Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání [Professionalization of social work in public administration and social services: the role of the entrance education and the further education]. / Jana Havlíková, Anna Krchňavá, Jana Růžičková, Stanislava Ševčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 126 s. - ISBN 978-80-7416-328-9

[ Havlíková, Jana - Krchňavá, Anna - Růžičková, Jana - Ševčíková, Stanislava ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje pohled přímých nadřízených sociálních pracovníků působících v sociálních službách, na obecních úřadech (mimo agendu SPOD) a na Úřadě práce ČR na dvě klíčová témata z hlediska profesionalizace sociální práce. Prvním z nich je odborná příprava sociálních pracovníků v rámci terciálního vzdělávání. Druhým tématem pak je další vzdělávání sociálních pracovníků. Analýzy zaměřené na manažery sociálních služeb a obecních úřadů jsou založeny na datech (obsahová analýza inzerátů na pozici sociální pracovník a dotazníkové šetření) získaných v rámci projektu "Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků". Analýza týkající se manažerů ÚP ČR pak vychází ze sekundární analýzy převážně kvalitativních dat získaných v rámci předchozích výzkumů realizovaných VÚPSV, v. v. i. Nedílnou součástí monogra
fie je rovněž legislativní analýza současné právní úpravy, tj. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to z hlediska garance odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách. Výsledky analýz přispívají k porozumění tomu, jak vnímají manažeři veřejné správy a sociálních služeb význam dosažené kvalifikaci a dalšího vzdělávání včetně supervize ve vztahu k odbornému výkonu sociální práce a ve vztahu k činnosti pracovníků v sociálních službách. Současně přispívají k osvětlení vlivu současné právní úpravy a vlivu managementu veřejné správy a sociálních služeb na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků. Poznatky prezentované v této studii jednak poskytují určitou zpětnou vazbu vzdělavatelům v sociální práci, dále je lze využít v oblasti podpory a rozvoje celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a v neposlední řadě i při přípravě legislativních návrhů úpravy kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The study provides an analysis of the views of the direct managers of social workers employed in the social services sector, municipal offices (outside the SPOD agenda) and the Czech Labour Office on two key themes concerning the professionalisation of social work. The first issue relates to the training of social workers at the tertiary education level and the second to the further education of social workers. The analysis, which focuses on the views of managers in social services and municipal authorities, is based on data (the analysis of the content of advertisements for social worker positions and a questionnaire survey) obtained in the context of the "Analysis of the importance of the entrance education level of social workers and workers in social services for ensuring the professional performance of social work in the public administration and social services sectors and the analysis of the influence of the management on maintaining and developing the expertise of social workersö project. The analysis
concerning Labour Office managers is based on the secondary analysis of mostly qualitative data obtained via previous research conducted by RILSA. An integral part of the monograph consists of the legislative analysis of the relevant current legal regulation, i.e. Act No. 108/2006 Coll., on social services as amended in terms of the guarantee of the professional performance of social work in the public administration and social services sectors. The results of the analysis contribute to an overall understanding of how managers in the public administration and social services sectors perceive the importance of qualifications and continuing education, including supervision, from the viewpoint of the professional performance of social work and in relation to the activities of workers in the social services sector. At the same time, the results contribute towards explaining the influence of current legislation and that of managers in the public administration and social services sectors on maintaining and develop
ing the expertise of social workers. The findings presented in this study provide feedback for social work trainers and can also be used in the area of the support and development of the lifelong education of social workers. Moreover, the results can also be used in the preparation of legislative proposals for the modification of the qualifications required for the performance of social work.
Klíčová slova: práce sociální; úřady obecní; služby sociální; odborný výkon; kombinace výzkumných metod

Klíčová slova v angličtině: social work; municipalities; social services; professionalization; mixed-method approach
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAV

Spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce: Podklad pro Hneleg [Interaction between self-government and the delegated power of public administration bodies (municipalities and regions) in ensuring the availability of social services and social work: Resources for Hneleg]. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Hlavní výsledek projektu
Legislativní analýza
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016
Sekundární analýza kvalitativních dat
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí
Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí
Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy
Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb

Anotace:  Předložený text představuje hlavní výsledek projektu aplikovaného výzkumu "Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce". Tato závěrečná studie navazuje na dílčí studie, které jsou uvedeny jako přílohy, a významnou měrou z nich čerpá. Z důvodu limitovaného rozsahu této závěrečné studie však nebylo možné zahrnout dostatečně obsažný obecný popis stavu výkonu sociální práce v přenesené působnosti na obecních a krajských úřadech, tento je ostatně obsažen ve zmiňovaných průběžných výstupech. Při prezentaci hlavních poznatků je pak záměrně věnována větší pozornost identifikovaným slabším místům systému, které v praxi v řadě obcí (nikoliv však ve všech) limitují dostupnost sociální práce pro tamní občany. Na tato zjištění následně navazuje formulace návrhů inovací nelegislativní i legislativní povahy, které směřují k zajištění základního rozsahu výkonu této agendy na všech obcích III. a II. typu dle jejich pověřenostní p
ůsobnosti (směřují zejména k omezení potenciálního vlivu samosprávy na výkon agendy) a ke zvýšení efektivity a kvality výkonu sociální práce v přenesené působnosti realizované na základě zákona 108/2006 Sb. a zákona 111/2008 Sb. Závěrečná studie je členěna následovně: 1. Syntéza dosavadních zjištění v členění dle zadání projektu; 2. Doporučení nelegislativní a případně i legislativní povahy vztahující se k úpravě výkonu sociální práce v přenesené působnosti; 3. Shrnutí ve formě tabulky propojující doporučení uvedená v části 2 s výzkumnou evidencí obsaženou v průběžných výstupech.
Dílčí studie jsou uedeny v přílohách.
Klíčová slova: služby sociální; práce sociální; dostupnost sociálních služeb; správa veřejná; působnost přenesená

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; municipalities; delegated power
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Legislativní analýza. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 24 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Předmětem analýzy jsou ustanovení §92 - §96 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a §64 a §65 zákona111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících relevantních předpisů vztahující se k výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti se zřetelem na potenciál této právní úpravy dosahovat jejího účelu v praxi.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; legislation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 29 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Rešerše dosavadních publikovaných výzkumů a studií na téma sociální práce na obci/kraji po sociální reformě, tj. půjde o odborné práce analyzující výkon sociální práce na obcích/krajích v období 2012-2016. Cílem této činnosti je v úvodu řešení projektu vytvořit sumář hlavních témat a problémů, které byly dosud v této oblasti předmětem odborné diskuse. Tento sumář bude představovat jedno z východisek dalších výzkumných činností, na základě jejich výsledků bude doplňován a revidován. Zvláštní pozornost bude věnována sociální práci realizované v přenesené působnosti. Zejména, nikoliv však výlučně: - vnímání sociální práce (SPR) na obcích/krajích jejími aktéry, včetně politické reprezentace, - interakce mezi SPR v samosprávné a přenesené působnosti, - organizace SPR v přenesené působnosti (zejm. řízení, plánování činností, personální zajištění, financování), - spolupráce s dalšími subjekty v rámci SPR na obcích (zejm. ÚP ČR, sociální služby), včetně vymezení kompetencí, - dopady poreformního výkonu SPR na obcích/
krajích na dostupnost služeb sociální práce pro občany a dostupnost sociálních služeb.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; rešerše odborných studií

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; overview of published expert studies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sekundární analýza kvalitativních dat. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 56 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  V rámci této činnosti byly využity hloubkové a tematické kvalitativní rozhovory se sociálními pracovníky obcí III. a II. typu a jejich přímými nadřízenými shromážděné v létech 2012-2014 v rámci výzkumných projektů HC7/2012, TD010042 a TD020037. Sekundární analýza těchto dat se zaměřila na téma každodenního výkonu a interakce činností sociální práce z oblasti samosprávy a přenesené působnosti na obcích, zejm. pak spolupráce s ÚP ČR a sociálními službami.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; obce

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social services; availability; public administration; municipalities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 55 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Součástí řešení projektu byla realizace 3 případových studií. Každá z případových studií byla realizována v jiném kraji. V rámci každé z případových studií byli dotazováni klíčoví aktéři na úrovni kraje, obce III. typu a obce II. typu. Celkem tak bylo uskutečněno 33 hloubkových a tematických rozhovorů. Cílem jejich analýzy je porozumět implementaci legislativy ukládající činnosti sociální práce v přenesené působnosti obcím III. a II. typu a krajským úřadům, současně identifikovat faktory, které napomáhají a které naopak brání dosahování hlavního účelu této činnosti.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; pracovníci sociální; dostupnost; správa veřejná; pravomoc přenesená; kraje; obce; případové studie

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social services; availability; public administration; delegated power; municipalities; regions; case studies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 9 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Metoda "fokusní skupina" je schopna přinést poměrně validní výsledky dosažené s relativně nízkými náklady. Hlavní výhodou této metody je však její schopnost díky interakcím ve skupině odkrývat nečekané souvislosti a poskytovat hlubší vhled do zkoumané problematiky. Účastníky fokusní skupiny konané 10. května 2016 v Praze byli metodici sociální práce působící při krajských úřadech. Cílem setkání bylo získat a diskutovat názory a zkušenosti krajských metodiků SPR s výkonem přenesené působnosti v sociální práci zajišťované krajskými úřady.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; fokusní skupiny

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; focus groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 9 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Metoda "fokusní skupina" je schopna přinést poměrně validní výsledky dosažené s relativně nízkými náklady. Hlavní výhodou této metody je však její schopnost díky interakcím ve skupině odkrývat nečekané souvislosti a poskytovat hlubší vhled do zkoumané problematiky. Účastníky dvou fokusních skupin konaných v listopadu 2016 v Praze byli vedoucí sociálních odborů/oddělení ORP. Cílem setkání bylo získat zpětnou vazbu k návrhům doporučení legislativní a nelegislativní povahy.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; fokusní skupiny

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; focus groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy: Analytická zpráva. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 71 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  V rámci dotazníkového šetření byly osloveny všechny obce III. typu a správní obvody hl. m. Prahy, konkrétně vedoucí sociálních odborů/ oddělení. Cílem bylo získat reprezentativní obrázek o výkonu sociální práce na obcích III. typu v přenesené působnosti, o rozložení názoru respondentů na identifikované bariéry i faktory, které napomáhají efektivnímu uplatňování dané legislativy v praxi.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; správa veřejná; pravomoc přenesená; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; public administration; delegated power; questionnaire survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 13 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Součástí řešení projektu je výzkum mezi poskytovateli sociálních služeb s využitím metody Delphi. Jedná se o kvalitativní metodu dotazování expertů, v daném případě za účelem nalezení slabých a silných stránek stávající právní úpravy přenesené působnosti dle zákona 108/2006 Sb. Cílem této aktivity je porozumět významu výkonu sociální práce na obci z hlediska poskytovatele sociálních služeb, a to jak ve vztahu k plánování a rozvoji sociálních služeb, tak pro uplatnění vhodných postupů a metod práce s klientem. Témata konstruovaná pro sledování perspektivy poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím vybraných expertů navazují na případové studie a dotazníkové šetření.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; služby sociální; dostupnost; správa veřejná; poskytovatelé sociálních služeb; výzkum

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social services; availability; public administration; providers of social services; research
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT