladů práce, podílu práce na jednotkových nákladech.
 
Anotace v angličtině:  As a consequence of the production of a large amount of irrelevant information and the need to use multiple sources to track labour costs, it is difficult to make international comparisons of labour costs. The research team therefore considered it necessary to create a unified methodology as well as to determine the resources needed to monitor: total labour costs, unit labour costs at national and comparative price level, factors affected the development of the unit labour costs, the share of labour costs.
Klíčová slova: náklady práce; práce; monitorování; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: labour costs; labour; monitoring; certified methodology
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT