Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Legitimita sociální politiky. [Legitimacy of social policy.]. / Tomáš Sirovátka, Marie Valentová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 83 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Valentová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Legitimita sociální politiky je významným prvkem a faktorem formování veřejného mínění a veřejné politiky. Předložená studie je sekundární analýzou výzkumů, které přinesly poznatky k tématu legitimity sociální politiky v průběhu devadesátých let. Postihuje vývoj názorů veřejnosti a diferenciaci názorů různých segmentů populace na sociální politiku. Porovnání zjištění s jinými evropskými zeměmi poskytuje důležitý srovnávací rámec. Postoje občanů jsou zachyceny na několika úrovních: jde o názory na preferované principy sociální politiky, na roli státu, na oprávněnost různých skupin populace na opatření sociální politiky, na potřebný rozsah opatření sociální politiky v různých oblastech. Vedle toho je zachyceno hodnocení opatření sociální politiky v různých oblastech a hodnocení účinků těchto opatření. Autoři rozebírají souvislosti, které by mohly vysvětlit zjištěný protiklad mezi relativně silnou podporou a požadavky občanů vůči klíčovým opatřením sociální politiky na jedné straně, a vcelku kritické hodnocení
konkrétních opatření v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  Legitimacy of social policy represents the crucial factor in the process of shaping public opinion as well as public policy of the government. This study is a secondary analysis of the surveys on this topic made during 90s in the Czech Republic. It focuses on the development and on the social differentiation of public opinion about social policy. The comparisons with the attitudes of the public in other European countries are provided as a benchmark. Social policy is presented here at the level of attitudes of the public to the principles of social policy, to the role of the government, opinions about deservingness of various groups of population with regard to the provisions of social policy, and about the scope of the provisions in different areas of social policy. Along with that, evaluation of impacts and effects of the actual measures of social policy is shown. The authors discuss the possible reasons of the contradiction, which has been identified between support of social policy at the level of princip
les on the one hand and critical attitudes to the concrete policy measures on the other hand.
Klíčová slova: politika sociální; legitimnost sociální politiky

Klíčová slova v angličtině: social policy; legitimacy of social policy
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Legitimita redistribuce: Česká republika v mezinárodním srovnání. [Redistribution Legitimacy: Czech Republic in International Comparison.]. / Tomáš Sirovátka, Marie Valentová - In: Finance a úvěr. - ISSN 0015-1920 - Roč. 52, č. 1 (2002), s. 23-35.

[ Sirovátka, Tomáš - Valentová, Marie ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá legitimitou, rozsahem a účely redistribuce v české společnosti. Autoři využívají data z mezinárodních průzkumů v polovině 90. let a několika národních českých průzkumů. Autoři konstatují, že česká společnost v zásadě s extenzivní redistribucí nesouhlasí. To může být důsledek sociálních konsekvencí ekonomické transformace. Zatímco zlepšování dávek pro marginalizované skupiny se ve veřejnosti nesetkává s velkou podporou, všeobecné dávky by se měly zvýšit. Opatření na podporu lidských zdrojů a flexibility na trhu práce jsou většinou veřejnosti také podporována. Česká populace rovněž preferuje kombinaci kolektivní (sociální) ochrany s privátním doplňkovým pojištěním.
 
Anotace v angličtině:  The paper considers the legitimacy, scope and purposes of redistribution in Czech society. The authors use data from international surveys from the mid-nineties onward, as well as several national Czech surveys. The authors claim that Czech society does not favor extensive redistribution in principle. This may be the result of the social consequences of economic transition. While improving benefits for marginalized groups are met with little public support, general benefits, according public opinion, should be increased. Measures to improve human capital and flexibility in the labour market are supported by the majority opinion as well. The Czech population also prefers to combine collective (social) protection with private supplementary insurance.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; redistribuce; spravedlnost sociální; pojištění soukromé; pojištění veřejné

Klíčová slova v angličtině: CR; international; redistribution; social justice; private insurance; public insurance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. [Balancing family life and job career in the context of women employment. International comparative study.]. / Marie Valentová - Praha: VÚPSV - výzkumní centrum Brno, 2004. - 63 s.

[ Valentová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie se snaží pokrýt a exploračně propojit několik dimenzí problému efektivní kombinace rodinného a pracovního života v současných rodinách a to vše v kontextu mezinárodního srovnání (země EU-15 a České republiky). V makro-formální rovině odpovídáme na to, jak se stát snaží vytvořit pro ženy podmínky příhodně pro balancování práce v domácnosti a na trhu práce a jak funguje pracovní trh ve vztahu k ženské pracovní síle. Do této roviny také zahrnujeme otázku práce v domácnosti a výchovy dětí. Mikro rovina (úroveň individuálních životních plánů a rozhodnutí) rozkrývá osobní pohnutky a motivace a strategie lidí reagující na dilema mezi ôprodukcí a reprodukcíö. Velmi podstatnou součástí práce je analýza napětí mezi zmíněnými makro a mikro faktory a snaha ukázat, jak sociální systém determinuje a omezuje jednání jedinců.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the problem of balancing family life and job career in the European Union countries and in the Czech Republic while special attention is paid to a position of women in the labour market. Our analysis is conducted in two steps. In the first step we simply compare the observed countries with respect to labour demand and labour supply factors (labour market participation/non-participation indicators, indicators of discrimination of women in the labour market, indicators of human capital, and burden of domestic labour). In the second step we try to identify (with a help of cluster analysis technique) various groups/clusters of countries having similar features concerning the analyzed factors. Thanks to this we are able, at the end of this article, to define three main regimes of women position ion the labour market (South-European, Scandinavian and mixed regime) and position the Czech Republic within this triangular framework.
Klíčová slova: Mezinárodní; sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost žen; politika populační; diskriminace pracovní

Klíčová slova v angličtině: INTERNATIONAL; RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY LIFE; EMPLOYMENT-WOMEN; POPULATION POLICY; LABOUR DISCRIMINATION
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu : Přehledová studie a konceptualizace problému. / Marie Valentová - Praha: VÚPSV, 2003. - 107 s.

[ Valentová, Marie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: EU; politika sociální; kvalita; ukazatele sociální; situace sociální; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: EU; social policy; quality; social indicators; social situation; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT