Publikační činnost: 2008
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. [Česká republika: Rychlátransformace porodnosti a rodinného chování po kolapsu socialismu.]. / Tomáš Sobotka, Anna Šťastná, Kryštof Zeman, Dana Hamplová, Vladimíra Kantorová - In: Demographic Research. - ISSN 1435-9871 - Roč. 19, č. 14 (2008), s. 403-454 (52 s.).

[ Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Po pádu socialistického režimu v r. 1989 došlo v ČR k hluboké transformaci modelů rodiny a porodnosti. Založení rodiny se odkládá, míra porodnosti poklesla na velmi nízkou úroveň. Nesezdané soužití se stalo poměrně rozšířeným a sňatky se odkládají na pozdější dobu, nebo se s nimi vůbec nepočítá. Tyto rychlé posuny v rodinném chování byly primárně ovlivněny obdobím změn a vyústily v ostrou diskontinuitu v kohortě modelů vytváření rodiny a porodnosti. Rychlost pozorovaných změn lze vysvětlit jako důsledek současného působení několika faktorů, zejména nárůstu vyššího vzdělání, výskytu nových příležitostí, které konkurují rodinnému životu, rostoucí konkurence v zaměstnání, rostoucí ekonomická nejistota mladých lidí, měnící se partnerské chování.
 
Anotace v angličtině:  Following the swift demise of the state-socialist regime in 1989, a profound transformation of family and fertility patterns has taken place in the Czech Republic. Family formation has been postponed and period fertility rates have fallen to very low levels. Unmarried cohabitation has become relatively widespread and marriages have been progressively delayed or even foregone. These rapid shifts in family-related behaviour were primarily driven by a period change and resulted in a sharp discontinuity in cohort patterns of union formation and childbearing. The rapidity of observed changes can be explained as the outcome of a simultaneous occurrence of several factors, especially the expansion of higher education, the emergence of new opportunities competing with family life, increasing job competition, rising economic uncertainty in young adulthood, and changing partnership behaviour.
Klíčová slova: ČR; Evropa; chování rodinné; chování reprodukční; porodnost; rodičovství; manželství; soužití nesezdané; partnerství; rozvody; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; Europe; family behaviour; reproductive behaviour; fertility; childbearing; MARRIAGE; marriage age; cohabitation; DIVORCES; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Do 1465
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Changing Parental Leave and Shifts in Second and Third-Birth Rates in Austria. [Měnící se rodičovská dovolená a posuny v mírách porodnosti druhého a třetího dítěte v Rakousku.]. / Anna Šťastná, Tomáš Sobotka - Vienna: Vienna Institute of Demography - Austrian Academy of Science, 2009. - 27 s.

[ Šťastná, Anna - Sobotka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie podrobně analyzuje změny v načasování a velikosti plodnosti, které následovaly po změnách v poskytování rodičovské dovolené v Rakousku, kde se předpisy o dovolené změnily třikrát v rozmezí let 1990 a 2002. Nejprve posuzuje důkazy o dopadu změn rodičovské dovolené na plodnost v jiných zemích Evropy. Potom podrobněji ukazuje změny v politice rodičovské dovolené v Rakousku od roku 1990. Následuje popis použitých dat a metod. Analýza se zaměřuje především na dlouhodobé změny v intenzitě 2. a 3. porodů ve vybraných intervalech od předchozího porodu, a potom na krátkodobé změny u žen, které mají své první nebo druhé dítě tři měsíce před a po změně právní úpravy rodičovské dovolené. Autoři analyzují, zda tyto posuny měly trvalý dopad. Také se zabývají možnými dopady změn v rodičovské dovolené na trendy období plodnosti. Závěrečná část shrnuje hlavní zjištění.
 
Anotace v angličtině:  The study analyses in detail changes in the timing and quantum of fertility following the modifications of parental leave provision in Austria, where leave regulations changed three times between 1990 and 2002. First, we review the evidence on the impact of changing parental leave on fertility in other countries of Europe. Then we outline the changes in parental leave policies in Austria since 1990 in more detail. Subsequently, we describe data and methods used. Our analysis focuses first on the long-term changes in second and third-birth intensities at selected intervals since the previous birth and then on short-term changes among women having their first or second child three months before and after the change in parental leave regulation. We analyse whether these shifts had a lasting impact. We also look at the possible effects of changes in parental leave on period fertility trends. The concluding section summarises our major findings.
Klíčová slova: Rakousko; dovolená rodičovská; politika rodinná; porodnost; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: Austria; family policy; parental leave; fertility; family planning; second births; third births
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  edice: VID Working Paper 07/2009
viz sig: rakousko 187
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT