Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků [Recommendations for the education of social workers]. / Libor Musil, Roman Baláž, Monika Punová, Miloš Votoupal - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 22 s.

[ Musil, Libor - Baláž, Roman - Punová, Monika - Votoupal, Miloš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Odborný materiál Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků obsahuje empiricky zdůvodněná doporučení k prohloubení Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci z hlediska podpory předpokladů absolventů pro uplatňování situačního přístupu prostřednictvím kvalifikačního a dalšího vzdělávání v sociální práci. Doporučení jsou určena pro MPSV ČR. Doporučení vycházejí z empirických poznatků o předpokladech pro uplatňování situačního přístupu v osobních přístupech vybraných, v praxi působících sociálních pracovníků, které byly získány prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu v rámci projektu "Výzkum atraktivity oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce".
 
Anotace v angličtině:  The "Recommendations for the education of social workersö professional guidelines contain empirically substantiated recommendations for the expansion of the "Minimum standard of education in [the field of] social workö of the Association of Educators in Social Work in terms of supporting graduate prerequisites for the application of the situational approach through qualification-based and further education in the field of social work. The recommendations are intended for the purposes of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, and are based on an empirical knowledge of the prerequisites for the application of the situational approach in the personal approaches of selected, practicing social workers that was obtained through the conducting of qualitative and quantitative research as part of the "Research of the attractiveness of social work for secondary, college and university students; the competences and personality prerequisites necessary for the performance of social workö project.
Klíčová slova: práce sociální; odborné kompetence; osobnostní předpoklady; osobní pojetí sociální práce; empirická doporučení; kvalifikační a další vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: social work; professional competence; personality prerequisites; personal conception of social work; empirical recommendations; qualification-based and further education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2019
BAV

Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce [Professional competence and personal prerequisites necessary for the performance of social work]. / Libor Musil, Roman Baláž, Jana Havlíková, Monika Punová, Miloš Votoupal - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 170 s. - ISBN 978-80-7416-373-9

[ Musil, Libor - Baláž, Roman - Havlíková, Jana - Punová, Monika - Votoupal, Miloš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Výzkumná zpráva shrnuje výsledky části projektu IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce, a to části, která se týkala odborných kompetencí a osobnostních předpokladů, které mají klíčovou úlohu v rámci profesionálního výkonu sociální práce. Prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod jsme hledali odpověď na otázku: Jaké jsou předpoklady pro výkon sociální práce těch sociálních pracovníků, kteří mají sklon uplatňovat situační přístup v kontextu pro ně nesourodých očekávání vůči tomu, co a jak mají řešit? Dimenze odborných a osobnostních předpokladů sociálních pracovníků, na které se tento výzkum zaměřil, byly následující: preference sociálního pracovníka (jeho hodnoty, ideály, zájmy, cíle a znalosti k cílům); představy o kontextu výkonu sociální práce (tj. zejm. interpretační schémata o sociálních pracovnících, klientech, dalších účastnících
řešených situací a očekáváních kladených na sociální pracovníky); představy sociálních pracovníků o žádoucím jednání v interakcích s klienty, s dalšími sociálními pracovníky a jinými subjekty; využívané znalosti; osobnostní dispozice sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  The research report summarises the results of the part of project IP70704 Research on the attractiveness of the discipline of social work for students of secondary, tertiary professional schools and universities and research on the professional competence and personal prerequisites necessary for the performance of social work, namely the part concerning professional competences and personality predispositions, which have a key role in the professional performance of social work. Through qualitative and quantitative research methods, we sought an answer to the question: What are the prerequisites for the performance of social work by those social workers who tend to apply a situational approach in the context of disparate expectations for what and how they are to deal with the clients? The dimensions of the professional and personal predispositions of the social workers targeted by this research were as follows: social worker preferences (their values, ideals, interests, objectives); ideas about the context of
social work (i.e. schemes of interpretation related to social workers, clients, other participants in the situations, and expectations placed on social workers); ideas of social workers about desirable ways of acting in interactions with clients, other social workers and other actors; the knowledge used; personal disposition of social workers.
Klíčová slova: práce sociální; odborné kompetence; osobnostní předpoklady; osobní pojetí sociální práce; výzkum kvalitativní; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: social work; professional competence; personality predispositions; personal conception of social work; qualitative research; questionnaire survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka [Relationship of personality dispositions to social worker´s resilience]. / Monika Punová - In: Sociální začleňování v kontextu sociální práce, Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzita, 2019. - ISBN 978-80-7435-767-1. - s. 212-217 (6 s.).

[ Punová, Monika ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-12, EUR Externí odkaz
Anotace:  V příspěvku jsou představeny dílčí výsledky empirického šetření zaměřeného na osobní přístupy sociálních pracovníků v České republice. Příspěvek se zaměřuje na jejich osobnostní předpoklady, které s těmito přístupy souvisí a jejich vztah k odolnosti. Nejprve jsou představena teoretická východiska, následuje popis metodologie a designu výzkumu. V závěrečné části jsou představeny hlavní výsledky kvalitativního šetření mezi 16 sociálními pracovníky, kteří pracují s různorodými klienty. Osobnostní předpoklady jsou reflektovány jako významné determinanty odolnosti pracovníka a jsou identifikovány z hlediska typologie tzv. velké pětky.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents partial results of empirical research focused on the individual approaches of social workers in the Czech Republic. The paper focuses on their personality dispositions associated with these approaches and their relationship to resilience. First, the theoretical bases are presented, followed by a description of the methodology and design of the research. The final part presents the main results of a qualitative survey among 16 social workers who work with diverse clients. Personality dispositions are reflected as significant determinants of worker resilience and are identified in terms of the typology of the so-called Big Five.
Klíčová slova: pracovníci sociální; odolnost; resilience

Klíčová slova v angličtině: social workers; personality; resilience
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků [The Personality Dispositions and Resilience of Social Workers]. / Monika PUNOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 88-107 (20 stran).

[ PUNOVÁ, Monika ]

Anotace:  CÍLE: Empirická stať přináší odpovědi na otázku: "Jaké jsou vztahy mezi osobností a odolností sociálních pracovníků v rámci výkonu jejich profese?" TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problematiku osobnostních dispozic je nahlíženo z hlediska tzv. pětifaktorového modelu osobnosti ("velké pětky"). Dále je využita perspektiva odolnosti (resilience), která představuje vývojové procesy, díky nimž se pracovník dokáže vyrovnat s obtížemi své profese a dosáhnout požadované osobní pohody (well beingu), přestože prožíval obtížnou situaci v souvislosti s jejím výkonem. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita smíšená strategie. Výzkum byl realizován u sociálních pracovníků v ČR pomocí kvalitativních rozhovorů a standardizovaného dotazníkového šetření.
VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že každý z typů má potenciálně pozitivní i negativní vliv na uplatnění odolnosti v rámci výkonu profese. Mezi pracovníky je největší zastoupení osobnostního typu svědomitý a přívětivý pracovník a nejvíce pracovníků je středně odolných. Největší potenciál pro uplatnění odolnosti jsme nalezli u osobnostního typu citově stabilního a naopak nejmenší u svědomitého a přívětivého. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Doporučujeme podporovat odolnost praktiků i studentů prostřednictvím rozvíjení sebepoznání vlastní osobnosti a kultivace jejich osobnostního růstu. Dále rozvíjet znalosti v oblasti odolnosti a zaměřit se na rozvoj strategií jejího zvyšování.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: The empirical essay answers the question: What are the relationships between the personality and resilience of social workers in the realization of their profession? THEORETICAL BASE: The issue of personality dispositions is considered in terms of the so-called five-factor model of personality (the "Big Fiveö). The perspective of resilience is used, which represents developmental processes, thanks to which the workers are able to cope with the difficulties of their profession and achieve the desired level of well-being, even though they may have experienced a difficult situation in connection with their performance. METHODS: A mixed strategy was used to answer the question. The research was conducted by social workers in the Czech Republic through qualitative interviews and a standardized questionnaire.
OUTCOMES: We have found that each type has a potentially positive and negative impact on the resilience of the performance of the profession. Among the workers, the most representative of the personality type is the conscientious and agreeable worker; most workers have a medium rate of resilience. The greatest potential for being resilient was found in the emotionally stable personality type; the least resilient were in the conscientious and agreeable personality type. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: We encourage the resilience of practitioners and students through the development of self-knowledge of their own personality, the cultivation of their personality growth, development of resilience knowledge and ability to focus on developing resilience strategies.
Klíčová slova: pracovníci sociální; odolnost; osobnostní předpoklady; práce sociální; velká pětka

Klíčová slova v angličtině: social workers; resilience; personality; big five; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Poznámka:  EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096124301
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic [Odolnost a osobnostní dispozice sociálních pracovníků v ČR]. / Monika PUNOVÁ - In: Practice . - ISSN 0950-3153 - Roč. 34, č. 3 (2022), s. 207-222 (15 stran).

[ PUNOVÁ, Monika ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The empirical study brings answers to the question: "What are the relationships between resilience and personality of social workers in the scope of their profession?ö The problematics of personality dispositions is viewed from the perspective of the five-factor model of personality (the "Big Fiveö), as well as from the perspective of resilience, which allows the workers to achieve the desired level of well-being despite the challenges of their profession. The research was conducted among 729 social workers in the Czech Republic with the help of a standardised questionnaire. It has been found that the most prevalent personality types among social workers are the conscientious and agreeable types and most workers have a medium rate of resilience. The biggest potential for the application of resilience has been found in the emotionally stable personality type and the smallest among the conscientious and agreeable type.
On the basis of empirical findings we recommend the support of resilience in social work practitioners and students through the development of self-awareness of their own personality and their personality growth, as well as development of resilience awareness and focusing on developing strategies for its growth.
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT