Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora ekonomické aktivity stárnoucí populace v Rakousku. [Support of economic activity of older population in Austria.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Alena Šteflová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 5-8 (4 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Šteflová, Alena ]

Anotace:  Demografická struktura většiny zemí EU je charakterizována stárnutím populace. Jedním ze způsobů jak řešit související ekonomické problémy je postupné zvyšování věku odchodu do důchodu. To vede k rovnoměrnému zvyšování zaměstnanosti starších lidí. Jelikož Rakousko a ČR mají významné demografické podobnosti i zvyklosti, lze problematiku starší pracovní síly řešit podobně. Podpora zaměstnanosti starších lidí zahrnuje vedle legislativy, státních úřadů a národních programů i různé aktivity nezávislých orgánů, jako jsou odbory, zaměstnavatelé, výzkumné ústavy atd. Zejména podpora ekonomických aktivit starších občanů v rakouských podnicích může být pro české zaměstnavatele inspirující.
 
Anotace v angličtině:  Demographic structure of most EU countries is characterized by population ageing. One of the ways how to solve the related economic problems is the gradual increase of retirement age. It leads to increasing employment of even older people. As far as Austria and the Czech Republic have considerable demographic similarities and habits, the problems of elderly working force can be addressed similarly. In addition to legislation, state authorities and national programs, the support of working elder population in Austria also includes various activities of independent bodies such as trade unions, employers, research institutes, etc. The support of economic activities of elder citizens in Austrian companies in particular may be inspiring for employers in the Czech Republic.
Klíčová slova: pracovníci starší; činnost ekonomická; stárnutí; stárnutí aktivní; podmínky pracovní; odchod do důchodu; trh práce; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: elder employees; economic activities; ageing; working conditions; retirement age; labour market; Austria; active ageing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora zdraví na pracovišti u stárnoucí ekonomicky aktivní populace. [Health promotion for agein employees in the workplace.]. / Daniela Bruthansová, Alena Šteflová, M. Cikrt, Bohuslav Seifert, Petr Struk, J. Vavřínová, Jan Bruthans - In: Praktický lékař. - ISSN 0032-6739 - Roč. 87, č. 5 (2007), s. 272-278 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Šteflová, Alena - Cikrt, M. - Seifert, Bohuslav - Struk, Petr - Vavřínová, J. - Bruthans, Jan ]

Anotace:  Vzhledem k demografickým změnám se v některých členských zemích EU v posledních letech uskutečňují sociální a zdravotnické postupy, jejichž cílem je udržet stárnoucí zaměstnance v pracovním procesu. Důležitost problému vyvstává v ČR i s ohledem na průběžné zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Jednoduché změny v organizaci práce mohou přispět ke snížení fyzické a psychické zátěže stárnoucích zaměstnanců a opatření podporující zdravý způsob života mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců v dlouhodobém výhledu. Zpráva Healthy Work in an Ageing Europe of ENWHP umožnil porovnat přístupy národních opatření k podpoře zdraví starších zaměstnanců uplatňované v ČR se zeměmi, které mají v této oblasti delší zkušenosti. Na základě analýzy dostupných dat a východisek souvisejících se stárnutím populace a ze zkušeností z vybraných zemí EU jsou v práci pro ČR navrženy iniciativy a opatření propagující podporu zdraví u stárnoucích zaměstnanců na podnikové úrovni.
 
Anotace v angličtině:  Due to demographic changes in some of the EU member countries, certain social and health procedures have been introduced recently with the aim of keeping ageing employees in the working process. This problem is acute in the CR due to the continued increase in the retirement age. Relatively simple changes in the work-plan can contribute to a reduction in the physical and psychological burden for ageing employees and the promotion of a healthy way of life can influence the health of employees in the long-lerm. The Healthy Work in an Ageing Europe report from the ENWHP enabled a comparison to be made between the national approach towards the support of health in elder employees applied in the CR with those in countries that are more experienced in this field.. On the basis of an analysis of the available data connected with ageing population as well as from the experience of some select EU countries, initiatives and measures promoting health of the ageing employees on a company level in the CR are proposed.
Klíčová slova: stárnutí populace; stárnutí aktivní; podpora zdravého stárnutí zaměstnanců na pracovišti

Klíčová slova v angličtině: ageing population; promoting health of the ageing employees on a company level
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT