Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina, partnerství a demografické stárnutí. [Family, Partnership and Demographic Ageing.]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová, (eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 169 s. - ISBN 978-80-87007-75-4

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra - (eds.) ]

Anotace:  Publikace přináší v kapitolách, zpracovaných z dat reprezentativního šetření v ČR (podle témat kompletně převzatého mezinárodního dotazníku), základní poznatky o demografické a sociálně ekonomické skladbě populace České republiky. Kapitolám popisujícím výsledky šetření GGS předcházejí dvě kapitoly zhodnocující na statistických datech jednak demografický a jednak sociálně ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny dvacátého století. Vlastní výsledky jsou analyzovány podle konceptu mezinárodního projektu. Tzn. že zachycují zejména demografické chování podle sociálních skupin a genderových souvislostí, mezigenerační a partnerské vztahy z pohledu všech aktérů, životní cyklus se zvláštním důrazem na průběh rodičovské fáze a na jeho vyšší stadia (osamostatňování dětí, přechod z aktivního života do důchodu, vliv zhoršujícího se zdravotního stavu).
Klíčová slova: chování demografické; cyklus životní; rodina; vztahy mezigenerační; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; life cycle; family; intergenerational relationships; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  náklad 250 ks
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Family, Partnership and Demographic Ageing [Rodina, partnerství a demografické stárnutí]. / Jitka Rychtaříková, Věra Kuchařová - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2010; Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, 2010. - 173 s. - ISBN 978-80-87007-77-8

[ Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  V České republice došlo v 90. letech minulého století k historicky nejdramatičtějším změnám reprodukčního chování, s nebývalým poklesem plodnosti, odložením rodičovství do pozdějšího věku a nárůstem podílu mimomanželských porodů. V současné společnosti existuje mnoho partnerských forem a životní strategie mladých lidí se dnes v mnoha směrech liší od strategií, které převažovaly mezi generacemi jejich rodičů. Tato kniha prezentuje výsledky průzkumu nazvaného "Muži a ženy v České republice: Život a mezigenerační vztahy", který byl proveden v roce 2005 jako součást mezinárodního longitudinálního programu Generace a gender a koordinován UNECE (Hospodářskou komisí OSN pro Evropu). Cílem průzkumu bylo prozkoumat životní strategie jednotlivců a dynamiku rozvoje rodiny a rodinných vztahů. Jedním z cílů průzkumu bylo pokrýt několik etap životního cyklu. Hlavními tématy této knihy jsou partnerství a rodičovství, rodinné vztahy, ekonomický status, příjmový status a životní úroveň jednotlivců a rodin, hodnocení zdraví a
dopad zdraví na každodenní život. Knihu otevírají dvě kapitoly shrnující demografický a sociálně-ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny 20. století, následované jednotlivými kapitolami popisujícími výsledky průzkumu. V návaznosti na tuto publikaci je analytická studie "Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v České republice".
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic the 1990s saw historically the most dramatic changes in reproductive behaviour, with an unprecedented decline in fertility, the postponement of parenthood to a later age, and the rise in the share of extramarital births. There is a plurality of partnership forms in contemporary society and the life strategies of young people today in many ways differ from the strategies that prevailed among their parents'generations. This book presents the results of a survey titled 'Men and Women in the Czech Republic: The Life Course and Intergenerational Relationships', which was conducted in 2005 as part of the international longitudinal Generations and Gender Programme and coordinated by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The objective of the survey was to examine the life strategies of individuals and the dynamics behind the development of the family and family relationships. One of the survey's aims was to cover several stages of the life cycle. The main topics in this book
are partnerships and parenthood, family relationships, economic status, income status, and the living standard of individuals and families, the assessment of health and the impact of health on everyday life. The book opens with two chapters summarising demographic and socio-economic developments on the territory of the Czech Republic since the middle of the 20th century, followed by individual chapters describing the survey findings. A follow up to this publication is an analytical study'Partnership, Family, and Intergenerational Relationships in the Czech Republic'.
Klíčová slova: demografie; ukazatele; chování demografické; cyklus životní; vztahy mezigenerační; situace sociální; situace ekonomická; rodina; plánování rodiny; gender; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: demography; indicators; demographic behaviour; life cycle; intergenerational relationships; social situation; economic situation; family; family planning; gender; households
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT