Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti. [Feminists Perspectives in Social Work in Relation to Gender Roles Redefinition in the Czech Society.]. / Helena Tomešová Bartáková - In: Sociální práce /Sosiálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 100-111 (12 s.).

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Text se soustřeďuje na možnosti uplatnění feministických proudů v sociální práci zejména s ohledem na její možnosti v otázce redefinování genderových rolí. Sleduje vývoj dělby práce mezi muži a ženami a její důsledky pro slaďování práce a rodiny; diskutuje otázku legitimity redefinice genderových rolí v současných vyspělých společnostech. Představuje východiska feministické sociální práce a nástroje, které má k dispozici pro svou praxi. Následně reflektuje limity uplatnění feministických proudů v sociální práci obecněji, především ale specifiky v české společnosti a předkládá i kritiku a reflexi z hlediska post-teorií ve feminismu.
 
Anotace v angličtině:  Text focuses on the possibilities of applying feminist perspectives in social work practice mainly with respect to the question of re-defining the gender roles. It elaborates on the development of labour division between men and women, its consequences for the work-life balance and the legitimacy of these topics in contemporary societies. In the next step, the ideological foundation of the feminist social work is presented as well as the methods for practice. The author reflects on limits and potential barriers, which can prevent social workers to apply feminists thoughts in general and Czech social workers in particular. She also reflects on critics from post-theories in feminism.
Klíčová slova: práce sociální; gender; sladění pracovního a rodinného života; zaměstnanost; pracovníci sociální; genderová dělba práce; redefinice genderových rolí; feministické proudy v sociální práci; role sociálního pracovníka

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; gender; work-life balance; employment; gendered division of work; re-definition of gender roles; feminist perspectives in social work; role of social worker
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti (není projekt VÚPSV)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence). [Assessment of programmes of active labour market policies realized in 2007 with aiming at retraining (structure, targeting, short- and long- term effects on leaving the employment offices register).]. / Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka, Helena Tomešová Bartáková, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-045-5

[ Hora, Ondřej - Sirovátka, Tomáš - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  V této studii se zabýváme hodnocením opatření AZP na národní úrovni v ČR za období roku 2007. Tyto programy jsou hodnoČceny s jistým časovým odstupem, abychom mohli sledovat nejen krátkoČdobé, ale také střednědobé efekty. K účelu hodnocení programů využíváme data z administrativního systému pro sledování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje údaje za všechny nezaměstnané a všechny typy programů realizované prostřednictví nebo za účasti úřadů práce v celé ČR. Studie v mnoha ohledech navazuje na předchozí obdobné analýzy VÚPSV, v.v.i. provedené v předchozích letech. PoznávaČcím cílem práce bylo zjištění struktury účastníků, cílenosti a efektů na opuštění evidence u opatření realizovaných v roce 2007.
 
Anotace v angličtině:  In this study we focus on assessment of ALMP at the national level in the CR, implemented in 2007. Programmes were evaluated within certain time delay because we aimed to evaluate not only short term but also middle term effects of the ALMP on the participants. For the assessment we used administrative data of employment evidence system (OKpráce), which includes data about all unemployed and all ALMP programmes realised directly by or with support of labour offices in the ČR. The goal of the study was to identify the structure of the participants, targeting of programmes (started in 2007) and their effects on participants: namely if they left the employment office register during a year after the pass of the programmes.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; nezaměstnanost; rekvalifikace; úřady práce; služby zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: labour market; employment policy; active employment policy; unemployment; retraining; labour offices; employment services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. [Evaluation of the effectiveness of active labour market policy programmes before the onset of the financial and economic crisis.]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Helena Tomešová Bartáková, Jiří Vyhlídal - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 13-18 (6 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Studie hodnotí účinnost jednotlivých opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni v České republice za rok 2007. Cílem studie je identifikovat, jaký dopad měly programy zaměřené na jednotlivé skupiny nezaměstnaných, implementované v r. 2007, na registrované nezaměstnané. K hodnocení programů jsou využita data z administrativního systému pro monitorování nezaměstnanosti (OKpráce), který zahrnuje data za všechny nezaměstnané osoby a všechny typy programů, implementovaných s účastí nebo prostřednictvím úřadů práce.
 
Anotace v angličtině:  This paper seeks to assess active labour market policy measures at national level in the Czech Republic for the year 2007. The goal of the paper is to identify how programmes targeted various groups of the unemployed and what effect measures implemented in 2007 had on the registered unemployed. To evaluate the programmes we use data from the administrative system for monitoring unemployment (OKpráce), which includes data for all unemployed persons and all types of programmes implemented with the participation of or through the labour offices.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; efektivnost; hodnocení; projekty; rekvalifikace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; effectiveness; assessment; äctive labour market measures; projects; labour offices; retraining; sheltered employment; supported employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Gender Division of Work and the Labour Market Re-entry of the Czech Women after the Parental Leave [Gender dělba práce a návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené]. / Helena Tomešová Bartáková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 42, č. 3 (2010), s. 191-212 (22 s.).

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Rozdělení neplacené domácí práce (péče o domácnost, péče o děti) mezi ženami a muži v současných domácnostech. Gender role a gender rozdělení práce. Závislost zaměstnanosti matek na gender rozdělení práce v domácnosti. Výsledky sociologického výzkumu, zkoumajícího postavení českých žen - matek. Rozdělení gender rolí v ČR. Faktory, které ovlivňují návrat matek po rodičovské dovolené do práce. Závislost na dosaženém stupni vzdělání matek. Bez ohledu na měnící se gender role, ženy nesou i nadále hlavní břímě péče o domácnost a o děti.
 
Anotace v angličtině:  Division of unpaid domestic work (housekeeping, child care) between women and men in today's households. Gender roles and gender division of labor. Dependence of mothers employment on gender division of housework. The results of sociological research that explored the position of Czech women - mothers. Division of gender roles in the Czech Republic. Factors influencing the return of mothers after maternity leave to work. Dependence on educational attaintment of mothers. Regardless of the changing gender roles, women bear the main burden of care of the household and children.
Klíčová slova: ČR; trh práce; dovolená rodičovská; matky; gender; sladění pracovního a rodinného života; rovnost; výzkum; gender rozdělení domácích povinností

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; parental leave; mothers; gender; reconciliation of work and family life; equity; research; gender division of household duties
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Cesta zpátky : Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice [Way back. : Return of women after parental leave on the labor market in the Czech Republic.]. / Helena Tomešová Bartáková - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2009. - 240 s. - (EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity) - ISBN 978-80-210-5012-9

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Publikace se věnuje vztahu mezi rodinou a zaměstnáním v životě žen. Je členěna do 4 oddílů. První se zabývá kontextem problematiky slaďování práce a rodiny nejen v ČR a způsobem zkoumání problému, Druhý oddíl tvoří teoreticko-analytickou část práce, která je opřena o výzkum aktuální dostupné literatury, sekundární analýzy existujících výzkumných zpráv a podpořena vlastními analýzami sekundárních i primárních dat. 3. část vymezuje metodologii výzkumu a prezentuje empirická zjištění. 4. oddíl je věnovaný celkovým závěrům, jejichž součástí je i reflexe významu zjištění pro stávající sociální politiku.
 
Anotace v angličtině:  The book deals with the relation between family and employment in the lives of women. It is divided into 4 sections. The first one deals with the context of reconciling work and family, not only in the CR and the way of study the problem. The second section comprises theoretical and analytical part of the work that is based on the research of current literature, secondary analysis of existing research reports and supported by own analyzes of secondary and primary data. 3rd section defines the research methodology and presents the empirical findings. 4th section is dedicated to the overall findings, which include a reflection of the importance of the findings for current social policy.
Klíčová slova: trh práce; dovolená rodičovská; návrat do práce; práce-matky; ženy; výzkum; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; podmínky pracovní; vzdělání dosažené

Klíčová slova v angličtině: labour market; parental leave; return to work; employment-mothers; women; research; population policy; reconciliation of work and family life; working conditions; educational attainment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Reconciliation Policy in the Czech Republic and the EU: From Neglect to Rejection. [Politika harmonizace rodiny a práce v České republice a EU: od opomíjení k odmítnutí]. / Tomáš Sirovátka, Helena Tomešová Bartáková - In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627 - Roč. 13, č. 1 (2011), s. 161-177 (17 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Článek se zabývá rolí EU v procesu formování politik harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice od roku 1989 do roku 2009 s důrazem na období před a po vstupu do EU. Analýza zahrnuje služby péče o děti, mateřské a rodičovské dovolené, podporu flexibilních pracovních režimů, z hlediska vlivu ze strany EU.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we focus on the role of Europe in forming reconciliation policies in the Czech Republic from after 1989 until 2009, with emphasis on the period before and after EU accession. We analyze the development of reconciliation policies like caring services, maternity and parental leaves, and support for flexible working regimes, with close eye on the EUĺ s influence.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; harmonizace; gender; politika sociální; politika populační; integrace evropská; rovnost; ženy; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; harmonisation; gender; social policy; population policy; European integration; equity; women; employment
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT