Publikační činnost: 1999
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. / Věra Kuchařová, Milan Tuček - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999. - 89 s.

[ Kuchařová, Věra - Tuček, Milan ]

Anotace:  Studie hledá odpověď na to, jaké byly v polovině devadesátých let příčiny a důsledky soudobých trendů demografického chování a jaké okolnosti života mladé generace by mohly vést k opětnému vzrůstu sňatečnosti a porodnosti. Sledováno je zejména demografické chování, životní úroveň a bydlení mladých rodin a jednotlivců, změny ve vzdělávání a pracovním uplatnění a také reflexe uvedených procesů v postojích mladých lidí. Obsažena jsou i mezinárodní srovnání. V závěru je hodnocena koncepce a praxe rodinné politiky.
Klíčová slova: rodina; sňatečnost; porodnost; úroveň životní; bydlení

Klíčová slova v angličtině: family; marriage rate; fertility; standard of living; housing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Formy rodinného života mladé generace. : Závěrečná zpráva řešení grantového úkolu RV-27 pro MPSV ČR. / Věra Kuchařová, Iva Petrová, Milan Tuček - Praha: VÚPSV, 1997. - 85 s.

[ Kuchařová, Věra - Petrová, Iva - Tuček, Milan ]

Klíčová slova: rodina mladá; úroveň životní; situace ekonomická; situace sociální; mínění veřejné; politika populační

Klíčová slova v angličtině: young family; standard of living; economic situation; social situation; opinion polls; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: RV27 - Formy rodinného života mladé generace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Formy rodinného života mladé generace. : Základní výsledky empirického šetření a první etapy řešení grantového úkolu RV-27. / Věra Kuchařová, Věra Lhotská, Iva Petrová, Jiří Dlouhý, Milan Tuček - Praha: VÚPSV, 1997. - 53 s.

[ Kuchařová, Věra - Lhotská, Věra - Petrová, Iva - Dlouhý, Jiří - Tuček, Milan ]

Klíčová slova: rodina mladá; úroveň životní; situace ekonomická; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: young family; standard of living; economic situation; social situation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: RV27 - Formy rodinného života mladé generace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezikulturní povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území Hlavního města Prahy [Intercultural Awareness and Intercultural Communication Competence among the Adult Population of Ukrainians and Russians living in Prague]. / Danica SCHEBELLE, Jan KUBÁT, Lucie CVIKLOVÁ, Milan TUČEK - Praha: RILSA, 2022. - 142 stran - ISBN 978-80-7416-434-7 (print), - ISBN 978-80-7416-435-4 (pdf)

[ SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - CVIKLOVÁ, Lucie - TUČEK, Milan ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumu je zkoumat vybrané aspekty mezikulturního vědomí a interkulturní komuni-kační kompetence u Rusů a Ukrajinců jako podskupiny cizinců z třetích zemí, kteří dlouhodobě pracují nebo žijí v ČR. Jsou mapovány jejich kulturní hodnoty a mezikulturní vědomí, včetně jejich právního povědomí, tj. jejich názorů na právo a jejich konkrétní práva a povinnosti. Tato problematika je operacionalizována na základě dimenzí, obsažených v teoretických přístupech holandských organiČzačních psychologů Geerta Hofstedeho, Fonse Trompenaarese a amerického sociologa Miltona Bennetta, přičemž kvótní výběr vzorku byl omezen na Rusy a Ukrajince, žijící nebo pracující na území kraje Hlavní město Praha. Na základě modelu Geerta Hofstedeho jsou kulturní perspektivy dospělých Rusů a Ukrajinců měřeny z hlediska jejich individualistických a kolektivistických hodnot, sklonů k vyhýbání se nejistotě a názorů na vzdálenost mocenských pozic.
Na základě modelu Fonse Trompenaarse jsou kulturní perspektivy dospělých Rusů a Ukrajinců zkoumány z hlediska jejich sklonů k univerzalismu a partikularismu, tj. míře přesvědčení o obecně platných pravidlech a principech na straně jedné nebo jejich ochotě tolerovat korupci, přestupky a nepotismus na straně druhé. Na základě modelu Miltona Bennetta jsou kulturní perspektivy Rusů a Ukrajinců měřeny z hlediska vývoje jejich interkulturní sensitivity od etnocentrické fáze do etnorelativní, tj. v tomto případě postupnému přejímání českých kulturních perspektiv a hodnot.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to explore selected aspects of intercultural awareness and intercultural communicative competence of Russians and Ukrainians as the subgroup of foreigners from the third countries who have worked or lived in the CR. The study investigates their cultural values and their intercultural awareness and their legal consciousness, including their opinions of law as well as their specific rights and obligations. These issues are measured against dimensions, contained in theoretical approaches of Dutch organizational psychologists Geert Hofstede, Fons Trompenares and American sociologist Milton Bennett; the sample was drawn only from those Russians and Ukrainians who have worked or lived in the capital Prague.
Hofstede's model has been adopted in order to measure the cultural perspectives of Russians and Ukrainians by means of their inclinations to collectivism and individualism the degree to which they feel uncomfortable with uncertainty and ambiguity and the degree to which they accept and epect that power is distributed unequally. Trompenaars' model has been adopted to measure the cultural perspectives of Russians and Ukrainians by means of their belief whether ideas and practices can be applied everywhere without modification or whether circumstances dictate how ideas and practices should be applied. Bennett's model has been adopted in order to measure the cultural perspectives of Russians and Ukrainians by means of development of their intercultural sensitivity from the ethnocentric phase to the ethnorelative one, i.e. their gradual adoption of Czech cultural perspectives and values.
Klíčová slova: ČR; cizinci; Rusové; Ukrajinci; kompetence; komunikace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; Russians; Ukrainians; competences; communication
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EF682021 Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území hlavního města Prahy
Pracoviště: VUPSVVPS Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Výzkum integrace vybraných subpopulací cizinců v prizmatu teorie společenské smlouvy. / Danica SCHEBELLE, Jan KUBÁT, Lucie CVIKLOVÁ, Milan TUČEK - In: Sociální patologie za časů covidu. - Praha : Česká sociologická společnost, 2022. - ISBN 978-80-907682-7-7. - s. 72-79 (8 stran).

[ SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - CVIKLOVÁ, Lucie - TUČEK, Milan ]

Akce: Konference Sekce sociální patologie 2022 : CST, Kouty u Ledče nad Sázavou, 06.04. - 08.04.

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EF682021 Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území hlavního města Prahy
Pracoviště: VUPSVVPS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT