Publikační činnost: 2016
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Kohortní změny v koncentraci plodnosti v Česku a na Slovensku [Changes in the Cohort Concentration of Fertility in Czech Republic and Slovakia]. / Anna Šťastná, Branislav Šprocha, Luděk Šídlo, Gabriela Nováková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 48, č. 5 (2016), s. 474-499 (26 s.).

[ Šťastná, Anna - Šprocha, Branislav - Šídlo, Luděk - Nováková, Gabriela ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem této studie je primární zájem o vnitřní individuální rozdíly v plodnosti žen podle rozdělení parity ženské reprodukce v České republice a na Slovensku.
 
Anotace v angličtině:  Cohort Changes in the Concentration of Fertility in the Czech Republic and Slovakia. The main objective of this study is interested primarily in the inter-individual diversity in fertility according to the parity distribution of women reproduction in Czech Republic and Slovakia. The authors identify a sharp decline in the concentration of reproduction during the 20th century at very low levels. It was primarily the result of a very low childlessness with combination of significant domination of the two-child family model. This trend has reversed for the most recent cohorts. It appears that this development mainly triggered by pluralization of reproductive behavior. The youngest cohort tends to increase childlessness as well as increase the proportion of women with only one child. Tshe growing concentration of reproduction suggests that future society in Czech Republic and Slovakia should not simply focus on "averageö women (or mother) but should take into an account a wide spectrum of orientations and life st
rategies.
Klíčová slova: koncentrace repordukce; chování demografické; ČR; SR

Klíčová slova v angličtině: concentration of reproduction; cohort fertility; parity structure; half-statistics; Czech Republic; Slovakia
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Bezdetnosť - nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku [Childlessness ľ a New Phenomenon in the Life Courses of Women in Slovakia]. / Branislav Šprocha, Anna Šťastná, Luděk Šídlo - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 49, č. 5 (2017), s. 561-587 (27 s.).

[ Šprocha, Branislav - Šťastná, Anna - Šídlo, Luděk ]

Anotace:  Tato studie poskytuje podrobnou rekonstrukci dlouhodobých trendů bezdětnosti u žen na Slovensku. Dále se autoři zaměřují na změny v plodnosti kohorty a zejména na první porod v souvislosti s budoucím vývojem bezdětnosti u žen narozených v pozdních sedmdesátých letech a v první polovině osmdesátých let. Velmi důležitým cílem této práce je podrobněji se zaměřit na skupinu žen, které zůstávají bezdětné ve společnosti, kde lidé uzavírali manželství a měli děti ve velmi raném věku a stát se matkou byla obecná norma. Analýza je založena na sčítání lidu. Pomocí míry bezdětnosti a binární logistické regrese se autoři pokouší identifikovat charakteristiky, které určují, zda ženy zůstanou bezdětné nebo ne.
 
Anotace v angličtině:  This study provides a detailed reconstruction of long-term childlessness trends among women in Slovakia. In addition, we focus on the changes in cohort fertility and especially in first births in connection to the future development of childlessness among women born in the late 1970s and the first half of the 1980s. A very important goal of this paper is to look more closely at a group of women who remain childless in a society where people married and had children at very early age and where becoming a mother was a general norm. Our analysis is based on the Population Censuses. Using the childlessness rate and binary logistical regression, we attempt to identify characteristics which determine whether women will remain childless or not.
Klíčová slova: porodnost; deti; ženy; vzdělání dosažené; SR; bezdětnost

Klíčová slova v angličtině: childlessness; fertility; postponement; education; religion; ethnicity; Slovakia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku [Impact of the motherĺs age at childbirth on the health of new-born children in Czechia]. / Luděk Šídlo, Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Tomáš Fait - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 155-174.

[ Šídlo, Luděk - Šťastná, Anna - Kocourková, Jiřina - Fait, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Odložení plodnosti žen na vyšší věk se odráží ve zvýšených zdravotních rizicích, která mohou představovat hrozbu jak pro matku, tak pro novorozence. Cílem článku je posoudit vliv věku žen při porodu na zdraví dítěte a riziko výskytu komplikací během hospitalizace po porodu. Vycházíme z předpokladu, že na zdravotní stav novorozenců lze usoudit z průběhu jejich hospitalizace. Komplikace při hospitalizaci novorozenců či delší doba hospitalizace mohou souviset s potřebou zvýšené zdravotní péče o děti s méně příznivým zdravotním stavem po narození. Analýze využívá anonymizovaná individuální data Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR o vykázané zdravotní péči o děti narozené v roce 2014.
 
Anotace v angličtině:  The postponement of the fertility of women to higher ages is reflected in increased health risks that may pose a threat to both the mother and the new-born child. The aim of the article is to assess the impact of the age of women at childbirth on the health of the child and the risk of the occurrence of complications during hospitalisation following the delivery. We assume that the health of new-born children can be determined from the course of the hospitalisation. Complications during the hospitalisation of the child or longer hospitalisation periods may be related to the increased need for health care as a result of a weakened state of health following the delivery. The analysis makes use of individual anonymised data obtained from the General Health Insurance Company of the Czech Republic (GHIC CZ) on reported health care for children born in 2014.
Klíčová slova: porodnost; věk matky při porodu; novorozenec; stav zdravotní; matky; péče zdravotní; ČR

Klíčová slova v angličtině: mothers; motherĺs age at childbirth; new-born child; health condition; birth weight; IVF; Czechia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  není připisováno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT