Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice; postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické integrace. [The analysis of foreigner employment in the Czech Republic; position of foreigners in the labour market and conditions of their economic integration.]. / Hana Pořízková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 76 s. - ISBN 978-80-87007-83-9

[ Pořízková, Hana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná výzkumná studie si klade za cíl zmapovat základní charakteristiky zahraniční zaměstnanosti v České republice a na jejich základě pak zhodnotit postavení cizinců na trhu práce a možnosti jejich integrace. V úvodu práce je stručně pojednáno o současných podmínkách zaměstnávání cizinců a legislativě upravující vstup, pobyt a zejména pak výkon práce na našem území. Analytická část práce pojednává o vývoji zahraniční zaměstnanosti v čase, souvislostech s vybranými ukazateli socioekonomického vývoje a o zaměstnanosti cizinců z hlediska jednotlivých typů ekonomické aktivity, zdrojových zemí pracovní migrace, sektorů trhu práce a významných socio-demografických charakteristik. Zpráva se teoreticky opírá o vybrané explanační teorie migrace, zejména neoklasickou ekonomickou teorii, teorii segmentovaného pracovního trhu a teorii migračních sítí. V závěru práce je poukázáno na možné role politiky zaměstnanosti z hlediska integrace cizinců na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This research report is aimed at mapping the basic characteristics of foreigner employment in the Czech Republic. The basis of this is aimed at evaluating of position of foreigners in the labour market and the possibilities of their integration. An introduction dealing with the current conditions of foreigner employment and legislation concerning entrance, residence and employment in this country. The analytic part deals with the development of foreigner employment in time, in relation to some selected indicators of socio-economic development and employment of foreigners from the viewpoint of particular types of economic activity, source countries of work migration, sectors of the labour market and significant sociodemographic characteristics. The report is theoretically based on chosen explanation migration theories, particularly on neoclassical economic theory, dual labour market theory and migration network theory. At the conclusion describes the possible role of employment policy in the process of integra
tion for foreigners.
Klíčová slova: migrace; politika migrační; integrace; politika zaměstnanosti; trh práce; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: migration; migration policy; integration; employment policy; labour market; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní migrace a její regulace v kontextu české politiky zaměstnanosti. [Labour migration and its regulation in the frame of Czech labour market policy.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda / Jiří Winkler. - Brno : Barrister & Principal, 2008. - ISBN 978-80-87029-49-7. - s. 61-81.

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Text se zabývá pracovní migrací v kontextu nových sociálních rizik, přičemž si všímá jak pozitivních tak negativních účinků migrace při rozvoji těchto rizik. Autoři si v této souvislosti kladou otázku: Jaká je role politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů migrace v kontextu nových sociálních rizik? Na základě znalostí o postavení cizinců na trhu práce a znalostí zahraniční zaměstnanosti v České republice pak odvozují význam politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  The text is dealing with labour migration The text is dealing with labour migration in the frame of new social risks. Authors describe positive and negative impacts of migration in the course of development of the risks and ask a question: What is the role of employment policy during regulation of impacts of migration in the frame of new social risk? On the basis of knowledge concerning position of the foreigners at the labour market and data concerning employment of foreigners in the Czech Republic is derived importance of employment policy during regulation of work migration impacts.
Klíčová slova: migrace pracovní; rizika sociální; veřejné služby zaměstnanosti; marginalizace trhu práce; migrace; politika integrační

Klíčová slova v angličtině: labour migration; social risks; public employment services; marginalization; migration; integration policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb.; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (2006-2011). Příjemce: MU, FSS (řešitel: J. Winkler)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální integrace přistěhovalců ľ teoretická východiska výzkumu. [Social integration of immigrants ľ theoretical bases of research.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 21ľ32 (12 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Kniha Sociální integrace přistěhovalců v České republice zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice. V této kapitole autorky předkládají teoretická východiska výzkumu sociální integrace přistěhovalců a charakterizují jednotlivé dimenze integrace (strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační), která dále sloužila jako společný rámec analýzy v jednotlivých případových studiích zaměřených na jednotlivé, zemí původu vymezené, skupiny cizinců.
 
Anotace v angličtině:  The book Social Integration of Immigrants in the Czech Republic presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on a long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on the integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. In this chapter, the authors outline theoretical background of the research of social integration. They present concept of social integration and its various dimensions (structural, cultural, interactive and identification), which served as a joint framework for analysis within individual case-studies (focused on groups of foreigners, which were defined on the basis of their origin), i.e. individual analytical chapters of the book.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Závěr. [Conclusion.]. / Robert Trbola, Hana Pořízková, Jiří Vyhlídal - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 252-266 (15 s.).

[ Trbola, Robert - Pořízková, Hana - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Kniha Sociální integrace přistěhovalců v České republice zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice. Zatímco v jednotlivých kapitolách knihy jsou prezentována zjištění o integraci jednotlivých skupin cizinců, které jsou vymezeny na základě jejich původu, v této závěrečné kapitole autoři referují o poznatcích, která se vztahují k celému souboru cizinců, s nimiž výzkumníci vedli rozhovory. Autoři ukazují hlavní společné rysy a také významná specifika procesu sociální integrace přistěhovalců v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The book Social Integration of Immigrants in the Czech Republic presents findings of a research project, including more than 250 qualitative interviews with immigrants living on a long-term basis in the Czech Republic. The main focus of the book is on the integration process, as viewed and experienced by immigrants themselves, with special attention paid to their inclusion in the labour market. While the book presents analysis of specific case studies of various groups of immigrants, which are defined on the basis of their origin, this concluding chapter reports on main findings related to the whole sample of interviewed immigrants, i.e. across the groups. It shows main common features and important specificities in the process of social integration of immigrants in the Czech Republic.
Klíčová slova: migrace; imigranti; integrace sociální; trh práce; dimenze integrace

Klíčová slova v angličtině: migration; immigrants; social integration; labour market; dimensions of integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem stran: 297 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Privilegovaní "druzí" aneb sociální integrace cizinců z vyspělých zemí. [Privileged "others" or social integration of migrants from the advanced countries.]. / Hana Pořízková - In: Sociální integrace přistěhovalců v České republice. - Praha : SLON, 2009. - ISBN 978-80-7419-023-0. - s. 46-84 (39 s.).

[ Pořízková, Hana ]

Anotace:  Tato kapitola se zabývá sociální integrací přistěhovalců ze zemí EU15 a vybraných vyspělých zemí. Pro tuto analytickou skupinu je charakteristická vyšší úroveň socioekonomické vyspělosti zdrojových zemí migrace, která následně určuje i charakter migrace a postavení migrantů ve společnosti a na trhu práce. Příznivý vliv na integraci cizinců ze zemí EU má volný pohyb osob a pracovních sil. Postavení na trhu práce a sociální integrace cizinců z těchto zemí jsou ovlivněny jejich převažující zaměstnaností na primárním sektoru trhu práce. Ve srovnání s integrací cizinců z méně vyspělých zemí hovoříme o jejich privilegovaném postavení, o čemž svědčí především podstatně vyšší kvalita jejich pracovních míst, výše příjmů, přístup zaměstnavatelů, ale i úroveň bydlení a vstřícnější přístup příslušníků většinové společnosti a pracovníků veřejných institucí.
 
Anotace v angličtině:  This chapter is dealing with the social integration of migrants from the EU15 and the selected advanced countries. For this analytical group is typical higher socio-economical level of the source countries which consequently determines character of the migration and position of the migrants in the society and at the labour market. The integration of migrants from the EU countries is favourably influenced by free movement of persons and labour forces. Position at the labour market and social integration of foreigners from these countries are given by their predominant employment at the primary sector of the labour market. We speak about their privileged position in comparison with the foreigners from the less advanced countries. The evidences of their privileged position are particularly higher quality of their jobs, the level of their incomes and housing, approach of the employers and obliging attitude from the side of the major society members and employees of the public institutions.
Klíčová slova: migrace; integrace cizinců; zaměstnanost cizinců; integrace sociální

Klíčová slova v angličtině: migration; integration of foreigners; employment of foreigners; social integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace. [Foreigners from third countries in the South Moravian Region; initial analysis of social integration]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Hana Pořízková - Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2009. - 59 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Pořízková, Hana ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkum se zaměřil na získání komplexních znalostí o integračních procesech probíhajících v JMK, včetně identifikace významných problémů a bariér. Byli osloveni klíčoví aktéři integrace, tj. cizinci samotní, instituce veřejného sektoru a zaměstnavatelé. Výzkumná strategie se zaměřila na následující otázky: Jaké jsou obecné charakteristiky cílové skupiny cizinců v JMK. Jaká je situace cílové skupiny cizinců v JMK na pracovním trhu (postavení cizinců na trhu práce, kvalita jejich pracovních míst, problémy při hledání zaměstnání, pracovní diskriminace, riziko nezaměstnanosti, riziko ztráty legálního postavení). S jakými problémy se cizinci setkávají při integraci do společnosti (bydlení, dostupnosti sociálních služeb, dostupnosti informací, navazování sociálních kontaktů s příslušníky majoritní populace, diskriminace atd.). Jak jsou zajištěny integrační služby v regionu.
 
Anotace v angličtině:  The research focused on obtaining comprehensive knowledge of integration processes in South Moravian Region (SMR), including the identification of major problems and barriers. The key actors of integration were addressed, i.e. the foreigners themselves, the public sector institutions and employers. The research strategy was aimed at the following questions: What are the general characteristics of the target group of foreigners in the SMR. What is the situation of target group on the labour market in the SMR (the status of foreigners on the labor market, the quality of their jobs, difficulties in finding employment, labour discrimination, the risk of unemployment, the risk of loss of legal status). What are the problems faced by foreigners to integrate into society (housing, availability of social services and information, social networking with members of the majority of the population, discrimination, etc.). How are provided integration services in the region.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; kraje; trh práce; kvalita pracovního života; diskriminace; diskriminace pracovní; nezaměstnanost; společnost; služby sociální; informace; služby

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country migrants; integration of foreigners; South Moravian Region; quality of employment; discrimination; discrimination in the workplace; unemployment; society; social services; information; services
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz uložené 1296
Pozn. typ H ľ konc: Tato analýza se stala jedním z podkladových dokumentů pro vytvoření strategie integrace cizinců v Jihomoravském kraji (viz uložené 1297)
Tato výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců" financovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2007).
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice. [Social and institutional environment in the process of social integration of migrants in the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 4 (2010), s. 133-144 (12 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  V této stati se zabýváme vlivem sociálního a institucionálního prostředí na proces sociální integrace cizinců v České republice. Vycházíme přitom z poznatků o významu prostředí, jeho očekávání i podpory, na sociální fungování jedince. Koncept životní situace a sociálního fungování tak aplikujeme na problematiku sociální integrace migrantů žijících v České republice. Na základě rozhovorů s různými aktéry integrace a analýzy relevantních dokumentů popisujeme sociální a institucionální zdroje podpory prostředí a odkrýváme její různé funkce. Ve stati poukazujeme na jeden z problémů, s nímž se pomáhající profese při práci s imigranty potýkají, a tím je udržování či zvyšování závislosti klientů v důsledku nevyvážené podpory a selhávání zmocňující funkce pomáhajících profesí.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we deal with influence of social and institutional milieu on the process of social integration of foreigners in the CR. We use the findings about importance of environment for social functioning of individuals and apply the concept of life situation and social functioning on problems of social integration of migrants living in the CR. Based on interviews with various stakeholders in the process of social integration and analysis of relevant documents, we identify social and institutional sources of the support of integration and reveal its diverse functions. Among others we pay attention to one of the problems faced up by helping professions, which is maintenance and deepening of clients´ dependency as a consequence of unbalanced support and malfunction of empowerment provision.
Klíčová slova: cizinci; osoby migrující; integrace cizinců; situace životní; fungování sociální; integrace sociální; podpora prostředí

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migrant persons; integration of foreigners; life situation; social functioning; social integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Segmentace trhu práce jako faktor integrace cizinců na trhu práce [Labour market segmentation as a factor of labour market integration of foreigners]. / Hana Pořízková - In: Vybrané aspekty života cizinců v České republice.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2010. - ISBN 978-80-7416-067-7. - s. 13-32 (20 s.).

[ Pořízková, Hana ]

Anotace:  Segmentaci trhu práce považujeme za jeden z hlavních strukturálních faktorů ovlivňujících postavení jedince na trhu práce. Pro zhodnocení postavení cizinců na trhu práce z hlediska teorie segmentace trhu práce vycházíme z dostupných statistických údajů o zaměstnanosti cizinců dle klasifikace zaměstnání KZAM. Teoretické poznatky o procesech segmentace trhu práce aplikujeme při popisu struktury zahraniční zaměstnanosti v České republice. Kromě rozložení zahraniční zaměstnanosti v jednotlivých sektorech trhu práce nás zajímají také důvody tohoto rozložení a faktory, které ovlivňují integraci migrantů na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Labour market segmentation is considered as one of the main structural factors influencing the position of individuals in the labour market. The evaluation of the status of foreigners in the labour market in terms of the theory of labour market segmentation is based on available statistical data on employment of foreigners by occupation classification ISCO. Theoretical findings on labour market segmentation are applied to description of the structure of employment of foreigners in the Czech Republic. In addition to the distribution of foreign employment in various sectors of the labour market, we are interested in the reasons for this distribution and factors affecting the integration of immigrants into the labour market.
Klíčová slova: segmentace trhu práce; trh práce; integrace cizinců; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: labour market segmentation; labour market; integration of foreigners; foreigners; migrants; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 121 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Funkce úřadů práce při regulaci zahraniční zaměstnanosti a integraci cizinců na trh práce [Function of labour offices within the regulation of foreign employment and integration of foreigners into the labour market]. / Hana Pořízková - In: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. - Brno : Barrister & Principal, o. s., 2011. - ISBN 978-80-87474-20-4. - s. 39-71 (33 s.).

[ Pořízková, Hana ]

Anotace:  Tato studie se zabývá základními funkcemi úřadů práce ve vztahu k zahraniční zaměstnanosti a integraci cizinců na trhu práce. Úřady práce plní ve vztahu k zahraniční zaměstnanosti především regulační funkci. Jejich působnost v oblasti integrace není jasně vymezena, a proto je přístup jednotlivých úřadů práce k integraci cizinců do značné míry závislý na postojích jednotlivých odpovědných pracovníků. Úřady navíc nejsou dostatečně finančně ani personálně vybaveny k poskytování poradenství odpovídajícího specifickým potřebám cizinců a dostupnost některých standardních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pak, podle dotázaných pracovníků úřadů práce, naráží na jazykovou vybavenost cizinců.
 
Anotace v angličtině:  This study deals with the basic functions of the labour offices in relation to foreign employment and integration of foreigners in the labor market. The labour offices focus in particular on regulation of foreign employment. Their competence in the area of integration is not clearly defined, and therefore the approach of individual offices to integration of foreigners largely depends on the attitudes of individual officers. In addition, authorities are not adequately staffed or financially equipped to provide appropriate advice to the specific needs of foreigners. Furthermore, the access to some of the standard tools of active labor market policy is, according to interviewed employees of offices, limited by inadequate Czech language skills of foreigners.
Klíčová slova: cizinci; trh práce; integrace cizinců; úřady práce; regulace zaměstnanosti cizinců

Klíčová slova v angličtině: foreigners; labour market; integration of foreigners; labour offices; regulation of foreign employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem 188 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT