Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce. Část I. Metodické postupy užívané ke zkoumání fenoménu nelegální práce ve vybraných zemích. [The illegal employment of foreigners as a obstacle in their desired integration into the labour market. Part I. Methodical procedures used to explore illegal labour phenomenon at chosen countries.]. / Milada Horáková, Milan Polívka, Patrik Pfeifer - Praha: VÚPSV, 2001. - 41 s.

[ Horáková, Milada - Polívka, Milan - Pfeifer, Patrik ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí volně navazuje na studii problematiky nelegálního zaměstnávání cizinců z roku 1997 a podobných výzkumů , které proběhly v minulosti i v řadě dalších středo a východoevropských zemí . Pomocí komparační práce byly stručně zma-povány metodické postupy užívané ke sledování nelegální/černé práce cizinců a nelegálního postavení cizinců. Příručka shromažďuje metodické postupy používané k analýze nelegální práce cizinců popsané v zahraniční literatuře. Snaží se mapovat snahu státního aparátu a ne-vládních organizací o nalezení účinných nástrojů k prevenci a k efektivnímu potírání studova-ného jevu. Případové studie popisují nelegální zaměstnávání cizinců v různých zemích a soustřeďují se na různé aspekty tohoto jevu mající různě široký záběr i teoretické zázemí.
 
Anotace v angličtině:  The Research institute of labour and social affairs reassumes loosely the studies about illegal employment of foreigners from 1997 and other similar researches undertaken in the past in many other Central and Eastern Eu-ropean Countries. By means of comparative works, methodical procedures used to watch foreigners´ illegal (clandestine ) labour and foreigners' illegal status have been concisely mapped. The manual collects methodical procedures used to analyse foreigners' illegal labour described in a foreign literature. It is trying to map the state apparatus' and non-governmental organisations' effort aimed at finding of effective means to prevent and to combat efficiently the studied phenomenon. Case studies are describing foreigners' illegal employment in vari-ous countries and they concentrate on various aspects of the phenomenon characterized by diverse range and theoretical background.
Klíčová slova: trh práce; integrace cizinců

Klíčová slova v angličtině: labour market; integration of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce. Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice. [The illegal employment of foreigners as a obstacle in their desired integration into the labour market. Part II. The results of the empirical survey in labour offices in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, Milan Polívka, Danica Čerňanská, Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 2001. - 37 s.

[ Horáková, Milada - Polívka, Milan - Čerňanská, Danica - Rudolf, Vladimír ]

Externí odkaz
Anotace:  Samostatnou přílohou k základní výzkumné práci o nelegálním zaměstnávání cizinců je vyhodnocení empiric-kého šetření na úřadech práce k uvedenému tématu, které bylo organizováno ve druhé polovině roku 2001. Vlastnímu šetření, které bylo realizováno korespondenční formou na všech úřadech práce, předcházelo pilotní ověřování u vybraných úřadů práce západočeského kraje, které mělo za cíl posoudit vhodnost navržených otá-zek, jejich srozumitelnost a možnost jejich jednoznačného zodpovězení. Pilotní ověřování splnilo zadaný cíl, některé otázky zpřesnilo, jiné doplnilo nebo dokonce vypustilo. Vlastním korespondenčním šetřením bylo dopi-sem vrchního ředitele SSZ obesláno všech 77 úřadů práce. O živém zájmu respondentů o tuto problematiku svědčí skutečnost, že v daném termínu odpovědělo plných 76 úřadů práce . Lze tedy konstatovat, že vypovídací schopnost anketního šetření je více než vysoká. Vlastní dotazník obsahoval 14 otázek, které dle názoru řešitelů v plné šíři pokryly uvedenou problematiku. Vyhodno
cení otázek je vlastní náplní této přílohy. Nejcennější jsou odpovědi na otázky 13 a 14, kde jednotliví respondenti hledají cesty k řešení uvedených problémů a doporučují opatření, která by pomohla popsanou situaci zlepšit.
 
Anotace v angličtině:  The evaluation of the empirical survey of foreigners´ illegal employment is a separate supplement of a basic study on these problems. The survey was realized through postal questionnaires in the second half of 2001 and all Czech labour offices were included. In the first phase a pilot verification was conducted in selected labour offices in West Bohemia. The aim of this pilot study was to assess comprehensibility and suitability of proposed questions and the final basic questionnaire was revised on the base of the pilot study. The questionnaires were addressed to 77 labour offices and the research team received 76 filled questionnaires so the informative value of the survey is really significant. The questionnaire comprised 14 questions that fully covered given problems. The assessment of questions is a subject matter of this supplement. The most valuable are answers number 13 and 14: individual respondents present their solutions and recommendations of measures for improving of the current situation.
Klíčová slova: trh práce; integrace cizinců; zaměstnanost skrytá; cizinci

Klíčová slova v angličtině: labour market; integration of foreigners; illegal employment of foreigners; foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zjištění možnosti kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky. [A Posibility of the continual indicators´ observation of foreigners´ integration rate through the labour market of the Czech Republic.]. / Milada Horáková, Danica Krause, Milan Polívka - Praha: VÚPSV, 2002. - 36 s.

[ Horáková, Milada - Krause, Danica - Polívka, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo zjistit možnosti využití systému OK Práce, který používá Správa služeb zaměstnanosti MPSV pro administrování systému politiky zaměstnanosti, pro hlubší poznání situace cizinců na českém trhu práce. Systém umožňuje sledovat některé charakteristiky všech cizinců, kteří pracují v České republice na základě pracovního povolení, všech Slováků, kteří mají povinnost registrace, a cizinců s trvalým pobytem, kteří jsou evidováni jako nezaměstnaní. Zpráva podrobně popisuje, jaké charakteristiky u jednotlivých skupin lze již dnes sledovat, a přináší doporučení pro případné úpravy OK Práce vzhledem k možnosti sledování určitých znaků integrace cizinců v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The main goal the research was a possible utilization of the OK Práce system (the information system used by Ministry of Labour and Social Affairs for the employment policy administration) for better understanding and continual observation of foreigners´ integration. The OK Práce system collects some information on three different groups of foreigners working in the Czech Republic: foreigners with work permits; Slovak citizens with an obligatory registration; foreigners with permanent residence in the Czech Republic that are registered as the unemployed. The report describes in details all currently available characteristics of foreigners and brings recommendations for prospective adjustments in respect of the observation of their integration
Klíčová slova: trh práce; cizinci; integrace cizinců; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: labour market; foreigners; integration of foreigners; work permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby jakou součást politiky zaměstnanosti. : Souhrnná zpráva. . / Milan Polívka - Praha: VÚPSV, 2000. - 22 s. + příl.

[ Polívka, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předkládané studie je přispět k formulování politiky zaměstnanosti v oblasti pružných forem zaměstnávání a organizace práce. V závěru stručné zprávy uvádíme sérii doporučení, která vycházejí ze zjištěných poznatků. Těžištěm práce je zkoumání pružných forem organizace práce a pracovní doby s důrazem na možnosti politiky zaměstnanosti. Naší snahou bylo pochopit principy, které fungují u jednotlivých forem organizace práce i pracovní doby, identifikovat případný prostor pro vstup státu (služeb zaměstnanosti), který by mohl ovlivnit jejich užívání s ohledem na situaci na trhu práce, a následně přinést doporučení pro chování státu (služeb zaměstnanosti) v této oblasti.
Příloha 1: Zahraniční zkušenosti při uplatňování pružných forem organizace práce a pracovní doby (zpracovala Mgr. Miriam Kotrusová) Soustředí se především na vývoj a aktuální stav využívání zkrácených pracovních úvazků, dočasného zaměstnávání, aspekty pracovní doby, využívání pracovníků personálních agentur, sdílení pracovního místa, možnosti politiky zaměstnanosti v této oblasti a využití jednotlivých nástrojů.
Příloha 2: Názory odborové reprezentace na flexibilitu pracovní doby a organizace práce (zpracoval Doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc.) Řízenými rozhovory byly zjišťovány postoje dvou desítek odborových svazů k různým formám a aspektům pružného zaměstnávání a pracovní doby i osobní postoje jejich představitelů.
Příloha 3: Podmínky práce - zpráva z šetření provedeného mezi zaměstnanci (zpracovala Bc. L. Zamykalová) Zpráva z šetření, které na vzorku více než 1000 osob provedla společnost STEM/MARK pro VÚPSV. Zde vyhodnocujeme části, které se vázaly na problematiku forem zaměstnávání a pracovní doby.
Příloha 4: Zpráva z šetření provedeného u zaměstnavatelů (zpracoval Mgr. M. Polívka) Zpráva z šetření zaměřeného na postoje zaměstnavatelů k jednotlivým nástrojům flexibilní organizace práce a pracovní doby. Šetření proběhlo ve spolupráci s úřady práce v sedmi okresech u 441 zaměstnavatele.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; flexibilita pracovní; organizace práce; doba pracovní; služby zaměstnanosti
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  5. etapa grantového projektu "Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce."
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti. Závěrečná zpráva. / Jiří Šandera, Jitka Uhrová, Jaromíra Kotíková, Milan Polívka, Danica Krause, Vladimír Rudolf - Praha: STEM s.r.o., 2003; Praha: VÚPSV, 2003. - 190 s.

[ Šandera, Jiří - Uhrová, Jitka - Kotíková, Jaromíra - Polívka, Milan - Krause, Danica - Rudolf, Vladimír ]

Klíčová slova: politika zaměstnanosti; organizace práce; doba pracovní; formy zaměstnávání

Klíčová slova v angličtině: employment policy; work organization; working hours; forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS95/02 - Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti. [Problems of early retirement and work activities in personable age with respect to an expected pension system development and employment development.]. / Jiří Šandera, Martin Mácha, Milan Polívka, Jaromíra Kotíková, Markéta Vylítová - Praha: STEM, 2000; Praha: VÚPSV, 2000. - 14 sv.

[ Šandera, Jiří - Mácha, Martin - Polívka, Milan - Kotíková, Jaromíra - Vylítová, Markéta ]

Anotace:  Šetření osob starších 55let, které ztratily zaměstnání (jejich rozhodování o řešení této situace různými sociálními dávkami). Šetření mezi vybranými podniky (využívání předčasných odchodů do důchodu při restrukturalizaci). Analýzy nákladů na různé formy zajištění sociálními dávkami osob předdůchodového věku, které ztratily zaměstnání. Mezinárodní komparace úprav předčasného odchodu a jeho využití jako stabilizačního nástroje vzhledem k situaci na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Survey of older persons (55 and over) who have lost their jobs (their decisions on solutions of theirsituation by means of diferent social benefits). Survey of selected companies (how to use early retirement measures during their transformation). Expenditure analysis on diferent forms of security of older workers (before personable age) who have lost their employment. International comparison of early retirement regulations and their use as a stabilizing tool with respect to labour market situation.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; výzkum; zab. důchodové; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; pracovníci starší; nezaměstnaní; dávky sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; international; pension insurance; retirement; early retirement; older workers; unemployed; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV52/99 - Problém předčasných odchodů do starobního důchodu a pracovní aktivity v důchodovém věku s ohledem na očekávaný vývoj důchodového systému a vývoj zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT