Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region) [Employment policy of persons with disabilities in the Slovak Republic and Belgium - Walloon Region]. / Katarína Švehlová, Mirjam Suchomelová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-140-7

[ Švehlová, Katarína - Suchomelová, Mirjam ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémy národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii - Valonském regionu, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with systems of national policy on employment of people with disabilities in in the Slovak Republic and Belgium - Walloon Region, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; SR; Belgie

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Slovakia; Belgium
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích [Comparison of invalidity in the Czech Republic and selected European countries]. / Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 73 s.

[ Holub, Martin - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem projektu je porovnání invalidizace a jejího vývoje v ČR se situací ve vybraných zemích EU. Pozornost je zaměřena na země s vícestupňovým systémem invalidity a invalidních důchodů. Projekt přináší detailní popis pojetí invalidity a invalidních důchodů ve sledovaných evropských zemích, věcných a právních podmínek pro uznávání jednotlivých stupňů invalidity a pro přiznávání invalidních důchodů. Vývoj invalidizace je dokumentován statistickými údaji o nově přiznaných invalidních důchodech v jednotlivých zemích za léta 2012 a 2013 podle počtu všech nově přiznaných invalidních důchodů a podle počtu nově přiznaných "plných" a "částečných" invalidních důchodů celkově a v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Zároveň byla pozornost zaměřena na dočasnost nebo trvalost nároku na invalidní důchod, na problematiku provádění kontrol zdravotního stavu a trvání invalidity a jejich výsledky, na zdravotní příčiny invalidizace a na věkový aspekt invalidity, tedy věk, v němž je příslušný invalidní důchod přiznáván nejčas
těji.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of invalidity and its development in Czech Republic and selected European countries. Projectĺs attention aims to multi degree invalidity systems. Study brings detailed descriptions of invalidity systems, basic principles and risk covered. The development of invalidity is illustrated by statistical data on new granted invalidity pensions in years 2012 and 2013 divided by full or partial invalidity pensions. The project compares health causes of invalidity, duration of invalidity, possibility of review invalidity pension and the age in which the invalidity benefit is granted most frequently.
Klíčová slova: důchod invalidní; zab. sociální; komparace invalidních systémů

Klíčová slova v angličtině: disability pension; social security; comparison of invalidity systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC508/2015 Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 86 s. - ISBN 978-80-7416-236-7

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je zmapovat problematiku věcného a právního vymezení kategorie osob se zdravotním postižením a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systémech zaměstnanosti vybraných evropských zemích (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie a ČR). Práce se zabývá způsoby řešení uvedené problematiky v těchto zemích. Popisy systémů jednotlivých zemí jsou rozděleny vždy do tří tematických částí. V první části jsou definovány pojmy zdravotního postižení a osoby se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti. Druhá část se zabývá otázkami, jakým způsobem se v jednotlivých zemích pro účely politiky zaměstnanosti stanovuje zdravotní postižení, kdo a na základě jakých kritérií ho posuzuje a který orgán rozhoduje o přiznání statusu osoby se zdravotním postižením. Třetí část zahrnuje přehled hlavních opatření a nástrojů využívaných k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením a k jejich ochraně na trhu práce.
Klíčová slova: postižení; trh práce; práce-postižení; definice; invalidita; služba posudková; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; employment support; protection of disabled persons in the labour market; definition of disability; assessment of disability in the field of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC413/2014 Analýza věcného a právního vymezení statusu osoby se zdravotním postižením, statusu osoby zdravotně znevýhodněné a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systému zaměstnanosti v některých zemích EU
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries [The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 86 s. - ISBN 978-80-7416-238-1

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The monograph aims to map the topic of the factual and legal definition of that category of persons with disabilities and methods employed to increase the level of protection of such persons in the labour market within the employment systems of selected European countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, the United Kingdom and the Czech Republic). The descriptions of systems in individual countries are always divided into three thematic sections. The first section focuses on defining the terms 'disability' and 'person with disability' with regard to employment area. The second section deals with questions concerning how disability is determined for the purposes of employment policy in each of the countries, who is responsible for assessment and which criteria they employ, and which body finally decides on the granting of the status of a person with disability. The third section includes an overview of the key measures and instruments used
in supporting the employment of persons with disabilities and their protection in the labour market.
Klíčová slova: postižení; trh práce; práce-postižení; definice; invalidita; služba posudková; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; employment support; protection of disabled persons in the labour market; definition of disability; assessment of disability in the field of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC413/2014 Analýza věcného a právního vymezení statusu osoby se zdravotním postižením, statusu osoby zdravotně znevýhodněné a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systému zaměstnanosti v některých zemích EU
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 [Assessment services in the area of social protection in selected EU countries in 2013]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová, Jitka Konopásková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 149 s. - ISBN 978-80-7416-306-7

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína - Konopásková, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se zabývá uspořádáním lékařské posudkové služby z hlediska jejích vazeb na rozhodovací procesy ve vybraných evropských zemích, zejména v zemích střední Evropy. Obsahuje základní přehled o systémech posudkové činnosti v Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku a dále pro srovnání i ve Francii a Velké Británii. Studie se zaměřuje na organizační struktury posudkové činnosti ve vazbě na jednotlivé oblasti sociální ochrany. Ze získaných informací vyplývá, že systémy posudkové činnosti pro různé oblasti sociální ochrany nebývají organizovány jednotně a odděleně od dávkových orgánů. Jednotlivé instituce sociální ochrany mají pro své specifické potřeby k dispozici organizaci, případně jednotlivce, kteří pro ně posudkovou činnost vykonávají. V řadě případů je tato činnost přímo integrována do organizační struktury příslušné instituce.
 
Anotace v angličtině:  The publication addresses the arrangement of medical assessment services in terms of their connection with the decision-making process in selected European countries, particularly Central European countries. It contains a basic overview of assessment systems in Poland, Slovakia, Germany, Austria and, for comparison purposes, France and the United Kingdom. The study focuses on the organisational structure of assessment services in relation to individual areas of social protection. The information collected revealed that assessment systems for different areas of social protection are not organised uniformly and separately from benefits authorities. Individual social protection institutions, for their specific needs, have at their disposal organisations or, where appropriate, individuals who conduct assessment activities for them. In many cases, such activities are directly integrated into the organisational structure of the relevant institution.
Klíčová slova: služba posudková; ochrana sociální; podpora sociální; správa státní; dávky

Klíčová slova v angličtině: assessment service; social protection; social support; social benefits; state administration authority
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC209/2013 Procesní vztah lékařské posudkové služby a dávkových orgánů v zahraničních úpravách
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU [The organisation of health assessment in relation to decision-making processes in the social security systems of selected EU countries]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 248 s. - ISBN 978-80-7416-306-7

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace popisuje organizaci výkonu posudkové služby v sociální oblasti ve vybraných zemích EU (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie a Velká Británie) se zvláštním zaměřením na propojení a vazby mezi subjekty, které výkon posudkové služby v sociální oblasti provádějí a subjekty, pro které jsou výstupy posudkové služby určeny. Publikace poskytuje ucelenější představu o aktuálních trendech uplatňovaných v zahraničních systémech posudkové služby a to zejména o organizaci posudkové služby; o vymezení posudkových agend a místní příslušnosti; o pravomocech posudkové služby, právech a povinnostech posuzovaných osob a třetích subjektů; o předpisech upravujících činnost posudkové služby, lhůtách pro podání posudku; o opravných prostředcích ve správním řízení, které je možné uplatnit v případě pochybnosti o výsledku posouzení; o možnostech soudního přezkumu, personálním zabezpečení posudkové služby, atd.
 
Anotace v angličtině:  The publication describes the organisation of the performance of assessment services in the social sphere in selected EU countries (Germany, Austria, Poland, Slovakia, France and the United Kingdom) focusing particularly on the interconnection and linkages between the bodies which perform assessment services in the social sphere and the entities for which the outputs of assessment service are intended. The publication provides a comprehensive overview of current trends applied with respect to foreign assessment systems, in particular to the organisation of assessment services; the definition of the assessment agenda and territorial jurisdiction; the legal authority of assessment services, the rights and duties of assessed persons and third parties; rules which regulate the activities of assessment services, deadlines for submission of reports; remedies through administrative proceedings that can be invoked in the case of any doubt surrounding the results of such assessments; on the potential for judicial revi
ew, ensuring the staffing of assessment services, etc.
Klíčová slova: služba posudková; ochrana sociální; podpora sociální; správa státní; dávky

Klíčová slova v angličtině: assessment service; social protection; social support; state administration authority; social benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC525/2016 Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT