Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. [Implementation of selected programmes of active employment policy and evaluation of their efficiency and effectiveness from the perspective of the Labour Office of the Czech Republic in 2017: Partial background study I.]. / Miroslava Rákoczyová, Miriam Kotrusová, Pavel Horák, Jan Kubát, Helena Marešová, Danica Schebelle, Marie Táborská, Robert Trbola, Jana Váňová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 85 s. - ISBN 978-80-7416-338-8

[ Rákoczyová, Miroslava - Kotrusová, Miriam - Horák, Pavel - Kubát, Jan - Marešová, Helena - Schebelle, Danica - Táborská, Marie - Trbola, Robert - Váňová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá mapováním realizace vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím reflexe zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017. Sledovány byly vybrané programy APZ, především veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace. Tato dílčí zpráva doplňuje kvantitativní analýzu "Zhodnocení krátkodoČbých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných" o kvalitativně hloubkový vhled do dané problematiky. Byla využita smíšená metodologie sociálně-vědního výzkumu, v rámci kterého bylo realizováno on-line dotazování, na které navazovaly individuální polostrukturované rozhovory a skupinové rozhovory s respondenty ze všech krajů ČR. Při analýze dat byla využita statistická analýza kvantitativních dat a obsahová (tematická) analýza kvalitativních dat.
Získaná zjištění poukazují na relativně dobře nastavenou APZ, která podporuje zaměstnanost a uplatnitelnost osob na trhu práce, naráží však na specifika související s fungováním trhu práce v období plné zaměstnanosti a na systémová omezení související s nezaměstnaností v ČR (zejména exekuce, nízké mzdy, nelegální zaměstnanost).
 
Anotace v angličtině:  This study is mapping the implementation of selected tools of active labor market programmes (ALMP) in 2017 through the reflection of the Czech Labor Office employees in 2017. It concentrates mainly on the following active labor market programmes: community work, socially purposeful jobs and retraining. This sub-report complements the quantitative analysis "Evaluation of short and mid-term impacts of some ALM programmes with focus on long-term unemployed people implemented in 2014" with a qualitatively in-depth insight into the issue. A mixed methodology of socio-scientific research was used, where on-line questioning was conducted, followed by individual semi-structured interviews and group interviews with respondents from all regions of the Czech Republic. Statistical analysis of quantitative data and content (thematic) analysis of qualitative data was used to analyze the data.
Acquired findings point to relatively well-defined ALMP, which promote employment and employability of people in the labor market, however, it encounters specificities related to the functioning of the labor market during the period of full employment and to systemic restrictions related to unemployment in the Czech Republic (especially seizure or property, low wages, illegal employment).
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; kraje; hodnocení; zaměstnanci ÚP ČR; ČR

Klíčová slova v angličtině: active employment policy; regions; evaluation; labour office employees
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie II. [Conditions of implementation of interventions and (selected) AEP programmes and ways of evaluating their effectiveness by the perspective of the Labour Office employees in 2017: Partial background study II.]. / Miriam Kotrusová, Jan Kubát, Danica Schebelle, Helena Marešová, Marie Táborská, Jana Váňová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 207 s. - ISBN 978-80-7416-339-5

[ Kotrusová, Miriam - Kubát, Jan - Schebelle, Danica - Marešová, Helena - Táborská, Marie - Váňová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie představuje jeden z dílčích výstupů projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ, který si klade za cíl vypracovat a nastavit komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů APZ pro veřejné služby zaměstnanosti. Tato monografie se zabývá zjišťováním (regionálně specifických) podmínek pro realizaci intervencí (včetně vybraných programů) APZ perspektivou zaměstnanců jednotlivých krajských poboček ÚP ČR. Při sběru dat byla využita metodologie smíšeného výzkumu, jehož nástroji byly on-line dotazník, individuální polostrukturovaný rozhovor a skupinový rozhovor se zaměstnanci příslušných krajských poboček ÚP ČR. Při analýze dat byla využita statistická analýza kvantitativních dat a obsahová (tematická) analýza kvalitativních dat.
Zjištění této studie poukazují na relativně vhodně centrálně nastavenou APZ, která však naráží jak na limity související s fungováním trhu práce v období plné zaměstnanosti a na specifika daného regionu, tak na celou řadu systémových omezení, zejména exekuce, nízké mzdy, nelegální zaměstnanost. Navzdory cílení intervencí na nejvíce problémové skupiny nezaměstnaných a na nezaměstnaností nejvíce postižené regiony se v ČR nedaří regionální nerovnosti prostřednictvím APZ snižovat.
 
Anotace v angličtině:  The monograph represents one of the outputs of the Active Labour Market Programme (ALMP) Effectiveness and Efficiency Evaluation Project, which aims to develop and set up a comprehensive and interlinked information, analytical and monitoring system for the evaluation of ALMP tools for public employment services. This study deals with identification of active labour market programmes and interventions in all 14 Czech regions and their specific through the lense of employees of individual Czech Regional Labour Offices in 2017. The methodology used for data collection was a mixed research, using an on-line questionnaire, individual semi-structured interviews and group interviews with the employees of relevant Czech Labor Offices. A statistical analysis of quantitative data and a thematic analysis of qualitative data were used for the data analysis.
The findings of this study point to a relatively well-suited ALMP, which, however, hits the limits associated with the labor market functioning in times of full employment and specific features of different regions, and systemic limitations (especially seizure, low wages, illegal employment). Despite tailoring of active labour market interventios to groups of unemployed with the most serious problems at the labour market and regions mostly hit by unemployment, the Czech Republic is not sucesfull in diminishing persistent regional differences.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; regionální nerovnosti

Klíčová slova v angličtině: active labour market policy; regional differences
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BAV

Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR [The role of social service providers for (long-term unemployed) homeless people in the process of finding and keeping a job and their cooperation with the Labour Office of the Czech Republic]. / Jan KUBÁT, Helena MAREŠOVÁ, Danica SCHEBELLE, Marie TÁBORSKÁ, Miriam KOTRUSOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 95 stran - ISBN 978-80-7416-358-6

[ KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - KOTRUSOVÁ, Miriam ]

Soubory ke ztažení:
Policy Brief

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumu bylo identifikovat roli poskytovatelů sociálních služeb (dlouhodobě) nezaměstnaným osobám v procesu hledání zaměstnání a zjistit, jak poskytovatelé služeb v tomto procesu spolupracují s Úřadem práce ČR. Vzhledem k heterogenitě jak poskytovatelů sociálních služeb, tak dlouhodobě nezaměstnaných osob, byla cílová skupina zúžená na poskytovatele přístřeší osobám bez domova (tj. azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty atp.), které jsou osobami v hmotné nouzi. Byly použity kvantitativní i kvalitativní metody sběru dat.
Hlavní zjištění našeho výzkumu potvrzuje závěry již dříve realizovaných výzkumů, že spolupráce mezi úřadem práce a sociálními pracovníky různých zařízení poskytujících sociální služby je funkční tam, kde na lokální úrovni existují dobré, často neformální vztahy mezi zúčastněnými aktéry. Pro efektivní realizaci "skutečné" sociální práce s osobami bez domova je však nutné zajistit koordinaci a v některých případech také funkční spolupráci mezi poskytovateli přístřeší osobám bez domova a zaměstnanci ÚP, zejména oddělením nepojistných sociálních dávek a útvarem zprostředkování.
 
Anotace v angličtině:  Aims of our research were to identify a role of social services providers to long-term unemployed people to find a job and determine how social service providers cooperate with labour officers in the process of looking for a job. Because of great heterogeneity of social service providers as well as long-term unemployed people, we narrowed a target group to providers of a shelter to homeless people whom social assistance benefits are payed by labour office. Examples of the social service providers included in our research were different types of asylum homes or dosshouses according to the Czech social service legislation. We used quantitative and qualitative methods of data collection.
Main conclusions of our research confirm results of previously realised researches that cooperation between labour offices and social service providers in general is functioning well if at the local levels informal and friendly relations between them exist. To provide effective (and real) social work with homeless people is necessary to ensure coordination and, in some cases also functional cooperation between subjects providing a shelter to homeless persons and labour officers, who administer social benefits as well as job brokerage to them.
Klíčová slova: služby sociální; osoby bez domova; poskytovatelé sociálních služeb; Úřad práce České republiky; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; homeless people; social services providers; Labour office of the Czech Republic; social work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-378-4 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 [Evaluation of the impact and targeting of the program of subsidised workplaces in 2017]. / Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC, Markéta HORÁKOVÁ, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 108 stran - ISBN 978-80-7416-424-8 (print), - ISBN 978-80-7416-425-5 (pdf)

[ HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V tomto textu jsme se zabývali vyhodnocením programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2017. V textu byla uplatněna mikroekonomická perspektiva dopadového hodnocení (kvaziexperimentální ľ CEM) doplněná analýzou cílenosti programů a analýzou programových dokumentů a rozhovorů s pracovníky ÚP. Rok 2017 byl rokem nízké nezaměstnanosti (s tím souvisí změna struktury uchazečů) a snahy pracovníků Úřadu práce cílit SÚPM na nejvíce znevýhodněné uchazeče, klienty hmotné nouze atd. V roce 2017 byla převaha účastníků SÚPM alokována v pěti základních subtypech (SÚPM NIP OPZ, SÚPM ľ vyhrazení místa, Regionální SÚPM vyhrazené, Odborné praxe do 30 let a SÚPM ľ SVČ). Tyto programy se částečně odlišují jak účelem, tak svou cíleností. SÚPM mají schopnost držet valnou většinu svých účastníků dlouhodobě mimo evidenci Úřadu práce, a to i pokud dotace trvá jen půl roku. Rozsah účastníků, kteří jsou po programu průběžně v evidenci, je v závislosti na typu programu 10 až 20 % (většinou 10 až 15 %).
Někdy v budoucnu (po programu) se do evidence vrátilo cca 35 až 45 % účastníků. Účastníci programů se do evidence vracejí o něco častěji než kontrolní skupina, ale rozdíl není velký. Zaznamenali jsme větší návratnost do evidence u osob se zdravotními problémy a u starších uchazečů. Po návratu do evidence účastníci relativně rychle opět odcházejí, proto dochází k celkově nízké přítomnosti účastníků programů v evidenci. U odchodu z následné evidence se též projevuje vyšší podíl nástupů účastníků do zaměstnání. Z hlediska důvodu odchodu z evidence se v kontrolní skupině silně projevují neznámé důvody (23,5 %) a sankční vyřazení (18,1 %).
 
Anotace v angličtině:  This study evaluated Active labour market policy programs Ĺsubsidised workplaces in the private sector. We used the micro-economic perspective of impact evaluation (quasi-experimental ľ CEM). We also present the targeting analysis of the programs and explain the impacts in a broader context using program documents and interviews with public employment office (PES) employees. The year 2017, for which this analysis was conducted, was when the unemployment level in the Czech Republic was very low. Mostly the unemployed with substantial employability problems stayed in the PES register. Employment office workers targeted subsided workplaces to those unemployed with more work handicaps. We analysed five subtypes of subsidised workplaces. We found that these subtypes of subsidised workplaces differ in their intended purpose and targeting. Most program participants were out of the PES register during and after participation in the subsidised workplace.
About 10 to 20 percent of program participants are continuously in register and about 35 to 45 percent return to register after the program (comparable to the control group). People with disabilities and over 50 more often return to register after the program. When people return to register, they can leave again relatively quickly. In the control group, many unemployed left PES register to economic inactivity or sanctioned by PES.
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; politika zaměstnanosti aktivní; evaluace; cílenost programů APZ

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; employment; active employment policy; Evaluation; program evaluation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 [Evaluation of the Impact and Targeting of the Program of Community Service in 2016]. / Jiří VYHLÍDAL, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ, Markéta HORÁKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 94 stran - ISBN 978-80-7416-426-2 (print), - ISBN 978-80-7416-427-9 (pdf)

[ VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je popsat dopady programu veřejně prospěšných prací (VPP) v České republice v roce 2016. Pokud není uvedeno jinak, všechny výstupy a výsledky uvedené v této studii pocházejí z analýz provedených na souboru administrativních dat sbíraných v souvislosti s evidencí uchazečů o zaměstnání a administrací programů aktivní politiky zaměstnanosti na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (OKPrace). Programy tvorby pracovních míst ve veřejném sektoru (VPP) jsou z velké části určeny uchazečům, kteří jsou obvykle ve vztahu k trhu práce označováni jako outsideři. Cílem těchto programů není vždy nutně nebo především umístění absolventů zpět na trhu práce. Mohou například plnit funkci prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo také prevence zapojení uchazečů v nelegální ekonomice. Mohou také sloužit jako prostředek zlepšení finanční situace osob a domácností dlouhodobě závislých na systému sociální podpory.
Z naznačené mnohosti cílů s tímto typem programu spojených vyplývá i jistá obtíž při evaluaci jejich dopadu. A mnohostranné zaměření těchto programů se může projevit i v případě analýzy cílenosti. Jakkoli tedy existují oficiální dokumenty, které definují cíle programu a způsoby jeho implementace, nakonec bylo možné až z výsledků analýz určit, jakým cílům či účelům byla při implementaci dána přednost. Do programu VPP vstoupilo v průběhu roku 2016 celkem 15 884 uchazečů, což představuje necelá dvě procenta (1,87 %) z celé sledované kohorty nezaměstnaných, tzn. z těch, kteří byli v registru ÚP v roce 2016 alespoň jeden den. Účastníky VPP byli nejčastěji muži ve věku nad 50 let, bez nezaopatřených dětí, s nižším dosaženým vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. V jejich pracovní anamnéze je možné najít buďto jedno nebo několik málo poměrně dlouhých, nebo více opakovaných kratších období nezaměstnanosti. Do programu však často nastupovali po relativně krátkém období sledované evidence.
Hodnocení dopadu programu VPP je založeno na aplikaci quasi-experimentálního kontrafaktuálního přístupu, založeného na párování členů intervenční skupiny (uchazečů, kteří absolvovali program VPP v roce 2016) a kontrolní skupiny (uchazečů, kteří žádný program APZ v roce 2016 neabsolvovali). Z porovnání výsledků intervenční a kontrolní skupiny vyplývá, že účast v programu VPP ve větší míře vede k opětovné evidenci v období po skončení programu. Z absolventů programu VPP se po skončení programu v monitorovaném období vrátila zpět do evidence takřka polovina (49,9 %). A čtvrtina z těch, kteří se vrátili do evidence, tak učinila bezprostředně po skončení účasti v programu VPP. Další čtvrtina do 6 měsíců. Do roka se do evidence vrátily tři čtvrtiny z nich. Z kontrolní skupiny se v monitorovaném období, trvajícím 22 měsíců, zpět do evidence vrátila jen o málo více než čtvrtina uchazečů (28 %). A i tempo jejich návratu bylo pomalejší než u absolventů VPP.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to describe the impacts of the program of public sector job creation in the Czech Republic in 2016. Unless otherwise stated, all outputs and results presented in this study come from analyzes performed on a set of administrative data collected in connection with the registration of job seekers and administration of ALMPs at contact workplaces of the Labor Office of the Czech Republic (OKPrace). Public sector job creation program is largely aimed at jobseekers, who are usually referred to as "outsiders" in relation to the labor market. The goal of these programs is not always necessarily or, above all, to place participants back on the labor market. For example, the program can serve as a prevention of long-term unemployment, or also a prevention of the involvement of job seekers in the illegal economy. Program can also serve as a means of improving the financial situation of people and households being long-term dependent on the social support system.
The indicated number of objectives associated with this type of program also results in a certain difficulty in the evaluation of its impact. And the outcome of targeting analysis is also affected by the multifaceted focus of the program. Thus, although there are official documents that define the objectives of the program and the methods of its implementation, in the end it was only possible to determine from the results of the analyzes which objectives or purposes were given priority during the program implementation. In the course of 2016, 15.884 job seekers (1.87% of the entire monitored cohort of the unemployed) took part in the program of public sector job creation. Program participants were most often men over the age of 50, without dependent children, with lower educational attainment and in good health. In their work history can be often identified either one or a few relatively long or more repeated shorter periods of unemployment.
However, they frequently joined the program after a relatively short period of monitored registration. The evaluation of the program impact is based on the application of a quasi-experimental counterfactual approach, based on the matching of members of the intervention group (applicants who started participation in the program in 2016) and the control group (applicants who did not attend any ALMP program in 2016). A comparison of the results of the intervention and control groups shows that participation in the program leads to a greater extent to re-registration in the period after the end of the program. Almost half of the graduates of the program (49.9%) returned to the register in the monitored period in the monitored period. And a quarter of those who returned to the register did so immediately after their participation in the VPP program ended. Another quarter within 6 months. Within a year, three quarters of them returned to the register.
In the monitored period, lasting 22 months, only just over a quarter of applicants (28%) from the control group returned to the register. And the pace of their return was slower than that of the program participants.
Klíčová slova: práce; nezaměstnanost; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: work; unemployment; Evaluation; analysis; Targeting; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění [Issues Surrounding the Provision of Counselling and Social Work to Homeless People with an Emphasis on their Employment]. / Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ, Noemi ROUPCOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 5 (2021), s. 21-29 (9 stran).

[ MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - ROUPCOVÁ, Noemi ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek mapuje aktuální situaci lidí bez domova v ČR, kteří jsou zároveň klienty Úřadu práce ČR. Zaměřuje se na analýzu stávající situace v koordinaci činností vedoucích k uplatnění lidí bez domova na primárním či sekundárním trhu práce. Se vznikem Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR) byl významně změněn do té doby realizovaný systém koordinace a evaluace těchto činností a částečně se přiblížil systému, který je dlouhodobě uplatňován ve Spolkové republice Německo. Proto byla do článku zařazena krátká komparace obou systémů, v níž jsou akcentovány zejména prvky nabízející možné příklady dobré praxe využitelné i v našich podmínkách. Výsledky komparace ukazují zejména deficity v oblasti organizačních a metodických pravidel a s nimi spojenou absenci funkčního modelu koordinace a evaluace realizovaných poradenských a sociálních služeb.
Pro efektivní realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k lidem bez domova je nezbytné vyjasnit hranici a konkrétně vymezit kompetence v poskytování sociální práce mezi ÚP ČR a sociálními odbory místních samospráv.
 
Anotace v angličtině:  The article maps the current situation of homeless persons in the Czech Republic who are clients of the Czech Labour Office. It focuses on the analysis of the current situation in terms of the coordination of activities leading to the employment of homeless persons in the primary and secondary labour markets. Following the establishment of the General Directorate of the Labour Office of the Czech Republic (ÚP ČR), the system for the coordination and evaluation of such activities in place up to this time underwent significant change, with the result that it more closely resembled the system applied for many years in the Federal Republic of Germany. Consequently, the article included a brief comparison of the two systems that highlighted those components that offered examples of best practice that can be adapted to Czech conditions.
The results of the comparison primarily revealed deficiencies in terms of various organisational and methodological aspects, and the related absence of a functional model for the cordination and evaluation of the counselling and social services provided. With concern to the introduction of effective active employment policy tools and measures for homeless persons, it will be necessary to clarify the levels of authority, and to specifically define the social work competencies, of the Labour Office of the Czech Republic and the responsible local government social departments.
Klíčová slova: práce sociální; služby sociální; úřady práce; osoby bez domova; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; labour offices; homeless persons; RILSA
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT