Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Regionální politika zaměstnanosti při strukturálních změnách. [Regional employment policy during structural changes.]. / Jaroslav Hála, Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 2000. - 59 s.

[ Hála, Jaroslav - Rudolf, Vladimír ]

Externí odkaz
Anotace:  K řešení projektu byl jako pilotní vybrán okres Frýdek - Místek, kde do-chází k postupné restrukturalizaci dominantního zaměstnavatele v okrese, jímž jsou Třinecké železárny. Nepříznivá situace v zaměstnanosti je zvý-razněna rovněž tím, že okres patří mezi regiony s nižší než průměrnou mí-rou vzdělanosti , což mu nedává dobré předpoklady při rozhodování po-tenciálních investorů o alokaci budoucích investic. Proto je v projektu kladen důraz především na zvýšení vzdělanosti obyvatel v okrese. Řešení je navrhováno tak, že v regionu má být experimentálně umožněno pro-vádět rekvalifikace ještě před ukončením zaměstnání zaměstnanců s nimiž zaměstnavatel předpokládá ukončit pracovní poměr. Kromě toho bude ověřena i možnost provádět t. zv. necílené rekvalifikace, tedy re-kvalifikace bez znalosti budoucího zaměstnavatele a budoucí konkrétní potřebné profese, jejichž cílem bude zvýšit úroveň universálního vzdě-lání obyvatel okresu a tím "přivolat" investory. Projekt je doplněn o řadu nových opatření aktiv
ní politiky zaměstnanosti, která rovněž mají být v okrese ověřena v roce 2001 a v případě jejich efektivity budou později za-vedena plošně.
 
Anotace v angličtině:  The district Frýdek-Místek was selected as a pilot one for a solution to the pro-ject.. There is going on a gradual restructuring of a dominant employer in this district (Třinecké železárny - Třinec Ironworks). This diststrict belongs to regi-ons with lower than average level of education and it also resulted in a disa-dvantegous situation. These facts cause complications in decisio-making of potential investors on allocation of future investment. For this reason the project emphasizes especially the better level of education in this district. There it should be possible to carry on (as an experiment) a retraining before a termi-nation of employees´ employment in the region. In adition to that there will be examined also possibilities to carry on so called "no goal-directed" retraining (it means a retraining without knowledge of a future employer and a future job). Such retraining will be focused on increasing of general level of education in the district and this way to "attract" investors. The proje
ct is completed with a num-ber of new provisions of an active employment policy. In the case that the provi-sions are effective, they will be established all over.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; regiony; restrukturalizace; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; regions; restructuring; education and training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce. Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice. [The illegal employment of foreigners as a obstacle in their desired integration into the labour market. Part II. The results of the empirical survey in labour offices in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, Milan Polívka, Danica Čerňanská, Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 2001. - 37 s.

[ Horáková, Milada - Polívka, Milan - Čerňanská, Danica - Rudolf, Vladimír ]

Externí odkaz
Anotace:  Samostatnou přílohou k základní výzkumné práci o nelegálním zaměstnávání cizinců je vyhodnocení empiric-kého šetření na úřadech práce k uvedenému tématu, které bylo organizováno ve druhé polovině roku 2001. Vlastnímu šetření, které bylo realizováno korespondenční formou na všech úřadech práce, předcházelo pilotní ověřování u vybraných úřadů práce západočeského kraje, které mělo za cíl posoudit vhodnost navržených otá-zek, jejich srozumitelnost a možnost jejich jednoznačného zodpovězení. Pilotní ověřování splnilo zadaný cíl, některé otázky zpřesnilo, jiné doplnilo nebo dokonce vypustilo. Vlastním korespondenčním šetřením bylo dopi-sem vrchního ředitele SSZ obesláno všech 77 úřadů práce. O živém zájmu respondentů o tuto problematiku svědčí skutečnost, že v daném termínu odpovědělo plných 76 úřadů práce . Lze tedy konstatovat, že vypovídací schopnost anketního šetření je více než vysoká. Vlastní dotazník obsahoval 14 otázek, které dle názoru řešitelů v plné šíři pokryly uvedenou problematiku. Vyhodno
cení otázek je vlastní náplní této přílohy. Nejcennější jsou odpovědi na otázky 13 a 14, kde jednotliví respondenti hledají cesty k řešení uvedených problémů a doporučují opatření, která by pomohla popsanou situaci zlepšit.
 
Anotace v angličtině:  The evaluation of the empirical survey of foreigners´ illegal employment is a separate supplement of a basic study on these problems. The survey was realized through postal questionnaires in the second half of 2001 and all Czech labour offices were included. In the first phase a pilot verification was conducted in selected labour offices in West Bohemia. The aim of this pilot study was to assess comprehensibility and suitability of proposed questions and the final basic questionnaire was revised on the base of the pilot study. The questionnaires were addressed to 77 labour offices and the research team received 76 filled questionnaires so the informative value of the survey is really significant. The questionnaire comprised 14 questions that fully covered given problems. The assessment of questions is a subject matter of this supplement. The most valuable are answers number 13 and 14: individual respondents present their solutions and recommendations of measures for improving of the current situation.
Klíčová slova: trh práce; integrace cizinců; zaměstnanost skrytá; cizinci

Klíčová slova v angličtině: labour market; integration of foreigners; illegal employment of foreigners; foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhu práce. 2. etapa. [The Role of Employment Policy in Motivating of Employers to Employ Hard-to-place Unemployed Persons. 2nd stage. ]. / Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 1999. - 2 sv. (59, 286 s.)

[ Rudolf, Vladimír ]

Anotace:  Úkolem 2. etapy projektu ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE bylo na základě analýz formulovat úlohu - cíle, nástroje, institucionální zabezpečení - politiky zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání obtížně umístitelných občanů na trhu práce. Hlavní důraz byl kladen na podporu tvorby pracovních míst. Řešitelé projektu se v prvé řadě pokusili definovat uchazeče o zaměstnání obtížně umístitelné na trhu práce včetně analýzy dosavadního vývoje. Dále pak je podán základní přehled řešení při uplatňování těchto skupin na trhu práce ve státech Evropské unie a na Slovensku. Projekt se vedle zhodnocení účinnosti stávajících opatření politiky zaměstnanosti v České republice pokusil nastínit i některé možné nové směry řešení.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; rámec institucionální; osoby obtížně umístitelné; trh práce; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: employment policy; institutional framework; hard-to-place persons; labour market; job creation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  2. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti. Závěrečná zpráva. / Jiří Šandera, Jitka Uhrová, Jaromíra Kotíková, Milan Polívka, Danica Krause, Vladimír Rudolf - Praha: STEM s.r.o., 2003; Praha: VÚPSV, 2003. - 190 s.

[ Šandera, Jiří - Uhrová, Jitka - Kotíková, Jaromíra - Polívka, Milan - Krause, Danica - Rudolf, Vladimír ]

Klíčová slova: politika zaměstnanosti; organizace práce; doba pracovní; formy zaměstnávání

Klíčová slova v angličtině: employment policy; work organization; working hours; forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS95/02 - Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT