Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Institucionální a kompetenční uspořádání inspekce sociálních služeb. [Institutional arrangement and competences in the social services inspection.]. / Věra Kuchařová, Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2001. - 23 s.

[ Kuchařová, Věra - Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  V publikaci je předložen návrh inspekce sociálních služeb, který má napomoci dopra-covat do konkrétní podoby východiska vyplývající ze znění věcného záměru zákona o sociálních službách. Vychází z předpokladu, že základní koncepční principy jsou dány v tomto zákonu. Návrh je založen na jedné z více potenciálních alternativ sys-tému inspekce sociálních služeb, protože ji autorky považují za vhodnou z hlediska organizačního a z hlediska návaznosti na systém financování služeb. Je to alternati-va, v níž hlavní úlohu hrají krajské úřady. V nich se propojuje státní správa a samo-správa, jsou odpovědny za péči o životní podmínky svých obyvatel, působí na území adekvátní velikosti. V návrhu je kontrola sociálních služeb zajišťována buď orgány státní správy nebo orgány samosprávy v přenesené působnosti. avržená alternativa koresponduje v některých aspektech se zkušenostmi s kontrolní činností v jiných ob-lastech. Je ale kompromisem mezi systémem kontroly prováděné plně státními orgá-ny a systémem založeným na princ
ipu nezávislosti kontrolních orgánů.
 
Anotace v angličtině:  In the publication the authors submit a proposal of the social services inspection that should be used in creation of the detailed version of inspections that follows the prepositions stated in the proposal of the Social Services Law. Our proposal is made on the basis of supposition that the fundamental principles are given in the Law. The basis of the proposal is derived from one of potential alternatives of an inspection system because the authors find this alternative to be suitable from the organisational point of view and with regard to its relations to financ-ing of social services. It is the alternative in which regional authorities play the main role. These authorities func-tion as both the state administration and self-government bodies, they are responsible for the care of living con-ditions of inhabitants and they function in regions of adequate size. Either state administration bodies or self-government bodies within their taken-over function are in charge of the inspection of social services in t
he pro-posal. The proposed alternative corresponds in some aspects with experience of inspection activities in other fields. However, it is a compromise between a governmental inspection system and a system based on a principle of independence of the inspection units.
Klíčová slova: služby sociální; organizace; kontrola

Klíčová slova v angličtině: social services; organizations; control
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům. [Family Members´ Perceptions of Dependent Parents Care Security.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2002. - 25 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na otázku zda, za jakých podmínek,v jakém rozsahu a kdy lze využít či má být využito potenciálu rodiny k zabezpečení nesoběstačných seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí. Představuje podrobné zmapování dané problematiky a uvedené výstupy mohou být východiskem k vytvoření a naplnění moderních koncepcí péče o seniory, zejména pak k poznání role současné rodiny a podpoře jejího potenciálu k zabezpečení péče o nesoběstačné seniory.
 
Anotace v angličtině:  The study is concerned following issues: under which condition, to what extent and when is possible to use the family potential for securing dependent seniors in their common households. It represents a detailed monitoring of relevant questions. It is possible to utilize presented results as a base for a creation and an attainment of progressive conceptions of aged people care, especially for understanding the role of a contemporary family and for a family support in the area of dependent seniors care.
Klíčová slova: staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; vztahy mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: elderly; dependency; family social assistance; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech. [Social services provided for seniors in households.]. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2003. - 50 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledala odpovědi na některé z otázek problematiky poskytování péče nesoběstačným seniorům žijícím v domácnostech mimo domy s pečovatelskou službou. Jejím cílem bylo přinést reálné informace o poskytování péče prostřednictvím rodinných příslušníků a subjektů poskytujících pečovatelské služby. U poskytovatelů pe-čovatelských služeb jsme pozornost zaměřili na dostupnost, obsah i rozsah jimi poskytovaných služeb, kontrolu jejich kvality, zkušenosti se sociálně patologickými jevy atd. Prostřednictvím pověřených obecních úřadů byly mapovány okolnosti spojené s péčí rodinného příslušníka. Pohled na problematiku doplňují poznatky pracovníků domovů důchodců a lékařů. Studie tak na základě výpovědi několika víceméně zainteresovaných aktérů vnáší pohled do domácností v nichž je péče seniorům poskytována a vyúsťuje do doporučení, která by mohla napomo-ci při řešení zjištěných skutečností.
 
Anotace v angličtině:  The study seeks answers to some questions from the area of provision of services to dependent seniors living in households outside institutional social care. The aim of the study was to bring some actual information about a social care provision through family members and subjects providing care services. Particular attention was paid to accessibility, contents and coverage of social services offered by providers, to a control of their quality, experience with pathological phenomena etc. Conditions related to family member's care were monitored through accredited local authorities. The view of relevant questions is complemented by knowledge of workers of homes of the elderly and practitioners. On the base of several concerned participants´ evidences the study introduces views into households providing care for seniors and brings some recommendations that could con-tribute to solutions of recognized facts.
Klíčová slova: služby sociální; staří; soběstačnost; pomoc sociální v rodině; služby pečovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly; self-sufficiency; family social assistance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby ve světle připravovaných reforem. (II. díl). / Jitka Veselá, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 1999. - 28 s.

[ Veselá, Jitka - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje poznatky z terénního šetření mezi občany důchodového věku o jejich postojích k připravovanému zákonu o sociální pomoci (vzorek 1085 občanů starších 60 let): Složení domácnosti. Zdravotní situace. Pomoc rodinných příslušníků. Změna schopností související s věkem. Informovanost respondentů o o současných sociálních příspěvcích a službách. Informovanost o uvažovaných změnách v poskytování sociální pomoci. Úroveň spokojenosti současných příjemců sociálních dávek a služeb s jejich poskytováním a okolnosti komplikující jejich přiznání. Obavy spjaté s potenciálními důsledky uvažovaných změn zákona. Preferovaný způsob zajištění péče, pokud by došlo k uvažovaným změnám. Příjmová situace respondentů souboru. Shrnutí a závěry.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services reform
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (III. díl). / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 1999. - 58 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Práce vychází z poznatků získaných v rámci terénních šetření VÚPSV v letech 1993 - 1998 a je zaměřena na vybrané problémové okruhy vládou schváleného záměru připravovaného zákona o sociální pomoci. Orientuje se zejména na problematiku nově navrhované dávky - příspěvku na péči - a problematiku činnosti subjektů poskytujících sociální služby v nových podmínkách. Výchozími materiály pro zpracování práce jsou dílčí poznatky ze studií zaměřených především na problematiku občanů zdravotně postižených a občanů v důchodovém věku, dále pak poznatky z konzultací s pracovníky z terénu a z některých návštěv v rodinách respondentů. Pro dokreslení situace je zařazeno několik kasuistik a názorů pracovníků sociálních referátů okresních úřadů. V závěru jsou uvedeny náměty pro jejich případnou realizaci v připravovaném zákonu.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services reform
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby a jejich poptávka. / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2001. - 24 s.

[ Veselá, Jitka ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Studie hledá odpovědi na některé ze stěžejních otázek vztahujících se k problematice poskytování sociálních služeb. Terénní šetření bylo realizováno prostřednictvím pověřených obecních úřadů a zaměřeno na činnost nestátních subjektů, řešení situace čekatelů na sociální služby a problematiku bezdomovců na spádovém území pověřené obce. Zjištěné poznatky v mnoha směrech ukázaly na potřebu nového systému poskytování sociálních služeb a nutnost vytvoření širšího rámce podmínek pro jeho realizaci. Výpovědi pověřených obcí na základě každodenních praktických zkušeností tak potvrzují oprávněnost některých částí připravovaného zákona o sociálních službách a na druhé straně přinášejí pro jeho zpracovatele i inspirativní náměty, např. na opatření státu, která by mohla ovlivnit ochotu rodinných příslušníků pečovat v domácím prostředí o nesoběstačného občana a řadu dalších.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; šetření; VÚPSV; bezdomovci; správa; organizace neziskové; pečovatelé; obce; ústavy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; opinion polls; RILSA; homeless persons; administration; nonprofit organizations; caregivers; municipalities / communities; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT