Publikační činnost: 2013
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách - poznatky z ISPP z let 1993-2012. / Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 4 (2013), s. 23-25.

[ Pfeiferová, Štěpánka - Pojer, Petr ]

Anotace:  Rozbor údajů ze šetření zaměřeného na kolektivní vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách, zejména v podnikatelské sféře na základě Informačního systému o pracovních podmínkách (ISPP).
Klíčová slova: ČR; mzdy; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; odměňování; sektor soukromý; sektor veřejný; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; wages; collective bargaining; collective agreements; remuneration; private sector; public sector; minimum wage
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového ohodnocení a služebního zákona [Employees of Central State Administration Bodies in Terms of their Number, Structure, Pay Rate and the Service Act]. / Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 27-28 (2 s.).

[ Pojer, Petr ]

Anotace:  Jedním z dílčích témat, jež VÚPSV v. v. i. v druhé polovině roku 2013 v rámci projektu s názvem "Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration" zpracovával, byla mj. i otázka počtu zaměstnanců v ústředních správních orgánech. Pro její zodpovězení bylo nejprve nezbytné vymezit, které úřady do této sféry patří. Ústřední správní orgány (nebo jinak řečeno též ústřední orgány státní správy) jsou definovány v kompetenčním zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a zahrnují Úřad vlády ČR, ministerstva (14) a vybrané centrální úřady (11), tzn. celkem 26 úřadů.
 
Anotace v angličtině:  One of the sub-topics that VÚPSV, v. v. i. was working on in the second half of 2013 under the project "Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration" was the issue of numbers of employees in central administrative bodies. In order to answer this question it was first necessary to define which bodies belong to this sphere. Central administrative bodies (also known as central bodies of State administration) are defined in the Competency Act No. 2/1969 Coll., on establishment of ministries and other institutions of central government of the Czech Republic, and include the Office of the Government, the ministries (14) and selected central authorities (11), i.e. a total of 26 bodies.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanci státní; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; civil servants; public administration; central State administration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPESO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Monitoring integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek [Monitoring the integration of third-country nationals in the CR with the emphasis on the unification of families and the drawing of social benefits]. / Jana Vavrečková, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 4 (2014), s. 25-26 (2 s.).

[ Vavrečková, Jana - Pojer, Petr ]

Anotace:  Projekt "Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek" (EIF - 2012 - 04), jehož zadavatelem je MV ČR, je řešen v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Jeho řešení přímo navazuje na výsledky dosud realizovaných prací v této oblasti a zajišťuje tak kontinuitu dosavadních výstupů a činností. Konkrétně se jedná o tři fáze projektu "Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců třetích zemí v ČR" (řešené v letech 2009-2011) a projekt "Kvantitativní a kvalitativní ukazatelé pro hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v ČR ve světle aktuálních dat a nových poznatků (2012-2013)". Výstupy řešených projektů byly zadavatelem opakovaně pozitivně hodnoceny a staly se jedním z významných podkladů pro hodnocení integračních procesů CTZ v ČR a jejich další koncepční zaměření.
 
Anotace v angličtině:  The project entitled "Monitoring of quantitative and qualitative indicators of the integration of third-country nationals in the CR, with the emphasis on the issue of the unification of families and the drawing of social benefits" (EIF - 2012 - 04), commissioned by the Ministry of the Interior of the CR, is conducted under the European Fund for the Integration of Third-country Nationals. The project design directly follows up the results of work done to date in this area, thus ensuring the continuity of outputs and activities. Specifically, it is a project with three phases, the other two being: "Methodology of the assessment of tools for monitoring the integration process of third-country nationals in the CR" (2009-2011) and the project "Quantitative and qualitative indicators for the assessment of the integration of third-country nationals in the CR in the light of current data and new findings (2012-2013)". The outputs of the projects were repeatedly rated positively by the commissioning organisation and b
ecame one of the key materials for assessing the integration processes of third-country nationals in the CR and for future policy design.
Klíčová slova: cizinci z třetích zemí; sjednocení rodiny; projekty

Klíčová slova v angličtině: third-country nationals; family unification; projects
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost [The impact of eventual downturn of gaming industry on employment]. / Aleš Kroupa, Petr Pojer, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-229-9

[ Kroupa, Aleš - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje veřejně dostupné údaje o počtu heren a kasin povolených Ministerstvem financí ČR a obcemi na území ČR a současně i údaje, včetně vlastních odhadů, o počtu zaměstnanců působících v provozovnách v rámci odvětví CZ NACE 92 a oboru výroba výherních přístrojů a terminálů, který je součástí odvětví CZ NACE 32.40. Monografie rovněž poskytuje přehled o firmách působících v uvedených odvětvích. Kromě toho je součástí publikace input-output analýza dat zaměřená na zhodnocení dopadů případných legislativních změn na zaměstnanost v celé České republice a případová studie obsahující odhad dopadů na zaměstnanost v okrese Vyškov.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents publicly available data on the number of gambling houses /gaming rooms and casinos licenced by both the Ministry of Finance and individual municipalities in the Czech Republic as well as data, including the authorsĺ own estimates, on the number of people employed by such institutions in the context of sector CZ NACE 92 and those employed in the manufacture of gaming machines and terminals which forms part of sector CZ NACE 32.40. The monograph also provides an overview of the companies operating in these sectors. In addition, the publication includes the input-output analysis of data concerning the assessment of the impact of potential legislative changes on employment in these sectors in the Czech Republic and a case study containing an estimate of impacts on employment in the district of Vyškov (Moravia).
Klíčová slova: průmysl herní; herna; kasino; herní přístroj; zaměstnanost; nezaměstnanost; input-output analýza; kvalifikace; vzdělání; profese; ministerstvo financí

Klíčová slova v angličtině: gaming industry; gambling house; gaming room; casino; gaming machine; employment; unemployment; input-output analysis; qualification; education; profession; Ministry of Finance
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC506/2015 Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges [Industriální vztahy v České republice: Nedávný vývoj a budoucí výzvy]. / Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková - Prague: RILSA, 2017. - 38 s.

[ Kyzlinková, Renata - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje sociální dialog a vztahy mezi sociálními partnery v České republice od roku 2012. Ekonomický růst v ČR v roce 2014 pokračoval, oživení však nemělo žádný významný dopad na vztahy mezi různými sociálními partnery. Důležitou změnou, která ovlivnila vztahy mezi sociálními partnery a vládou i mezi samotnými sociálními partnery, byla nová středo-levá vláda po předčasných volbách v říjnu 2013. Vztahy mezi sociálními partnery a předchozí středo-pravou vládou se postupně zhoršovaly zejména proto, že podle sociálních partnerů vláda ignorovala jejich připomínky k vládní hospodářské politice. Naopak, nová vláda se ve svém politickém prohlášení zavázala zapojit sociální partnery do aktivního dialogu. Tento závazek vůči sociálním partnerům byl splněn a je pozitivně vnímán jak zástupci zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Vztahy mezi sociálními partnery na tripartitní úrovni pozitivně ovlivňuje bipartitní sociální dialog, který byl udržován na dobré úrovni i v době hospodářské krize - zaměstnavatelé i odbory m
ěli především zájem na zachování pracovních míst, a proto i mzdové nároky odborů byly mírné. V roce 2015 se však největší odborová organizace v ČR - v souvislosti s hospodářským oživením - zaměřila na kampaň "Konec levné práce" s cílem zajistit mzdový růst, který by postupně vedl k dosažení širších mzdových úrovní v EU. Panuje však obava, že tato kampaň, která pokračovala do roku 2016, může v budoucnu vést ke konfliktu mezi sociálními partnery.
 
Anotace v angličtině:  The study describes social dialogue and relations between social partners in the Czech Republic since 2012. Economic growth in the Czech Republic resumed in 2014 following the economic crisis; nevertheless, the recovery exerted no major impact on relations between the various social partners. That said, one important change that influenced relations between social partners and the government as well as between social partners themselves consisted of the election of a new centre-left government following pre-term elections in October 2013. Relations between social partners and the previous centre-right government had gradually deteriorated especially since, according to the social partners, the government ignored their comments on the governmentĹs economic policy. Conversely, the new government in its policy statement pledged to involve social partners in active dialogue. This commitment to social partners has been fulfilled and is seen in a positive light by both employee and employer representative bodies. R
elations between social partners at the tripartite level positively influence bipartite social dialogue, which was maintained at a good level even during the economic crisis ľ both employers and the trade unions were primarily interested in preserving job positions and, therefore, the wage demands of the unions were moderate. In 2015, however, the largest trade union organisation in the Czech Republic ľ in connection with the economic recovery ľ focused on their End of Cheap Labour campaign aimed at securing wage increases which would gradually result in the attainment of wider EU wage levels. It is feared however that this campaign, which continued into 2016, may result in conflict between social partners in the future.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; dialog sociální; vyjednávání kolektivní; odbory; zaměstnavatelé; smlouvy kolektivní; práce netypická; digitalizace; partneři sociální; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: CR; industrial relations; social dialogue; collective bargaining; social partners; trade unions; employers; collective agreements; digitalization; labour; atypical forms of employment; new forms of employment
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení
Poznámka:  spot ľ viz http://www.cittadella.cz/c/sites/File/video/Prenos//VUPSV/VUPSV-zamestnanost-HiRes.mp4
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAV

New forms of employment in the Czech Republic [New forms of employment in the Czech Republic]. / Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 102 s. - ISBN 978-80-7416-335-7

[ Kyzlinková, Renata - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie vznikla v rámci mezinárodního projektu VP 2017/004/0083 The adaptation of industrial relations towards new forms of work podpořeného Evropskou komisí. Studie popisuje vývoj na českém trhu práce v kontextu nových forem zaměstnávání, legislativu týkající se nových forem zaměstnávání, zdroje statistických dat, jakož i povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o nových formách zaměstnávání. Text vychází z definic nových forem zaměstnávání dle Eurofound (2015) a mimo jiné slouží jako podklad pro mezinárodní komparativní studii, která porovnává rozvoj nových forem zaměstnávání v Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, Polsku a Rumunsku, čili v zemích, jejichž zástupci se účastnili tohoto projektu.
 
Anotace v angličtině:  The study was compiled as part of the international VP 2017/004/0083 The Adaptation of Industrial Relations to new Forms of Work project supported by the European Union. The study describes developments in the Czech labour market in terms of new forms of employment, legislation concerning new forms of employment, statistical data sources and the overall level of awareness of both employers and employees of new forms of employment. The text is based on the Eurofound (2015) definition of new forms of employment and inter alia serves as the basis for an international comparative study that compares the development of new forms of employment in Bulgaria, Croatia, Macedonia, Poland and Romania, i. e. those countries whose representatives participated in the project.
Klíčová slova: nové formy zaměstnání; sdílené pracovní místo; home office; mobilní práce; sdílení zaměstnanců; dočasné řízení; práce založená na poukázkách; portfoliová práce; skupinové zaměstnání; zaměstnání založené na spolupráci; příležitostná práce

Klíčová slova v angličtině: new forms of employment; collaborative employment; employee sharing/lease; portfolio work; voucher-based work; mobile based work; crowd employment; interim management; casual work; job sharing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Nové formy zaměstnávání v České republice. / Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-337-1

[ Kyzlinková, Renata - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Tato studie vznikla v rámci mezinárodního projektu VP 2017/004/0083 The adaptation of industrial relations towards new forms of work podpořeného Evropskou komisí. Studie popisuje vývoj na českém trhu práce v kontextu nových forem zaměstnávání, legislativu týkající se nových forem zaměstnávání, zdroje statistických dat, jakož i povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o nových formách zaměstnávání. Text vychází z definic nových forem zaměstnávání dle Eurofound (2015) a mimo jiné slouží jako podklad pro mezinárodní komparativní studii, která porovnává rozvoj nových forem zaměstnávání v Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, Polsku a Rumunsku, čili v zemích, jejichž zástupci se účastnili tohoto projektu.
Klíčová slova: nové formy zaměstnání; sdílené pracovní místo; home office; mobilní práce; sdílení zaměstnanců; dočasné řízení; práce založená na poukázkách; portfoliová práce; skupinové zaměstnání; zaměstnání založené na spolupráci; příležitostná práce

Klíčová slova v angličtině: new forms of employment; collaborative employment; employee sharing/lease; portfolio work; voucher-based work; mobile based work; crowd employment; interim management; casual work; job sharing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration: Conducting in-depth case studies in Member States which have joined the EU since 2004. Case Study Report: Czech Republic [Pracovní podmínky a industriální vztahy v ústřední veřejné správě: Provádění hloubkových případových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004. Zpráva přípdové studie: Česká republika]. / Aleš Kroupa, Štěpánka Lehmann, Petr Pojer, Soňa Veverková - Dublin: Praxis Center for Policy Studies, 2014. - 42 s.

[ Kroupa, Aleš - Lehmann, Štěpánka - Pojer, Petr - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje hloubkovou případovou studii zabývající se pracovními vztahy a pracovními podmínkami v Ústřední veřejné správě České republiky. Studie popisuje a vysvětluje pokusy o reformu ve veřejné správě a provedené změny, které měly dopad na industriální vztahy a pracovní podmínky v sektoru, a pokouší se o vyhodnocení výsledků těchto změn. Základem studie je analýza dostupných údajů a publikací, jakož i rozhovorů se zástupci tohoto sektoru, a to jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, a odborníky na dané téma.
 
Anotace v angličtině:  The study represents an in-depth case study dealing with labour relations and working conditions in the Central Public Administration (CPA) of the Czech Republic. The study describes and explains the attempts at reform in the public administration and the changes that have been made which have had an impact on the industrial relations and working conditions in the sector, and attempts to evaluate the results of these changes. The basis for the study is an analysis of the available data and publications, as well as interviews with representatives of the CPA sector, both employees and employers, and experts on the given topic.
Klíčová slova: služba státní; ústřední veřejná správa; zaměstnanci státní; vztahy industriální; vztahy pracovní; podmínky pracovní; reforma; zaměstnanost; podmínky zaměstnání; kvalifikace odborná; odborný rozvoj; odměňování; doba pracovní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: Central Public Administration; civil service; civil servants; industrial relations; labour relations; working conditions; reforms; employment; conditions of employment; occupational qualification; skill development; remuneration; reconciliation of working and family life; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9138/13 Pracovní podmínky a pracovní vztahy v ústřední státní správě: provádění hloubkových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004
Poznámka:  Dostupné z: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/06/Case-study-report-Czech-Republic.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic: Developments in working life 2018 [Česká republika: Vývoj pracovního života v r. 2018]. / Štěpánka Lehmann, Soňa Veverková, Renata Kyzlinková, Aleš Kroupa, Petr Pojer - Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 16 s.

[ Lehmann, Štěpánka - Veverková, Soňa - Kyzlinková, Renata - Kroupa, Aleš - Pojer, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva popisuje hlavní vývoj v průmyslových vztazích a předpisy ovlivňující pracovní podmínky v České republice v r. 2018. Předkládá informace týkající se národních aktérů sociálního dialogu a institucí pracovního života. Shrnuje hlavní změny ovlivňující kolektivní vyjednávání, úpravu pracovní doby, postavení v zaměstnání a zdraví a pohodu v práci.
 
Anotace v angličtině:  This report describes the main developments in industrial relations and the regulations affecting working conditions in the Czech Republic in 2018. It presents information related to national social dialogue actors and working life institutions. It summarises the main changes affecting collective bargaining, the regulation of working time, employment status, and health and well-being at work.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; trh práce; reforma; dialog sociální; doba pracovní; vyjednávání kolektivní; bezpečnost práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; industrial relations; labour market; reforms; social dialogue; working time; collective bargaining; health and well-being at work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19030.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT