Publikační činnost: 2002
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. [Guide to the priorities for the Czech Republic.]. / Martin Potůček, Milada Horáková, a kol.., (okruh spolupracujících odborníků) - Praha: Centrum pro ekonomické a sociální strategie, 2002. - 686 s. - ISBN 80-86349-06-3

[ Potůček, Martin - Horáková, Milada - a kol.. - (okruh spolupracujících odborníků) ]

Anotace:  Publikace se snaží o vystižení priorit České republiky v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Vystihuje souvislosti vývoje různých oblastí života české společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě. Podmínky a fungování vzdělávací soustavy, význam sociální soudržnosti a sociálního státu, partnerství státních úředníků a veřejného sektoru. Příprava ČR na vstup do EU a její plné uplatnění v EU. Otázky kvality a udržitelnosti života.
 
Anotace v angličtině:  This publication is trying to outline the priorities for the Czech Republic in policies, public administration, civil and commercial sectors. It outlines the developments in various areas of the life of Czech society as a whole and in the long term. The conditions and the functioning of the education system, the importance of social cohesion and the welfare state, the partnership of the state officials and the public sector. The preparation of the Czech Republic for the accession to the EU and its functioning in the EU. The issues of the quality of life and sustainable development.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; kvalita života; stát sociální; politika veřejná; soudržnost sociální; rozvoj udržitelný

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration; quality of life; policy; welfare state; social cohesion; public sector; sustainable development
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. [Analysis of Needs and Supply of Social Services in Prague. Final report.]. / Pavel Bareš, Karilína Dobiášová, Hana Geissler, Miriam Kotrusová, Martin Potůček, Vít Skála, Vladimíra Tomášková - Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, 2012. - 187 s.

[ Bareš, Pavel - Dobiášová, Karilína - Geissler, Hana - Kotrusová, Miriam - Potůček, Martin - Skála, Vít - Tomášková, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zmapovat nabídku sociálních služeb a poptávku po nich v Hlavním městě Praha. Pozornost byla soustředěna na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, analyzovány však byly obecněji potřeby cílových skupin a charakter jimi poptávaných služeb. Analýza se zaměřila na situaci devíti cílových skupin, které pro účely výzkumu zahrnovaly tři poměrně specifické skupiny osob: stávající uživatele sociálních služeb, jejich potenciální uživatele a osoby, které sociální služby nevyužívají. Zvláštní pozornost byla věnována osobám pečujícím o osobu blízkou. Pro ucelenější vhled do sledované problematiky byla zjišťována také stanoviska zástupců poskytovatelů sociálních služeb, úřadů městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy. Využity byly dvě hlavní výzkumné strategie ľ vlastní sběr dat (prostřednictvím hloubkových rozhovorů a diskusí v ohniskových skupinách) a sekundární analýza relevantních dokumentů. V návaznosti na provedené analýzy byla formulována doporučení.
 
Anotace v angličtině:  The study investigated the supply and demand in the area of social services in the City of Prague region. It concerned on social services according to Act no 108/2006 Coll. on Social Services, but the analysis covered the needs and desired services in general. The analysis focused on nine target groups. For the purpose of the research, all target groups contained three different subgroups: contemporary users of social services, their potential users and people who didnĺt use them. Special attention was devoted to the situation of caregivers. The analysis of perspective of three other important actors (providers of social services and representatives of municipal or regional authority) provided a more complex approach to the investigated issue. Two different methodological approaches were applied during the analysis: collection of new data (in-depth interviews, focus groups) and secondary analysis of existing sources. Consequently proposed recommendations reflected the main findings of the analysis.
Klíčová slova: rozvoj sociálních služeb; Praha; skupiny cílové; potřeby; služby sociální; priority

Klíčová slova v angličtině: mid-term social services development; Prague; target group; needs; social services; priorities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Potůček, Martin (garant)
návaznost: plánování rozvoje sociálních služeb na území Hlavního města Prahy
uložené 1537
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT