Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Péče o děti předškolního a raného školního věku. [Day care for children of pre-school and early-school age.]. / Věra Kuchařová, Pavel Bareš, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Blanka Plasová, Lucie Žáčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 214 s. - ISBN 978-80-7416-041-7

[ Kuchařová, Věra - Bareš, Pavel - Höhne, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Plasová, Blanka - Žáčková, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zaměřuje na popis a zhodnocení rozsahu, podmínek a variability poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétním cílem výzkumu, na němž je založena, bylo doplnění statistických informací o charakteristiky činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol a o hlubší znalost neinstitucionálních forem péče. V případě dětí školního věku je záměrem studie blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování. Studie zohledňuje sociální, zdravotní, ekonomické a právní aspekty sledované problematiky. V zájmu zhodnocení poptávkové a nabídkové strany systému denní péče o malé děti se zaměřuje na tři oblasti: na příjemce služeb (z jejich pohledu i z pohledu relevantních subjektů), na poskytovatele služeb (institucionální i neinstitucionální formy zajištění služeb) a na systémové a organizační podmínky poskytování služeb péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  The study describes and assesses range, conditions and variability of providing day care for children of pre-school and early-school age. The aim of the research was to supply missing statistical data with less accessible information. Among these are characteristics of activities and availability of nurseries and pre-schools, and deeper understanding of non-institutional forms of day care. In case of school age children the study aims to closely characterize the care for these children as provided by the schools outside teaching hours. The study takes into consideration social, health, financial and legal aspects of investigated issues. In order to evaluate demands and what is on offer in regard to the system of day care for small children the study focuses on three areas: recipients of the services (from their view as well as the view of relevant subjects), providers of the services (institutional and non-institutional forms) and on system and organisational circumstances.
Klíčová slova: denní péče o malé děti; péče institucionální; péče mimo rodinu; péče o děti mimo vyučování

Klíčová slova v angličtině: day care for children; institutional care; non-family care for children; after-school care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: HR162/07 - Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízení a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání s návrhy možných opatření k jejich rozvoji
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Parental Employment Patterns in the Czech Republic: Economic Rationality or Cultural Norm? [Modely rodičovské zaměstnanosti v České republice: Ekonomická racionalita nebo kulturní norma?]. / Jiří Vyhlídal, Lenka Formánková, Blanka Plasová - In: Parental Employment Patterns in the Czech Republic: Economic Rationality or Cultural Norm? : Theorising markets and societes in the post-socialist era / Triin Roosalu, Dirk Hofäcker. - Masingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. - ISBN 978-1-137-37108-9. - s. 141-169 (29 s.).

[ Vyhlídal, Jiří - Formánková, Lenka - Plasová, Blanka ]

Anotace:  Ve své analýze autoři předpokládali, že institucionální uspořádání země jsou směrována jak ekonomickou racionalitou, s ohledem na přínosy, když oba rodiče pracují, tak i společenskými a kulturními ideály, které mohou následovat ekonomicky iracionální normy a postupy, které jsou však přesto kulturně životaschopné. Cílem bylo posoudit, do jaké míry se tyto racionální a kulturní normy překrývají a do jaké míry jedna nebo druhá dominuje procesům vytváření politik.
 
Anotace v angličtině:  In our analysis, we assumed that a country´s institutional arrangaments are directed both by economic ratioanlity, considering the benefits of both parents working, and societal and cultural ideals, which may follow economically irrational norms and practices that are nevertheless culturally viable. We aimed to assess the extent to which these rational and cultural norms overlap and the extent to which one or the other dominates the policy-making processes.
Klíčová slova: trh práce; zaměstnanost rodičovská; politika rodinná; flexibilita trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; parental employment; family policy; labour market flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  celkem 384 s.
??? nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv počtu nezaopatřených dětí na rozsah a cenu poskytovaných rekvalifikačních kurzů v Jihomoravském kraji [The impact of the number of dependent children on the scope and price of re-training courses provided in the South Moravian Region]. / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 5 (2018), s. 9-16 (8 s.).

[ Vyhlídal, Jiří - Plasová, Blanka ]

Anotace:  Aktivní politika zaměstnanosti je v České republice hodnocena z nejrůznějších hledisek a tento příspěvek nabízí pohled na rekvalifikační kurzy v Jihomoravském kraji zaměřený na rozdíly mezi muži a ženami, i s ohledem na jejich pečovatelské závazky. S ohledem na účel, za kterým byla data sbírána (implementační monitoring), bylo nutné pracovat se dvěma základními ukazateli: rozsahem a cenou kurzu. Analýza rekvalifikačních kurzů genderovou optikou indikuje rozdíly, které mohou ženy na trhu práce znevýhodňovat. Ženy v Jihomoravském kraji především vstupují do rekvalifikačních kurzů po delším období nezaměstnanosti než muži, absolvují sice v průměru delší rekvalifikační kurz, který má však významně nižší hodinovou dotaci než v případě mužů. Tyto výsledky naznačují, že program rekvalifikačních kurzů není implementován způsobem, který by zaručoval všem uchazečům a uchazečkám rovné zacházení.
 
Anotace v angličtině:  Active employment policy in the Czech Republic is evaluated from a wide range of perspectives. This contribution offers a perspective that is focused on the differences between men and women, including differences in their care responsibilities, attending re-training courses in the South Moravian Region. Concerning the purpose for which data were collected (implementation monitoring), it was necessary to use primary two indicators: the extent of the course and the price of the course. A gender-sensitive analysis of re-training courses participants indicates differences that may disadvantage women in the labour market. In particular, women in the South Moravian Region are entering re-training courses after a more extended period of unemployment than men; and even if their re-training course on average lasts longer, it has significantly lower financial funding per hour than in the case of men. These results suggest that the program of re-training courses is not implemented in a way that would guarantee equal tr
eatment to all applicants.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; kurzy rekvalifikační; gender mainstreaming; logistický model; korespondenční analýza

Klíčová slova v angličtině: active labour market policy; re-training courses; gender mainstreaming; logistic model; correspondence analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) [Participants in retraining courses in 2017 in the South Moravian Region (questionnaire survey)]. / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-340-1

[ Vyhlídal, Jiří - Plasová, Blanka - Vondráčková, Lucie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem projektu "Analýza rekvalifikací na ÚP ČR KrP Brno optikou rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím metody genderového rozpočtování" je usnadnit zaměstnancům a zaměstnankyním krajské pobočky ÚP v Brně efektivně a strategicky, s ohledem na rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce, impleČmenČtovat programy rekvalifikací jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a uplatňovat tak postupy gender mainstreamingu. Česká vláda metodu gender mainstreamingu uznala jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příležiČtostí mužů a žen v ČR a zařadila její aplikaci mezi prioritní úkoly v této oblasti. Rekvalifikace jako jeden z významných nástrojů APZ směřuje k prosazování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Analýza rekvalifikací metodami genderového mainstreamingu poskytuje informaci o tom, v jaké míře se daří implementovat tento nástroj s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Výsledky provedených analýz ukazují, že způsob implementace rekvalifikací reprodukuje nerovnosti me
zi muži a ženami na trhu práce. Muži častěji absolvují kratší, ale nákladnější rekvalifikace, ženy naopak delší a levnější. Muži také do rekvalifikačních kurzů častěji nastupují již v prvních třech měsících evidence.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project "Analysis of retraining at the Labor Office of the CR KrP Brno through the Equal Opportunities of Men and Women through the Gender Budgeting Methodö is to make it easier for employees of the Regional Office in Brno to apply gender mainstreaming procedures. The Czech government has recognised the gender mainstreaming method as a legitimate tool for the implementation of the policy of equal opportunities for men and women in the Czech Republic and has included its application as a priority task in this area. Retraining as one of the tools of ALMP aims to promote the balance between supply and demand in the labour market. The analysis of retraining through gender mainstreaming methods provides information on the extent to which this tool has been implemented regarding equal opportunities for women and men. The results of the analyses suggest that the way retraining is implemented reproduces the unequal position of men and women on the labour market. Men are more likely to undergo shorter b
ut more expensive retraining, while women usually undergo longer and cheaper one. Men are also more likely to enter retraining courses already in the first three months of registration.
Klíčová slova: gender budgeting; rekvalifikace; genderová ne/rovnost; korespondenční analýza; logistická regrese

Klíčová slova v angličtině: gender budgeting; retraining; gender in/equality; correspondence analysis; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) [The autonomy of decision-making by street-level workers in public employment services in South Moravian Region (Factorial Survey Experiment)]. / Jiří VYHLÍDAL, Blanka PLASOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 111 stran - ISBN 978-80-7416-343-2

[ VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Rychle se měnící sociální, technologické i ekonomické podmínky produkce i reprodukce vyžadují vysoký stupeň mobility a schopnost rychlé adaptace. V reakci na tyto požadavky zaměstnavatelů vyspělé země transformují své sociální státy z pasivních na aktivní a implementují aktivizační politiky. Úspěšnost implementace tohoto typu politik je kriticky závislá na liniových pracovnících, na jejich schopnostech správně diagnostikovat klienty a rozhodovat o odpovídajících způsobech intervence. Linioví pracovníci jsou stále častěji vnímáni nikoli jako ti, kdo politiky pouze implementují, ale jako ti, kteří je vytvářejí.
Předkládaná studie si klade za cíl zjistit, jakým směrem a v jaké míře vybraný soubor charakteristik fiktivních uchazečů o zaměstnání ovlivňuje rozhodování liniových pracovníků VSZ o jejich zařazení či nezařazení do vybraných nástrojů APZ. Odpovědi na tyto otázky se snaží nalézt prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného v populaci liniových pracovníků ÚP ČR, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají zprostředkováním a poradenstvím. Z důvodu možnosti identifikovat kauzální vliv jednotlivých charakteristik na rozhodování liniových pracovníků byl zvolen experimentální design šetření: Factorial Survey Experiment.
Autonomie rozhodování liniových pracovníků zabývajících se zprostředkováním a poradenstvím byla operacionalizována jako proces probíhající ve třech fázích (diagnóza, usuzování a intervence), z nichž dvě (diagnostickou a intervenční) se v této studii usilujeme učinit zjevnými a popsat, jakým způsobem jsou ovlivňovány ze strany charakteristik fiktivních uchazečů, respondentů samotných a respondenty vnímanými charakteristikami organizačního prostředí.
 
Anotace v angličtině:  The rapidly changing social, technological and economic conditions of production and reproduction require a high degree of mobility and ability to adapt quickly. In response to these employers' demands, developed countries are transforming their welfare states from passive to active and implementing activation policies. The success of implementing this type of policy is critically dependent on street-level workers, their ability to correctly diagnose clients, and to decide on the appropriate means of intervention. Street-level workers are increasingly perceived not as those who only implement policies, but as those who create them.
The present study aims to find out in which direction and to what extent the selected set of characteristics of fictitious job seekers influences the decision-making of street-level workers of the PES. Answers to these questions are sought through a questionnaire survey conducted in the population of street-level workers of the Labour Office of the Czech Republic, who are engaged in mediation and counselling as part of their job description. In order to identify the causal influence of individual characteristics on street-level workers' decision making, the experimental design of the survey was chosen: Factorial Survey Experiment.
The autonomy of decision-making by street-level workers dealing with mediation and counseling has been operationalized as a three-stage process: diagnosis, reasoning and intervention. Two of these processes (diagnosis and intervention) are sought to be made clear and described how they are influenced by the characteristics of fictious applicants, respondents themselves and respondents perceived characteristics of the organizational environment.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; Factorial Survey Experimen; pracovníci linioví; autonomie rozhodování; aktivizace; kauzalita

Klíčová slova v angličtině: public employment services; Factorial Survey Experiment; street-level workers; discretion; activation; causality
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT